Dr. Öğr. Üyesi FATİH ÇİMEN
İlahiyat Fakültesi
FATİH ÇİMEN

FATİH ÇİMEN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Hadis
İlgi Alanları
  • Fıkıh
  • Kelam
Eposta
  • fatihcimen77@gmail.com
  • fatihcimen@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
21/11/1978
Doğum Yeri
Gördes
Lise
Salilhli Lisesi

Mezuniyet: 1994

Lisans
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
Yalova Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Doktora
Yalova Üniversitesi

Mezuniyet: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2020

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

ILH17305 HADİS II
 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(V. YY) ILH17305 HADİS II (2+2+3)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Tevbe

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

2

Sabır

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

3

Sıdk (Doğruluk)

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

4

Murâkabe

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

5

Takva

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

6

Tevekkül

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

7

VİZE

 

8

İstikamet Üzere Olmak

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

9

Kendini Islah Etmek

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

10

Hayırlara Koşmak

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

11

Mücahede

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

12

Sünnet ve Edepleri Muhafaza

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

13

Bidatlerden Sakınma

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

14

Emr-i bi’l-maruf Nehy-i ani’l-münker

Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, Kahraman Yayınları, çev. Abdülvehhâb Öztürk

 

 

 

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara ve final sınavları klasik ve test beraber olacak usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’ı, Final Sınav notunun % 60’ı, ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 55’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Kütüb-i Sitte Tercümeleri

 

 

ILH17413 SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(VII. YY) ILH17413 SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (2+2+2)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık.

2. Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I, Ebubekir Sifil, Rıhle Kitap

3. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Kur’ân’a Çağdaş Yaklaşımlar

Şentürk, Recep, “Usûlsüz Metincilik: Tarihselcilik veya Selefîcilik Arasında Çağdaş İslam Düşüncesi”, Modernleşme Protestanlaşma ve Selefîleşme: Modern İslam Düşüncesinde Nassın Araçsallaştırılması, 2019, s. 303-316.

2

Kur’ân’a Çağdaş Yaklaşımların Tenkidi

UZEM Dokümanlar.

3

Sünnetin Tanımı ve Dindeki Yeri

Murtaza Bedir, “SÜNNET” TDV İslam Ansiklopedisi,

Selahattin Polat, Din, Vahiy ve Peygamberlik Işığında Hadis ve Sünnetin Mahiyeti, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, s. 11-24, UZEM Dökümanlar.

4

Sünnete Çağdaş Yaklaşımın Tarihi Arka Planı: Mutezile

Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık; Aydınlı, Osman, “Mu’tezile Akılcılığı ve Modernist Düşüncedeki İzleri/Yansımaları”, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2012, sayı: 25, s. 39-49; UZEM Dokümanlar.

5

Sünnete Çağdaş Yaklaşımın Fikrî Arka Planı: Oryantalistler

Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık, UZEM Dökümanlar.

6

Goldziher Ve Schacht'ın Sünnete Yaklaşımı

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş, Tahsin Görgün, “GOLDZİHER”, TDV İslam Ansiklopedisi, Murtaza Bedir, “SCHACHT”, TDV İslam Ansiklopedisi

7

VİZE

VİZE SINAVI

8

Hint Alt Kıtasında Sünnete Karşı Çağdaş Yaklaşımlar (Seyyid Ahmed Han)

Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık, Özgür Kavak, “Modernizm’in Dönüştürücü Etkisi”, Divan Dergisi, 2013/1

9

Mısır'da (Abduh-Afgânî) ve Pakistan'da (Mevdudî) Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar (Mevdudî) Sünnete Yaklaşımlar  

Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık, 139-170; 207-256; Hatiboğlu, İbrahim, Çağdaş Hadis Tartışmaları Bağlamında Mevdûdî’nin Dinamik Sünnet Yorumu, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 1, s. 29-49; Yavuz Köktaş, Mevdudi Makaleleri.

10

Fazlur Rahman Ve Kur’ân’ın Vahyi Ve Hz. Peygamber (S.A.V)

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I, Ebubekir Sifil, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık, UZEM Dökümanlar.

 

 

 

 

 

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

11

Fazlur Rahman’ın Sünnet ve Hadise Yaklaşımı

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I, Ebubekir Sifil, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık, Sifil, Ebubekir, Fazlur-Rahmân’ın “Tarih Boyunca İslâmî Metodoloji Sorunu” Adlı Eserine Eleştirel Bir Yaklaşım, İslâmî Araştırmalar, 1997, cilt: X, sayı: 1-2-3, s. 149-162, UZEM Dökümanlar.

12

Türkiye’de Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar (Hayri Kırbaşoğlu)

Ebubekir SİFİL, İdrak ve Tasdik, Rıhle Kitap, s. 44-113.

13

 

Sünnete Çağdaş Yaklaşımların Tahlili ve Tenkidi

Hatiboğlu, İbrahim, “Çağdaşlaşma Dönemi Metodolojik Hadis Tenkidi Yöntemlerinin Mahiyeti”, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, s. 189-212; Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık, 335-374.

14

Sünnete Çağdaş Yaklaşımların Tahlili ve Tenkidi

Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, İZ Yayıncılık, 335-374.

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara ve final sınavları klasik ve test beraber olacak usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’ı, Final Sınav notunun % 60’ı, ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 60’tır.

Harf aralıkları şu şekildedir:

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Sünnete Farklı Yaklaşımlar, Hüseyin Çelik, Hiper Yayıncılık.

2. Hadis Tarihi (Üçüncü Bölüm), Ahmet Yücel, İFAV Yayınları

3. Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi, Fatma Kızıl, İSAM Yayınları

4. Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş, İZ Yayıncılık.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus