Dr. Öğretim Üyesi Serdar CANBAZ
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Serdar CANBAZ

Serdar CANBAZ
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İşletme
İlgi Alanları
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Elektronik
Telefon
 • 0 (288) 512-54-83
 • 131
Eposta
 • serdarcanbaz@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/01/1978
Doğum Yeri
EDİRNE
Lise
EDİRNE LİSESİ

Mezuniyet: 1994

Ön Lisans
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE MYO İŞLETMECİLİK

Mezuniyet: 1995

Lisans
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME

Mezuniyet: 2000

Yüksek Lisans
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SBE İŞLETME ABD

Mezuniyet: 2006

Doktora
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SBE İŞLETME ABD

Mezuniyet: 2014

Öğretim Görevlisi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BABAESKİ MYO

Başlama: 2009

Araştırma Görevlisi
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SBE

Başlama: 2001

Kırklareli University - Babaeski Vocational School - Kirklareli, Turkey
 • Görev: YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜM BAŞKANI V.
 • Başlama: 18/10/2010

Kırklareli University - Babaeski Vocational School - Kirklareli, Turkey
 • Görev: FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 08/03/2010
 • Bitirme: 28/09/2012

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MYO
 • Görev: MÜDÜR YARDIMCISI
 • Başlama: 08/01/2004
 • Bitirme: 10/11/2006

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Serdar CANBAZ, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, Emel POYRAZ, "Kamu Çalışanlarında Tükenmişlik: Kırklareli Örneği", The Journal of Academic Social Science(ASOS JOURNAL), ISSN: 2148-2489, Yıl: 5, Sayı: 40, Şubat 2017, s. 429-445.

Serdar Canbaz, Emel Poyraz, Hüseyin Çiçek, "A Survey On Workaholism In Education Field: City Of Kırklareli Case In Turkey.” International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), Vol: 07, No: 06, June 2018, pp. 79–90.

Burcu Beste Kasap, Serdar Canbaz, "Kırklareli İlinde Eğitim ve Sağlık Sektöründe İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma", Pesa International Journal of Social Studies, Vol: 3 No: 4  December 2017 ISSN: 2528-9950, s. 42-58.

Serdar Canbaz, Emel Yıldız, "İşletmelerde Stratejik Planlama ve Karar Alma Sürecinde Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin Bir Araştırma", Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 44 (Temmuz–Ağustos 2014), ISSN:1694-528X.
Serdar Canbaz, Hüseyin Çiçek, Uğur Eyidiker, A Research on Brand Addiction, İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Volume 15, 2014.

Aslı KESKİN, Serdar CANBAZ, "KOBİ’lerde Çalışanların Mobbinge Maruz Kalma Durumları: Kırklareli İlinde Bir Araştırma", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Ekim 2014, s. 161-196.

Nazife ÇAKIR, Serdar CANBAZ, Serpil GÜMÜŞ, “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimindeki Algı Ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Uzunköprü Myo Örneği”, Uluslararası Hakemli Pazarlama Ve Pazar Araştırmaları Dergisi, Mayıs/Haziran/Temmuz/ Ağustos 2014, Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi.
Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs 2014, ISSN: 2146-7684, s. 59-67. http://www.ejovoc.org/makaleler/may_2014/pdf/06.pdf

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "A Research on the Relationship between Taxpayer’s Perceived Service Quality and Customer Satisfaction for Accountants: Kırklareli Sample", Research Journal of Politics, Economics and Management, Vol. 6 No. 1 January 2018, ISSN: 2147-6071, s. 19-45.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine İstanbul İlinde Bir Araştırma", Mali Çözüm Dergisi, Sayı 146, Mart - Nisan 2018, ISSN 1303 - 5444, s. 91-111.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Yardımcı Muhasebe Elemanlarının İş Doyum Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Örneği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), ISSN_2564-7164, Cilt: 19 Sayı: 4, Aralık 2017, s. 1050-1065.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Serdar Canbaz, Gülsen Demirkol Geroğlu, "Kobi’lerde İş Doyumunun Ölçümlenmesine Yönelik Babaeski’de Bir Araştırma”, ÇSGB-Çalışma Dünyası Dergisi, 2014, Cilt 2, Sayı 2, ISSN 2148-1245, s. 25-42.

Burcu Beste Kasap, Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerinde Kırklareli İlinde Bir Araştırma", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2013, Cilt 5, Sayı 1, ISSN 1309-8039, s. 33-46.

Serdar Canbaz, Gülsen Demirkol Geroğlu, "İşletmelerin Uyguladıkları Küsüratlı Fiyatlandırma Politikasının Tüketiciler Tarafından Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma”, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 1 Yıl: Haziran 2015, ISSN: 1302-1966, s. 71-82.

Yıldız, F., S. CANBAZ, “Türkiye'de Elektronik Ticaret Uygulamasında Karşılaşılan Muhasebe Sorunları ile İlgili Bir Araştırma”, MUFAD Dergisi, Ocak 2008, Sayı 37, ISSN 1304-0391, s.59-73.

Hüseyin ÇİÇEK, Serdar CANBAZ, Aslı KESKİN, "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Bakış Açıları: Kırklareli İlinde Bir Araştırma", TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, Eylül 2013, Sayı 2.

Hüseyin ÇİÇEK, Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, "İşkoliklik Üzerine Kırklareli'de Bir Araştırma", TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2016, Sayı 5.

Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, "Üniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Yıl 7, Sayı 7, 2016, ISSN 1309-6729, s. 1-12.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Burcu Beste Kasap, Serdar Canbaz, "Kırklareli İlinde Eğitim ve Sağlık Sektöründe İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma", 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 9-11 November 2017 Ankara-TURKEY.

Kemal Yaysı, Serdar Canbaz, "Mükelleflerin Muhasebecilere Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Örneği", 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 9-11 November 2017 Ankara-TURKEY.

Serdar Canbaz, Burcu Beste Kasap, "Sigortacılık Sektörünün Eksperlik Faaliyetlerine İlişkin Algı ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma: Avcılar Örneği", VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, UMYOS 2017, Saraybosna/Bosna Hersek, 18-20 Mayıs 2017.

Serdar Canbaz, Emel Poyraz,"İşletme Çalışanlarında Stres Kaynakları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kırklareli İli Örneği", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 30-2 Aralık 2018 Ankara.

Serdar Canbaz, Emel Poyraz,"Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılıma Bakışı: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 30-2 Aralık 2018 Ankara.

Serdar Canbaz, Hüseyin Çiçek, Alı Keskin, Kemal Taysı. “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, UMYOS 2011, Aydın, 25-27 Mayıs 2011.
Kiymet Tunca Caliyurt, Ali F. Acikgoz, Serdar Canbaz, Duygu Talih, Cuneyt Agun, Fatma Kilic, “The effectiveness of internal control procedures in small and medium enterprises: the case of milk sector in Edirne Turkey”, 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, Greece, April 2010.
Serdar Canbaz. “E-Commerce Security”, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, İğneada, Ekim 2010.

Kemal Taysı, Serdar Canbaz, "In terms of Sustainability of the Accounting Professionals An Investigation towards Determining Work Satisfaction of Assistant Accounting Staff: The Istanbul Example", 7. International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility(IConGFESR), 10-11 December 2016.

Yeşim Can, Serdar Canbaz, "Kredi Kartı Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesi Örneği", International Congress on Economic Researches and Financial Markets (IERFM) 2017 May 12-13 Edirne, Detay Yayıncılık, Ankara 2017, s. 310-334.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Serdar CANBAZ, Yönetimden Stratejik Yönetime, 1. Basım, Paradigma Akademi Yayınları, Ocak 2018, ISBN:978-605-22922-3-5.

Emel YILDIZ, Serdar CANBAZ, Girişimcilik ve Kalkınma, Paradigma Akademi Yayınları, 2017, ISBN:9786056731648.

Serdar CANBAZ, Elektronik Ticaret - Ders Notları, Paradigma Kitabevi 2012.
Serdar CANBAZ, E-Ticaret, Paradigma Akademi Yayınları, 2013, ISBN:978-605-5193-18-8.

Serdar CANBAZ, Stratejik Yönetim, 1.Basım, BAP Yayınları, 2016, ISBN:978-605-9226-38-7.

Serdar CANBAZ, Temel İşletmecilik, Paradigma Akademi Yayınları, 2016, ISBN:978-605-84547-4-3.

Serdar CANBAZ, Yönetim Bilgi Sistemleri, 1. Basım, Paradigma Akademi Yayınları, Eylül 2016, ISBN:978-605-83487-3-8.

Yönetim ve Organizasyon / Yönetim Bilimi

Yönetim ve Organizasyon / Yönetim Bilimi - Ders Notları

Yönetim-1

Yönetim Kavramı

Yönetim-2

İşletme Yönetimin Gelişimi ve Sanayi Devrimi

Yönetim-3

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı ve Öncüleri

Yönetim-4

Yönetim Süreci Yaklaşımı

Yönetim-5

Yönetim Süreci Yaklaşımının Öncüleri

Yönetim-6

Bürokrasi Yaklaşımı
Yönetim-7

Neo Klasik / Davranışsal Yaklaşım ve Öncüleri

Yönetim-8

Modern Yönetim Devri/Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

Yönetim-9

Yönetim İşlevleri ve Planlama

Yönetim-10

Örgüt ve Örgütleme/Örgütlenme

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus