Doç. Dr. Bora YENİHAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bora YENİHAN

Bora YENİHAN
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Sosyal Politika
İlgi Alanları
 • Sosyal Politika
 • Endüstri İlişkileri
 • Sosyal Güvenlik Teorisi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi
Telefon
 • :)
Eposta
 • bora.yenihan@klu.edu.tr
 • borayenihan@sakarya.edu.tr
Doğum Tarihi
17/09/1978
Doğum Yeri
Elazığ / Karakoçan
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Mezuniyet: 2000

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı

Mezuniyet: 2010

Doktora
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

Mezuniyet: 2015

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 27/11/2017

Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Anabilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 27/11/2017

Kırklareli Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Görev: Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • Başlama: 04/08/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

"YENİHAN, Bora (2017), "Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir Karşılaştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 30, s. 177-196, Çanakkale.

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/yil-2017-cilt-15-sayi-30-2.pdf

YILMAZ, Tuncay, YENİHAN, Bora ve BACAK, Bünyamin (2017), "Sınav Deneyimleri Işığında KOBİ Danışmanlığı Yeterliliğinin Kritiği", Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 30, s. 605-618, Çanakkale.

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/yil-2017-cilt-15-sayi-30-2.pdf

YENİHAN, Bora ve ÖNER, Mert (2013), "Zamanı Yönetmek: Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi", Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. e-Dergisi, 2013 Temmuz-Aralık Sayısı, Cilt 2, Sayı 2.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trakyaiibf/article/view/5000090434/5000084019

YILDIRIMALP, Sinem, ÖNER, Mert ve YENİHAN, Bora (2014), "Hemşirelerin İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Düzeyleri; Demografik Özellikler Açısından Bir Değerlendirme", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), Temmuz 2014, Cilt 2, Sayı 3, Sakarya.

http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/166/154

YILDIRIMALP, Sinem ve YENİHAN, Bora (2014), "İşverenlerin Gözüyle KOBİ'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Gebze Bölgesindeki KOBİ'lerde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2014, C.19, S.3.

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/tr/yayinlanmis-sayilar/yil-2014-cilt-19-sayi-3-6118s.html

YILDIRIMALP, Sinem, İSLAMOĞLU, Emel ve YENİHAN, Bora (2014), "Türkiye'de KOBİ'lerin Nitelikli İşgücü İhtiyacı: İşveren-İşgören-Devlet Ekseninde Bir İnceleme", Sosyal Siyaset Konferansları, 64. Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5213, İktisat Fakültesi Yayın No: 626, İstanbul.

ALP, Elif ve YENİHAN, Bora (2015), "Değişen Sendikal Anlayış ve Sendika-Kadın İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım", Kafkas Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, Kars.

http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/1681

YENİHAN, Bora (2015), "Demografik Özelliklerin İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Üzerine Etkileri: İzmit'de Çalışan Eczane Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma", Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. e-Dergisi, 2015 Temmuz-Aralık Sayısı, Cilt 4, Sayı 2.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trakyaiibf/article/view/5000138556

YENİHAN, Bora, ÖNER, Mert ve BALCI, Bayram (2016), "İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), Ocak 2016, Cilt 4, Sayı 1, Sakarya.

http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/373/263

BENLİ, Abdurrahman, YENİHAN, Bora ve ÖNER, Mert (2016), "Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş-Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki: Kocaeli Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Çanakkale.

http://dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/yil-2016-cilt-14-sayi-1-2.pdf

YENİHAN, Bora, BALCI, Bayram ve VARDAR, Çağla (2018), "CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bandırma.

http://dergipark.gov.tr/yead 

 

YENİHAN, Bora ve CEREV, Gökçe (2016), "Sendikalı Kadınlar ve Yaşadıkları Sorunlar: Kocaeli-Gölcük'de Kamu Çalışanları Sendikaları Üzerine Nitel Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Bandırma.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/264283

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YENİHAN, Bora (2015), "Sakarya İli İşgücü Göstergeleri, Sakarya İli Sosyo-Ekonomik ve Sosyo- Demografik Göstergeleri", SESAM (Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Yayınları, Sakarya.

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2012), “Kurumsal Bağlılık ve sonuçları”, Prof. Dr. Cihangir AKIN’a Armağan, İ.İ.B.F., Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

YILDIRIMALP, Sinem ve YENİHAN, Bora (2013), "Sosyal Dışlanma ve İşgücü Piyasasında Gençler", Mevzuat Dergisi, Yıl 16, Sayı 184.

YENİHAN, Bora (2014), "Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminin Arasındaki İlişki", Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü s-Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Karabük.

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2014), “İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılık, Türk İlaç Sektöründe Bir Alan Araştırması", Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, Yıl 3.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/84808

YENİHAN, Bora (2015), "Küçük İşletmelerin İşgücü Arzına İlişkin Karsılaştığı Sorunlar: Sakarya Ticaret Borsası'na Kayıtlı Tel Süpürge Üreticileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Karatahta İş Yazıları Dergisi, Sayı 3.

http://www.dergikaratahta.com./files/karatahta-is-yazilari-3.pdf

YENİHAN, Bora (2015), "Örgüt Kültürünün Motivasyona Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 10, Yıl 4.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/263534

YENİHAN, Bora ve AS, İzzettin (2017), "Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları", International Journal of Innovative Approaches in Social Science, Volume 1, Issue 1, p. 71-89.

YENİHAN, Bora ve CEREV, Gökçe (2016), "Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Kocaeli-Gölcük'te Görev Yapan Kadın Öğretmenlere Yönelik Bir İnceleme", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2015 Kış Sayısı, Çanakkale.

http://dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Gkd/2015-kis-cilt-10-sayi-2.pdf

CEREV, Gökçe ve YENİHAN, Bora (2017), "İşgücü Piyasası Temel Kavramları Doğrultusunda Elazığ İli İşgücü Piyasasının Mevcut Durumu ve Analizi", Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, Cilt, 4, Sayı 1, Elazığ.

YENİHAN, Bora, ÖNER, Mert ve ÇİFTYILDIZ, Kemal (2014), "İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma", Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1.

http://www.calismailiskileri.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=99

CEREV, Gökçe ve YENİHAN, Bora (2015), "Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Hakları Üzerine Bir İnceleme", Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.

http://www.calismailiskileri.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=112

YENİHAN, Bora, ÇAKIR, Nisan Nur ve ALABAŞOĞLU, Büşra (2018), "CİNSİYET FARKLILIĞININ TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Kırklareli.

http://dergipark.gov.tr/download/issue-full-file/36643

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2016), "Türk İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin Sendikalaşma ve Bir Sendikaya Üye Olma Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress), 13-15 Ekim, Elazığ (Tam Metin).

YILMAZ, Tuncay, YENİHAN, Bora ve BACAK, Bünyamin (2017), "A Critical Evaluation on The Adequacy of Accurate Measurement of SME National Competency", 3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, Politechnica University of Porto, Porto-Portugal.

YENİHAN, Bora (2018), "Asgari Ücret: Bölgesel mi Olmalı Ulusal mı?", Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11-13 Mayıs, Antalya.

http://www.sos-con.com/bildiriler.pdf

 

YENİHAN, Bora (2018), "Tükenmişlik ve Örgütsel Sessizlik: Sebep ve Sonuç İlişkisi", Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11-13 Mayıs, Antalya.

http://www.sos-con.com/bildiriler.pdf

YENİHAN, Bora (2018), "Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Arasındaki İlişki", Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11-13 Mayıs, Antalya.

http://www.sos-con.com/bildiriler.pdf

YILDIRIMALP, Sinem, YENİHAN, Bora ve ÖNER, Mert (2015), "Kadın Öğretmenlerin Çalışma Koşulları: Özel Okulda Öğretmen Olmak", 2. Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 11-13 Aralık, Sakarya (Poster Bildiri).

YENİHAN, Bora ve CEREV, GÖKÇE (2018), "1961 ANAYASASI’NIN SENDİKALAR ÜZERİNE ETKİLERİ", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018), Erciyes Üniversitesi, 31 Ocak - 3 Şubat, Kayseri.

http://www.usbik.com/?&Syf=1&Id=354270&pt=Duyurular

CEREV, Gökçe ve YENİHAN, Bora (2018), "TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL ÖRGÜTLENME ÇABALARI VE MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018), Erciyes Üniversitesi 31 Ocak - 3 Şubat, Kayseri.

http://www.usbik.com/?&Syf=1&Id=354270&pt=Duyurular

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2017), "İş Doyumu ve İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişki: Turizm Sektöründe Nicel Bir Araştırma", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Mayıs, Alanya.

YILMAZ, Tuncay, YENİHAN, Bora ve BALCI, Bayram (2017), "İşgücü Piyasası Verileri ve Göç Arasındaki İlişki: Kırklareli İli Üzerine Bir İnceleme", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Mayıs, Alanya.

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2017), "Performansa Dayalı Ücret (Pdü) Planlarının Sendikacılık ve Sendikal Hareket Üzerine Etkileri", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series V. IBANESS Congress Series-Kırklareli / TURKEY, 23-24 Eylül, Kırklareli.

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2018), "Kamu Kesiminde Performansa Dayalı Ücret (PDÜ) Fırsatlar ve Tehditler", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 24-25 Mart, Tekirdağ.

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2018), "Türkiye’de Sendikalar ve Kadının Sessizliği", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 24-25 Mart, Tekirdağ.

SEVGİ, Hüseyin ve YENİHAN, Bora (2018), "Playbour and User Generated Content in The Contex of Digital Labour", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 24-25 Mart, Tekirdağ.

YILMAZ, Tuncay ve YENİHAN, Bora (2016), "Yükseköğretimin Geleneksel İşlevleri Doğrultusunda Akademik Performansın Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Çözümler", 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), 19-22 Mayıs, Madrid-İspanya (Tam Metin).

CEREV, Gökçe ve YENİHAN, Bora (2016), "Göçün İşgücü Piyasalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Elazığ İli Örneği", 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Göç, Yoksulluk ve İstihdam", Necmettin Erbakan Üniversitesi, 23-24 Eylül, Konya (Tam Metin).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

YILMAZ, Tuncay, AKDERE, Mesut ve YENİHAN, Bora (2010), “ Türk İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin İş Doyum Algıları”, 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs, Adana.

YILDIRIMALP, Sinem, HAN, Oğuz, YENİHAN, Bora (2012), “Toplumsal Cinsiyet ve Kadınların Siyasal Yaşama Katılımı”, Kriz, Kritik: Kadın Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 28-29 Kasım, Sakarya.

YILDIRIMALP, Sinem, ÖNER, Mert, YENİHAN, Bora (2014), "Hemşirelerin İş-Aile Çatışması Düzeylerinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi", Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu 10-12 Nisan.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

YENİHAN, Bora ve CEREV, Gökçe (2017), "RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY - MINIMUM WAGE IN REPUBLICAN PERIOD IN TURKEY: HISTORY, DEVELOPMENT, CURRENT ISSUES AND PROPOSED SOLUTIONS", Gece Kitaplığı, Ed. Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Robert Elliott, Edward Turgeon, Ankara.

CEREV, Gökçe ve YENİHAN, Bora (2017), "RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY - IN TERMS OF HUMAN CAPITAL, THE EVALUATION OF THE RELATIONS BETWEEN EDUCATION AND EMPLOYMENT IN TURKEY", Gece Kitaplığı, Ed. Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Robert Elliott, Edward Turgeon, Ankara.

YENİHAN, Bora, SARIİPEK, Doğa Başar ve BUZPINAR, Vildan (2017), "Çıraklık Dünü-Bugünü-Yarını Arama Konferansı, Türk ve Alman Çıraklık Sistemlerinin Karşılaştırılması", Ed. Ece KUZULU KANASLAN, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

ACAR, İbrahim, ERDOĞAN, Seyfettin, GEDİKLİ, Ayfer, İSLAMOĞLU, Emel ve YENİHAN, Bora (2015), "Sakarya Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.

BENLİ, Abdurrahman ve YENİHAN, Bora (2018), "Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi", Yoksulluk, Farklı Boyutlarıyla, Edi. Gökçe CEREV ve Bora YENİHAN, DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.

YENİHAN, Bora ve CEREV, Gökçe (2018), "A Comparison Regarding The Effects of 1961 and 1982 Constitutions of The Republic of Turkey on Trade Union Movement", Strategic Researches II: From Local to Global, Ed. Mete Kaan Namal, Mustafa Koçancı ve Muhammed Karataş, IJOPEC Publication, London-England.

Benli, Abdurrahman ve Yenihan, Bora (2016), "İsveç Endüstri İlişkileri Sistemi", Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Ed. Ramazan Tiyek, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti., s. 203-229, Kırklareli.

Diğer

YENİHAN, Bora (2018), "İşçiler ve Sendikal Hakları", Türk Metal Dergisi, Sayı 221.

YENİHAN, Bora (2017), "Sivil Toplum ve Sendikalar", Türk Metal Sendikası Dergisi, Sayı 210.

YENİHAN, Bora (2017), "Sivil Toplumun Devamı İçin Sendikalar", Türk Metal Sendikası Dergisi, Sayı 211

YILDIRIMALP, Sinem ve YENİHAN, Bora (2014), "KOBİ'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Bölgemiz KOBİ'lerinin 2023 Vizyonu Çalıştayı Sonuç Raporu, Gebze Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2014/1, Kocaeli.

YENİHAN, Bora ve KÖSEOĞLU, Yakup (2014), "Süpürge Otu Üreticilerinin Sorunları, Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Raporu", Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya.

Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler Çalıştayı Yürütme Kurulu Üyeliği, 17.06.2014 Sakarya.

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Katılımlı 1. Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım 2013 Sakarya, Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği.

Sakarya Üniversitesi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 15-17 Mayıs 2015, Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği.

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı, 2010, "Türk İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi"

Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, 2015, "Sorunlar ve Çözüm Önerileri Işığında Akademik Performansın Ölçümü: Nitel Bir Araştırma"

YENİHAN, Bora (2017), "Sivil Toplumun Geleceği ve Sendikalar", Türk Metal Sendikası Dergisi, Sayı 213.

Edi. Gökçe CEREV ve Bora YENİHAN (2018), "Yoksulluk, Farklı Boyutlarıyla", DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.

Performans Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 4. Sınıf (Seçmeli)

Sendikacılık ve Sosyo-Ekonomik Etkileri

Yüksek Lisans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı (Seçmeli)

Sivil Toplum ve Sosyal Politika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 3. Sınıf (Seçmeli).

Sosyal Güvenlik Teorisi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 3. Sınıf (Zorunlu)

Ücret Teorisi ve Politikası

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 4. Sınıf (Zorunlu).

Yeni Sosyal Riskler ve Sosyal Politika

Yüksek Lisans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı (Seçmeli)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus