Yrd. Doç. Dr. Bora YENİHAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bora YENİHAN

Bora YENİHAN
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İlgi Alanları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Endüstri İlişkileri
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Güvenlik Kuramı
 • Çalışma Ekonomisi
Eposta
 • bora.yenihan@klu.edu.tr
 • borayenihan@sakarya.edu.tr
Doğum Tarihi
17/09/1978
Doğum Yeri
Karakoçan
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Mezuniyet: 2000

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı

Mezuniyet: 2010

Doktora
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

Mezuniyet: 2015

Yardımcı Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Görev: Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • Başlama: 04/08/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YENİHAN, Bora ve ÖNER, Mert (2013), "Zamanı Yönetmek: Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi", Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. e-Dergisi, 2013 Temmuz-Aralık Sayısı, Cilt 2, Sayı 2.

YILDIRIMALP, Sinem, ÖNER, Mert ve YENİHAN, Bora (2014), "Hemşirelerin İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Düzeyleri; Demografik Özellikler Açısından Bir Değerlendirme", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), Temmuz 2014, Cilt 2, Sayı 3, Sakarya.

YILDIRIMALP, Sinem ve YENİHAN, Bora (2014), "İşverenlerin Gözüyle KOBİ'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Gebze Bölgesindeki KOBİ'lerde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2014, C.19, S.3.

YILDIRIMALP, Sinem, İSLAMOĞLU, Emel ve YENİHAN, Bora (2014), "Türkiye'de KOBİ'lerin Nitelikli İşgücü İhtiyacı: İşveren-İşgören-Devlet Ekseninde Bir İnceleme", Sosyal Siyaset Konferansları, 64. Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5213, İktisat Fakültesi Yayın No: 626, İstanbul.

ALP, Elif ve YENİHAN, Bora (2015), "Değişen Sendikal Anlayış ve Sendika-Kadın İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım", Kafkas Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, Kars.

YENİHAN, Bora (2015), "Demografik Özelliklerin İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Üzerine Etkileri: İzmit'de Çalışan Eczane Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma", Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. e-Dergisi, 2015 Temmuz-Aralık Sayısı, Cilt 4, Sayı 2.

YENİHAN, Bora, ÖNER, Mert ve BALCI, Bayram (2016), "İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), Ocak 2016, Cilt 4, Sayı 1, Sakarya.

BENLİ, Abdurrahman, YENİHAN, Bora ve ÖNER, Mert (2016), "Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş-Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki: Kocaeli Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 14, Sayı, 27, Çanakkale.

YENİHAN, Bora ve CEREV, Gökçe (2016), "Sendikalı Kadınlar ve Yaşadıkları Sorunlar: Kocaeli-Gölcük'de Kamu Çalışanları Sendikaları Üzerine Nitel Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Bandırma.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2012), “Kurumsal Bağlılık ve sonuçları”, Prof. Dr. Cihangir AKIN’a Armağan, İ.İ.B.F., Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

YILDIRIMALP, Sinem ve YENİHAN, Bora (2013), "Sosyal Dışlanma ve İşgücü Piyasasında Gençler", Mevzuat Dergisi, Yıl 16, Sayı 184.

YENİHAN, Bora (2014), "Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminin Arasındaki İlişki", Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü s-Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Karabük.

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2014), “İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılık, Türk İlaç Sektöründe Bir Alan Araştırması", Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, Yıl 3.

YENİHAN, Bora (2015), "Küçük İşletmelerin İşgücü Arzına İlişkin Karsılaştığı Sorunlar: Sakarya Ticaret Borsası'na Kayıtlı Tel Süpürge Üreticileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Karatahta İş Yazıları Dergisi, Sayı 3.

YENİHAN, Bora (2015), "Örgüt Kültürünün Motivasyona Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 10, Yıl 4.

YENİHAN, Bora ve CEREV, Gökçe (2016), "Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Kocaeli-Gölcük'te Görev Yapan Kadın Öğretmenlere Yönelik Bir İnceleme", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2015 Kış Sayısı, Çanakkale.

YENİHAN, Bora, ÖNER, Mert ve ÇİFTYILDIZ, Kemal (2014), "İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma", Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1.

CEREV, Gökçe ve YENİHAN, Bora (2015), "Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Hakları Üzerine Bir İnceleme", Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2016), "Türk İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin Sendikalaşma ve Bir Sendikaya Üye Olma Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress), 13-15 Ekim, Elazığ (Tam Metin).

YILDIRIMALP, Sinem, YENİHAN, Bora ve ÖNER, Mert (2015), "Kadın Öğretmenlerin Çalışma Koşulları: Özel Okulda Öğretmen Olmak", 2. Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 11-13 Aralık, Sakarya (Poster Bildiri).

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2016), "Yükseköğretimin Geleneksel İşlevleri Doğrultusunda Akademik Performansın Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Çözümler", 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), 19-22 Mayıs, Madrid-İspanya (Tam Metin).

CEREV, Gökçe ve YENİHAN, Bora (2016), "Göçün İşgücü Piyasalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Elazığ İli Örneği", 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Göç, Yoksulluk ve İstihdam", Necmettin Erbakan Üniversitesi, 23-24 Eylül, Konya (Tam Metin).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

YILMAZ, Tuncay, AKDERE, Mesut ve YENİHAN, Bora (2010), “ Türk İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin İş Doyum Algıları”, 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs, Adana.

YILDIRIMALP, Sinem, HAN, Oğuz, YENİHAN, Bora (2012), “Toplumsal Cinsiyet ve Kadınların Siyasal Yaşama Katılımı”, Kriz, Kritik: Kadın Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 28-29 Kasım, Sakarya.

YILDIRIMALP, Sinem, ÖNER, Mert, YENİHAN, Bora (2014), "Hemşirelerin İş-Aile Çatışması Düzeylerinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi", Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu 10-12 Nisan.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

YENİHAN, Bora (2015), "Sakarya İli İşgücü Göstergeleri", Sakarya İli Sosyo-Ekonomik ve Sosyo- Demografik Göstergeleri", Ed. Yakup KÖSEOĞLU, SESAM (Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Yayınları, Sakarya.

ACAR, İbrahim, ERDOĞAN, Seyfettin, GEDİKLİ, Ayfer, İSLAMOĞLU, Emel ve YENİHAN, Bora (2015), "Sakarya Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.

Benli, Abdurrahman ve Yenihan, Bora (2016), "İsveç Endüstri İlişkileri Sistemi", Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Ed. Ramazan Tiyek, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti., s. 203-229, Kırklareli.

Diğer

YENİHAN, Bora (2017), "Sivil Toplum ve Sendikalar", Türk Metal Sendikası Dergisi, Sayı 210.

YENİHAN, Bora (2017), "Sivil Toplumun Devamı İçin Sendikalar", Türk Metal Sendikası Dergisi, Sayı 211

YILDIRIMALP, Sinem ve YENİHAN, Bora (2014), "KOBİ'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Bölgemiz KOBİ'lerinin 2023 Vizyonu Çalıştayı Sonuç Raporu, Gebze Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2014/1, Kocaeli.

YENİHAN, Bora ve KÖSEOĞLU, Yakup (2014), "Süpürge Otu Üreticilerinin Sorunları, Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Raporu", Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya.

Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler Çalıştayı Yürütme Kurulu Üyeliği, 17.06.2014 Sakarya.

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Katılımlı 1. Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım 2013 Sakarya, Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği.

Sakarya Üniversitesi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 15-17 Mayıs 2015, Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği.

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı, 2010, "Türk İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi"

Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, 2015, "Sorunlar ve Çözüm Önerileri Işığında Akademik Performansın Ölçümü: Nitel Bir Araştırma"

Çalışma Ekonomisi

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, 2. Sınıf (Seçmeli).

Çalışma Sosyolojisi

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, 2. Sınıf (Seçmeli)

Hastane Yönetim ve Organizasyonu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, 2. Sınıf (Zorunlu)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşletme Bölümü, 2. Sınıf (Seçmeli)

Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi (Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü (Seçmeli)

Performans Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 4. Sınıf (Seçmeli).

Performans Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, 3. Sınıf (Seçmeli)

Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisana)

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü (Seçmeli)

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim (Yüksek Lisana)

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü (Zorunlu)

Sivil Toplum ve Sosyal Politika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 3. Sınıf (Seçmeli).

Ücret Teorisi ve Politikası

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 4. Sınıf (Zorunlu).

Yeni Sosyal Riskler ve Sosyal Politika (Yüksek Lisans)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Seçmeli)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus