Arş.Gör.Dr. Elifcan CESUR
Çocuk Gelişimi Bölümü
Elifcan CESUR

Elifcan CESUR
Ünvan
Arş.Gör.Dr.
İlgi Alanları
  • Duygusal Düzenleme
  • Beyin Gelişimi
  • Gelişimsel Bozukluklar ve Psikopatoloji
  • Gelişimsel Değerlendirme ve Destekleme
  • Algısal Beceriler
Eposta
  • elifcancesur@gmail.com
Lisans
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Mezuniyet: 2012

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ABD

Mezuniyet: 2016

Doktora
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ABD

Mezuniyet: 2020

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Başlama: 2020

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Cesur, E., & Tozduman Yaralı, K. (2020). A Qualitative view to children’s problem solving skills (Çocukların problem çözme becerilerine nitel bir bakış). International Journal of Eurasia Social Sciences, 11 (39): 136-165.

Cesur, E., & Yıldız Bıçakçı, M. (2018). İşitme yetersizliği olan bebeğin gelişiminde erken müdahale programının etkisi. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 72(3): 503-520.

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2018). Aile ve sosyal politikalar bakanlığında çocuk gelişimci olmak. Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(2): 245-269.

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2017). The relationship of art and music education with adolescents' humor styles and interpersonal problem solving skills. Eurasian Journal of Educational Research, 72: 43-62, DOI: 10.14689/ejer.2017.72.3.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2018). Okul öncesi eğitim programının ahlakın bileşenleri açısından incelenmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9 (31):174-193.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitimde etkili bir örnek: ‘Küçük Ağacın Eğitimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35): 850-869.

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2019). Annelerinin görüşlerine göre DEHB tanılı çocukların okullarda karşılaştıkları sorunlar. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50: 80-95.

Cesur, E., & Tozduman Yaralı, K. (2019). Ergenlerin mizah tarzları ve eleştirel düşünme eğilimleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10 (36):551-568.

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2019). Farklı lise türlerinde öğrenim gören ergenlerin mizah tarzlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(2):326-335.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2016). The investigation on ınterpersonal problem solving skills of teenagers who have or have not received art education. I.International Conference on Studies in Education, Barcelona – Spain.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2016). The investigation on humour styles of teenagers who have or have not received art education. VI. International Conference on Critical Education, London – England.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2016). Ergenlerin mizah tarzlarına ve kişilerarası problem çözme becerilerine resim ve müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi. III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla - Türkiye.

Didin, E., Tozduman Yaralı, K. & Şolt Kırca, A. (2017). Çocuk gelişimi ve ebelik öğrencilerinin çocuğun katılım hakkına yönelik görüşleri: Nitel bir bakış. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın – Türkiye.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2017). Çocukların eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesinde eğitimde bir araç olarak fıkralar. IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul – Türkiye.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2017). Okul öncesi eğitim programının ahlakın bileşenleri açısından incelenmesi. International Symposium of Education and Values (Isoeva), Bodrum – Türkiye.

Didin, E. (2017). Ahlak kavramına ve ahlak eğitimine toplumun bakış açısı. International Symposium of Education and Values (Isoeva), Bodrum – Türkiye.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Problem çözme becerisi gelişmiş ve gelişmemiş çocukların davranış durumlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (Icoess), Side – Türkiye.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2018). Mizah tarzları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (Icoess), Side – Türkiye.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2018). Çocukların problem çözme becerilerine nitel bir bakış. V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya - Türkiye.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Examination of child development undergraduate programs of universities in turkey in terms of academic staff. VIII. International Conference on Critical Education, London – England.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2018). Examining the difficulties experienced by children diagnosed with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in their school life according to the views of their mothers. VIII. International Conference on Critical Education, London – England.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Didin, E. (2016). Mizah gelişimi. 3. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Ankara – Türkiye.

