Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ERKAN
İlahiyat Fakültesi
Nevzat ERKAN

Nevzat ERKAN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Osmanlı Tarihi
  • Şer'iyye Sicilleri
Doğum Tarihi
17/04/1974
Doğum Yeri
Gediz
Lise
Kadıköy İHL

Mezuniyet: 1992

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1997

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2002

Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2012

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2014

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  • Görev: İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

Kırklareli Ü. İlahiyat Fak.
  • Görev: İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Üsküdar’da Gayrimüslim Mezarlıkları ve Mezarlık Tartışmaları”
HistoryStudies(Uluslar arası hakemli Dergi), Cilt 5 sayı 3 s. 49-57, Mayıs 2013. 

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“XVIII. Yüzyılda Üsküdar’da Müslim Gayrimüslim İlişkileri (1700-1712)” 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, 1-5 Kasım 2007,I,121-132. 

“XVIII. Yüzyılda Şer’iyye Sicilleri Işığında Gayrimüslimlerin Meslekleri” 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI, 6-9 Kasım 2008, II, 443-456. 

Osmanlıda Meslek Örgütleri, Gedik Sistemi ve Loncalar( 17.- 18. Yüzyıllar) 1. 
Kobi Şurası s .68-74 İstanbul 2013

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Osmanlı Dönemi Giresun ve İlçelerinden İstanbul’a İradî Olarak Göç Eden İnsanların 
İktisadî ve Dinî Durumları”, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat 
Sempozyumu I, (Yayınlanacak) 

 

Projeler

“Hasköy’de Birarada Yaşama Örnekleri, Hasköy Sicilleri” Koordinatör Prof. Dr. 
Tahsin Özcan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi )TÜBİTAK 
Projesi

İSLAMIN DOĞUŞ ORTAMI MEKKE VE MEDİNE, İSLAMIN KURUMSALLAŞMA DÖNEMİ: HULEFA-YI RAŞİDİN DÖNEMİ

Yüksek Lisans

2019 Bahar Siyer ve İslam Tarihi Ders İşleyiş Süreci

2018/2019 Bahar Dönemi Siyer ve İslam Tarihi Ders İşleyiş Süreci

Vizeye kadar takip edilecek kaynak Adem Apak, Siyer-i Nebi

Vize sonrası Mustafa Fayda, Hulefa-i Raşidin Devri, Kubbealtı Yayınları,

,Adem Apak, , İslam Tarihi II,, Ensar Yayınları

 

Hafta

Konular

1

İslam Tarihinin Kaynakları, İslam Öncesi İnsanlık Tarihine Genel Bir Bakış, İslam Öncesi Hicaz Bölgesi, Arap Yarımadası ve Komşu Devletler

2

Cahiliyye Dönemi, Hz. Muhammed´in Nesebi, Doğumu ve Çocukluğu, Gençliği ve Peygamberliği

3

Tebliğin İlk Yılları: Mekke Toplumunun Tepkisi ve Yaşanan Mücadeleler, Habeşistan´a Hicret, Sosyal Boykot Dönemi           

4

Akabe Biatları ve Medine´ye Hicret, Medine´de Toplumsal Yapılanma

5

Müşriklerle İlişkiler: Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Umretül-Kaza,  Yahudilerle İlişkiler: Kaynuka, Nadir, Kureyza, Hayber

6

Bizansla Mücadelenin Başlaması: Mute, Tebük, İslamiyetin Arap Yarımadasına Yayılması

7

İslamiyetin Arap Yarımadasına Yayılması, Veda Haccı, Hz. Peygamberin Rahatsızlanması, Vefatı ve Kişiliği

 

8

Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesi ve ilk halife dönemi olayları

9

Hz. Ömer'in halife olması ve Yönetim anlayışı

10

Hz. Ömer dönemi fetihler, İslam fetihlerinin özellikleri

 

11

Hulefa-i Raşidin dönemi iktisadi hayat, Divan teşkialatı, yeni kurulan şehirler

12

Hz. Osman dönemi Fetihler ve Fitne dönemi

13

Hz. Ali Dönemi

 

14

Dört Halife Dönemi: Siyasi Tarihe Genel Bir Bakış

 

Vize %40  klasik, Final %60 test (%90 Vize sonrası %10 vizeye kadar olan konulardan) Değerlendirme bağil olup geçme notu 0-40 FF; 40-44,99 FD şeklinde olacaktır.

Tavsiye Edilen kitaplar

İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlar

Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya

Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, ve diğer araştırmalar.

2019 Bahar Türk İslam Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi Ders İşleyiş Süreci

2018/2019 Bahar Dönemi Türk İslam Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi Ders İşleyiş Süreci

Ders Kitapları : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Kitabı, Mehmet Şamil Baş, Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu,

Okunacak Osmanlı Türkçesi Edebi Metinler: Osmanlı Türkçesinde ders içindeki metinlere ilaveten edebi metin olarak, Sinân Paşa Tazarrû-nâme, Fuzûlî Su Kasidesi, Niyâzî-i Mısrî Tevhid (Peydâ Redifli),

          Yûnus Emre, Necâtî, Hayâlî, Nâbî, Şeyh Gâlib divanlarından seçme şiirler.

 

Hafta

Konular

1

Türk-İslâm Edebiyatına Giriş (Mahiyeti ve Özellikleri), İslâm Öncesi Türk Edebiyatı (Sözlü ve Yazılı Dönem)

2

İslâmî Dönem Türk Edebiyatının Genel Özellikleri ve Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları

3

İlk Dönem Türk-İslâm Eserleri,  Anadolu Tasavvufunun Kurucu Şahsiyetleri

4

Dinî-Edebî Türler ve Örnekleri (Tevhîd, Münâcât, Esmâ-i Hüsnâ Şerhleri, Nat, Mevlid, Sîretün-Nebî, Hilye, Şemâil, Hadîs-i Erbaîn)

5

Türk-İslâm Edebiyatının Dönemleri (XIV-XVI. ve XVII-XIX. Yüzyıla Meşhur Sanatkârlar ve Eserler Doğrultusunda Genel Bakış)

6

Edebî Sanatlar (Söz ve Anlam Sanatlarının Başlıca Örnekleri)

7

Divan ve Tasavvuf Edebiyatından Örnek Metinler (Yunus Emre, Nabi, Hayali, Niyazi- Mısri...)

8

Osmanlı Türkçesindeki harfler ve birleşmeleri üzerinde tamamlayıcı bilgiler, işaretler, vokaller, sesli harfler ve zamirler

9

Fiil, isim, iyelik, çokluk, şahıs, soru ekleri ve geçmiş, şimdi, gelecek, geniş, emir, istek ve şart ekleriyle imla çalışması

10

Arapça kelime çeşitleri, vezinleri, zamirler ve edatlar; Farsça kelime çeşitleri, terkipler, tamlamalar

11

Yazı çeşitleri ve örnekleri, transkripsiyon ve transliterasyon bilgisi

12

Nazım ve Nesir Örnekleri Okumaları (XV-XX yy.)

13

Edebî Metin, Tarih Metni, Mecmua Okumaları

14

El Yazması Okumaları

 

Vize %40  klasik, Final %60 klasik  Vize konuları Finale dahil değildir.

Değerlendirme bağıl olup geçme notu 0-40 FF; 40-44,99 FD şeklinde olacaktır.

 

 

Tavsiye Edilen kitaplar

Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, (İstanbul: 2015).

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiir Antolojisi, (İstanbul)

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Klavuzu, (İstanbul 1. Cilt 2016- 2. Cilt 2017)

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, giriş kısmı.

Ahmet Talat Onay, Divan Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (Ankara: 2013).

Ali Çavuşoğlu, Türk İslam Edebiyatı (Kitaplar, Türler, Devirler ve Şahsiyetler) (Kayseri 2015)

Ali Nihad Tarlan, Metinler Şerhi'ne dair, (İstanbul 1339/1978)

Ali Nihad Tarlan, Metin tamiri, (İstanbul Üniv. 1399/1978)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, (İstanbul 2012)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, (İstanbul 2012)

Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, (İstanbul 2010)

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul 2001)

Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul: 2014).

Mehmet Kalpaklı, Osmanlı divan şiiri üzerine metinler, (İstanbul 1999)

Mehmet Şamil Baş, Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu,

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, (İstanbul 2012)

Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, (Ankara 2016)

Şener Demirel, Tahirü’l-Mevlevi (Olgun)’dan metin şerhi örnekleri, (Ankara 2005)

Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri I-II, (Ankara 2012).

Ömer Zülfe, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul 2015)

Siyer, İslam Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, BALKANLARDA İSLAM,TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİH

Lisans

Siyer ve İslam Tarihi 2019 Bahar Dönemi Ders Kitapları03/01/2019 19:58:45
İslam Medeniyet Tarihi Final Çalşmaları 201806/12/2018 23:32:14
İslam Medeniyet Tarihi Ders Kitapları22/09/2016 17:01:03

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus