Muhammed TIRAŞOĞLU

Muhammed TIRAŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

muhammedtirasoglu@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 1984
 • Doğum Yeri: Ordu
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD Doktora
  Mezuniyet: 2017
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2009
 • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2006
 • Ordu Anadolu Lisesi Lise
  Mezuniyet: 2002
Uzmanlık Alanları
Ekonometri Uygulamalı Ekonometri Zaman Serileri Analizi
İlgi Alanları
Zaman Serileri Analizi
Panel Veri Analizi
Doğrusal Olmayan Zaman Serileri
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2017
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2017
 • Araştırma Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2010

Görevler

Kırklareli Üniversitesi - İİBF Dergisi
 • Editör Yardımcısı 20/09/2017 -
Kırklareli Üniversitesi - İİBF Dergisi
 • Editör Yardımcısı 02/01/2012 - 20/11/2013

Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
 • Güriş, B., Tiftikçigil, B. Y.  and Tıraşoğlu, M. "Testing for Unemployment Hysteresis in Turkey: Evidence From Nonlinear Unit Root Tests" Quality and Quantity, 51(1), 2017, pp.35-46. 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Tıraşoğlu, M., Yıldırım, B., " Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Electronic Journal of Vocational Colleges (Ejovoc), Cilt:2, No:2, 2012, s.111-117.

 • Tıraşoğlu, M., " G20 Ülkeleri için Gelir Yakınsama Analizinin Panel Birim Kök Testleri ile İncelenmesi " Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, Cilt:3, Sayı:6, Nisan-Ekim 2013, s.91-106.

 • Kayacan, E., Ulutürk Akman, S., Bektaş, H. Tıraşoğlu, M. "Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities", Journal of Applied Research in Finance and Economics, Vol: 2(1), 2016, pp.8-17.

 • Tıraşoğlu, M., Tıraşoğlu B. Y., "Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği" Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Volume:3, Issue:3, 2015, s.21-30.

 • Güriş, S., Güriş B. and Tıraşoğlu M.  "Do Military Expenditure Converge in NATO Countries? Linear and Nonlinear Unit Root Test Evidence" Theoretical and Applied Economics, 24(2), 2017, 237-248.

 • Güriş, B., Yaşgül Y.S., Tıraşoğlu, M. " Do OECD Countries' Health Expenditures Catch up to That of US? " The Empirical Economics Letters, Vol:15 (1), 2016. pp.55-64.

 • Güriş, B. Yurttagüler, İ. M. and Tıraşoğlu, M. "Unemployment Convergence Analysis for NORDIC Countires: Evidence from Linear and Nonlinear Unit Root Tests" Theoretical and Applied Economics, 24 (1), 2017,  pp.45-56.

 • Yalçın, E. C., Tıraşoğlu, M. and Çevik, E. "Bölgesel Bazlı Konut Fiyat Endeksi ile Ekonomik Güven Endeksi Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 12(2), 2017, pp.123-137.

 • Gündüz, H. İ., Tıraşoğlu, M. ve Esenyel, N. M. " Turizm Sektöründe Rassal Yürüyüş Hipotezi Kırılgan Ekonomiler İçin Geçerli Mi? Social Science Research Journal, 6(3), 2017, pp.22-29.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Tıraşoğlu, M. "HEGY Mevsimsel Birim Kök Testi: Türkiye'de TÜFE ve TÜFE Harcama Grupları için Bir Uyguluma", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2012, s.49-65.
 • Tıraşoğlu, M. "Türkiye Ekonomisinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri ile İncelenmesi" İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:62, Sayı :2, 2012, s.373-396.
 • Şener, S., Yılancı, V., Tıraşoğlu, M. “Petrol Fiyatları İle Borsa İstanbul’un Kapanış Fiyatları Arasındaki Saklı İlişkinin Analizi” Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:26, 2013, s.231-248.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Güriş, B. Tıraşoğlu, M. "Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle G7 Ülkelerinde Enflasyon Yakınsamasının Araştırılması", 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 02-04 Haziran 2016, Sivas, Türkiye.

 • Güriş, B. Tıraşoğlu, M. "Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı Şoklardan Etkileniyor Mu?", 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 02-04 Haziran 2016, Sivas, Türkiye.

 • Güriş, B., Tıraşoğlu, M. "Türkiye'de Satınalma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Eşik Değerli Güçlendirilmiş Eşbütünleşme Testleri ile Analizi", XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, 05-07 October 2017, Trabzon / Turkey

 • Güriş, B. Tıraşoğlu, M. İçen H. " Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği", VII International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 24-25 March 2018 Tekirdağ /Turkey 

 • Güriş, B. Tıraşoğlu, M. İçen, H. "Kırılgan Sekizli Ülkeleri İçin Satın alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi: Fourier Yaklaşımı", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 24-25 March 2018, Tekirdağ /Turkey

 • Güriş, B. Tıraşoğlu, M. İçen, H. "N11 Ülkelerinde Gelir Yakınsıyor Mu?", I. International Congress on New Horizon in Education and Social Sciences (ICES-2018) ,9-11 April 2018, İstanbul / Turkey

 • Tıraşoğlu, M. Güriş, B. İçen, H. "MINT Ülkeleri Orta Gelir Tuzağında Mı?" I. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 9-11 April 2018, İstanbul / Turkey 

 • Güriş, B., Tıraşoğlu, M., "Testing the Validity of Purchasing Power Parity with Fourier Unit Root Test in BRIC Countries", XVIth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 07-12 May 2015, Edirne, Turkey.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Güriş, B. Tıraşoğlu, M. "Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri", pp. 372-396, (Ed.) Selahattin Güriş, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, 2018, Der Yayınları, İstanbul

Projeler
 • Güriş, B., Yaşgül, Y. S., Tıraşoğlu, M. "OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Yakınsaması", İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:55520, Bitiş Tarihi: 17.06.206. 

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.