Yücel, M., & Kahramanlar, M., & Didin, E. (2018). Çocuk gelişimi lisans programı son sınıf öğrencilerinin mesleki performansları üzerindeki yeterlik algılarının ve mesleki yönelimlerinin incelenmesi: Kırklareli Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi örneği. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Karabük – Türkiye.

Yüksel Yiğit, K., & Hozhayev, S., & Didin, E. (2018). Farklı kültürel yapıların aile hayatı ve tutumlarına etkisi: Türkiye ve Rusya örnekleri. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Karabük – Türkiye.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2020). Erken çocuklukta sosyal becerilerin gelişimi, Erken çocuklukta sosyal beceri eğitimi içinde, Ed: Aslan D. Ankara: Pegem. ISBN: 978-625-7228-28-2.

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2020). Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, Erken çocuklukta sosyal beceri eğitimi içinde, Ed: Aslan D. Ankara: Pegem. ISBN: 978-625-7228-28-2.

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2018). The effect of art education on interpersonal problem solving skills of adolescents. In Recent Advances in Educational Sciences, Ed: Efe R.; Koleva. I; Atasoy E. U.K.: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-5275-1303-3, ISBN (13): 978-1-5275-1303-7.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Child's participation right in early childhood education approaches In Recent Advances in Educational Sciences, Ed. Ed: Efe R.; Koleva. I; Atasoy E. U.K.: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-5275-1303-3, ISBN (13): 978-1-5275-1303-7.

Köksal Akyol, A., & Didin, E. (2016). Ahlak gelişimi, Çocuk Gelişimi içinde, Ed: Aral N. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, ISBN:978-975-06-1889-5.

Köksal Akyol, A., & Didin, E. (2017). Algısal gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (0-36 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A., Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-159-2.

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2017). Bilişsel gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (0-36 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A. Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-159-2.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2017). Humor development in children, In Educational Research and Practice, Ed: Koleva I; Duman A. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. SBN:978-954-07-4271-7ST.

Köksal Akyol, A., & Didin, E.(2018). Algısal gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (37-72 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A. Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-197-4.

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2018). Bilişsel gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (37-72 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A. Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-197-4.

Diğer

Galinsky, E. (2019). Gelişen Zihin (Çev. Tozduman Yaralı K., & Cesur, E.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

CGP17423 Gelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Bozuklukları Değerlendirme (DSM-V ve ICD 10-CM Eksenleri), Olası Nedenleri, Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk, Anlıksal (Entelektüel) Yetiyitimi, Özgül Öğrenme Bozukluğu, İletişim Bozuklukları, Çocukluk Şizofrenisi, Duygudurum Bozuklukları, Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu, Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar, Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Dışa Atım Bozuklukları, Cinsiyetinden Yakınma (Hoşnut Olmama), İstençdışı Devinim (Tik) Bozuklukları, Madde İle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları, Ergenlerde Kişilik Bozuklukları

CGP19219 Beyin Gelişimi

Beyin Anatomisi, Beyin Kimyasalları, Gelişen Beyin-Yaşlanan Beyin-Nöroplastisite, Beyin ve Duyular, Beyin ve Hareket, Duygusal Beyin, Beyin ve Dil Konuşma, Ergen Beyni, Empatik Beyin, Bilinç, Bellek, Hastalıklar ve Bozukluklar, Mantıksız Davranışların Arkasındaki Beyin, Kadın ve Erkek Beyni, Beyin ve Psikopati

CGP20209 Aile Dinamikleri

Ailenin Tanımı ve Türleri, Tarihsel Süreçte Aile ve Aile Kuramları, Aile İlişkileri, Aile ve Evlilik, Aile İçi Şiddet, Ailede Parçalanma, Göç ve Aile, Evlat Edinme ve Koruyucu Aileler, Engelli Çocuğa Sahip Aileler, Teknoloji ve Aile, Aile Politikaları ve İlgili Kurumlar, Ailelerle Profesyonel Çalışmalar, Ailelerle Görüşmeler, Aile Danışmanlığı

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus