Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Faruk GÜNEY
İlahiyat Fakültesi
Ahmet Faruk GÜNEY

Ahmet Faruk GÜNEY
Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • Arapça
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Tefsir
İlgi Alanları
 • Yazmalar
 • Felsefe-Tefsir İlişkisi
Eposta
 • ahmetfarukguney@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1974
Doğum Yeri
Çaykara
Lise
İstanbul İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1993

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı

Mezuniyet: 2002

Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı

Mezuniyet: 2008

Doktor Öğretim Üyesi
Doktor Öğretim Üyesi

Başlama: 2014

Bologna Koordinatörlüğü
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 25/03/2014

Farabi Koordinatörlüğü
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 25/03/2014

Mevlana Değişim Programı
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 19/02/2014

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Gaza Devrinde Kur’an’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Eserleri”, Divan İlmi Araştırmalar, 2005/1, s. 18, sy. 193-244. 

“İslam-Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki’nin Âsâr-ı Bâkıyesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004 c. 2, sy. 4, s. 681-685

Bir Felsefi Tefsir Örneği Olarak Ahmet Hamdi Akseki’nin İbn Sina’nın İhlas Sûresi Tefsiriyle İlgili Telif Ettiği Tercüme ve Şerh” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları (Ekim 2011) 

Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin (ö.968/1561) Sûretu’l-Halâs fî Tefsiri Sûreti’l-İhlâs adlı eseri: Sunuş, Tahkik, Tercüme”, [Ahmet Sururî ile ortak] Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2013, sy.24, s. 197-244

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Gaza Devrinde Kur’an’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Tefsiri” Osmanlı Bilgi Tarihi Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi İhtisas Sempozyumları IV, İstanbul, 5 Haziran 2004.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Varlık Mertebeleri, Abdülkerim Cîlî, (Trc. A. Mecdi Tolun), Hazırlayan: Ahmet Faruk Güney, Kaknüs Yayınları(Furkan kitaplığı) 2006.

İhlas Sûresi Tefsiri, İbn Sina, (Trc. Ahmet Hamdi Akseki), Hazırlayan: Ahmet Faruk Güney, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.

Suretu’l-Halâs fi Tefsiri Sûreti’l-İhlas, Taşköprizâde Ahmed Efendi, (Tahkik-Tercüme: Ahmet Faruk Güney-Ahmet Sürurî), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.

2020-21 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ TEFSİR USULÜ VE TARİHİ DERSİ DERS İZLENCESİ

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ ILH1820 TEFSİRUSULÜ VE TARİHİ

DERS İZLENCESİ

** Ders; Kur’an Tarihi, Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi olarak üç ana bölümde işlenecektir. .

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEEK KAYNAKLAR:

            1. Muhsin Demirci, Tefsir Usulü, MÜİF Vakfı Yayınları

            2. İsmail Çalışkan, Tefsir Tarihi Bilay yay.

            3. Dücane Cündioğlu, Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, Kapı Yayınları

                                               Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi Kapı Yayınları

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Tefsir Usulü’nün Amacı ve Kaynakları

2

Vahiy, Kur’an’ın İndirilişi ve Kur’an Hakkındaki Tasavvurumuz

3

Kur’an’ın Metinleşme / Mushaflaşma Süreci

4

Kur’an’ın İç Düzeni: Âyetler ve Sureler

5

Yedi Harf ve Kıraat

6

Kur’an’ı Anlamanın Anlamı adlı eserin tahlili

7

Kur’an İlimleri: Ortaya Çıkışı ve Çeşitleri

                                  A. Uslûbu’l-Kur’an:

                                                                   ab) Mübhematu’l-Kur’an

                                                                    ac) Garibu’l-Kur’an

                                                                    ad) Vücuh ve Nezâir

                                                              ae) Aksamu’l-Kur’an

                                                              af) Huruf-i Mukattaa

8

Vize

9

Kur’an İlimleri:

A. Müteşabihu’l-Kur’an

B. İcazu’l-Kur’an

C) Esbabu’n-Nuzul

D. Münasebetu’l-Kur’an

E. Fezaiu’l-Kur’an

10

Kur’an İlimleri: A. Kısasu’l-Kur’an B. Nasih-Mensuh

11

Tefsir Tarihi: Giriş (Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi) adlı eserin tahlili

Nüzul Dönemi Tefsir

Sahabe – Tabiîn Dönemi Tefsir

12

Tedvin Dönemi; İlk Tefsirler

13

Tefsirin Gelişim Dönemi / Tefsir Çeşitleri

14

Osmanlı Dönemi

Modern Dönem: Tefsir ve Mealler

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. Sınavlar (Vize-Final) online test olacaktır. Vize haftasına kadar işlenen konular vize sınavına, vize’den sonra işlenen konular final sınavına dahil olacaktır.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 45’ten aşağıdaki öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir:

AA

85-100

BA

76-84,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

D. TEFSİR USULÜ VE TARİHİ DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Anlamın Buharlaşması ve Kur’an,  D. Cündioğlu

2. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, D. Cündioğlu

3. Tefsir Usulü, İsmail Cerrahoğlu

4. Tefsir Usulü, İsmail Çalışkan

5. Büyük Tefsir Tarihi: I-II, İsmail Cerrahoğlu

6. Büyük Tefsir Tarihi: Tabakatu’l-Müfessirîn, Ömer Nasuhi Bilmen

7. Tefsir Tarihi, Muhsin Demirci

8. Tefsir Tarihi (et-Tefsir ve’l-Müfessirûn), Muhammed Hüseyin ez-Zehebî

9. Arapça Tefsir Usulü Literatürü, Muhsin Demirci

10. Tefsir Terimleri Sözlüğü, Muhsin Demirci

11. Tefsir Tarihi Araştırmaları, Mustafa Öztürk

12. Tefsirin Halleri, Mustafa Öztürk

13. Kıssaların Dili, Mustafa Öztürk

14 Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık, Mustafa Öztürk

15. Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, Süleyman Gezer

16. Kur’an’ın Bâtını ve İşarî Yorumu, (Kuramer yayınları)

17. Modern Dünyada Kur’an Yorumu: Tefsir Disiplininde Çağdaş Tartışmalar, Muhammed Coşkun

18. Çağdaş Dönemde Tefsire Ne Oldu?, Mehmet Paçacı

17. Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu, Adem Apak

18. Kur’an’a Giriş, Muhammed Abid el-Cabiri

19. Kur’an’a Giriş, Montgomory Watt

20. Tefsirin İlk Çağları, Muhammed Coşkun

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus