Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ERKAN
İlahiyat Fakültesi
Nevzat ERKAN

Nevzat ERKAN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Osmanlı Tarihi
  • Şer'iyye Sicilleri
Doğum Tarihi
17/04/1974
Doğum Yeri
Gediz
Lise
Kadıköy İHL

Mezuniyet: 1992

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1997

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2002

Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2012

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2014

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  • Görev: İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

Kırklareli Ü. İlahiyat Fak.
  • Görev: İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Siciller Işığında Meşakkatli Bir İbadet Olan Hac ve Osmanlı Hacıları /Manisa, 2019.
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Journal of Social Sciences, XVII. cilt, 3. sayı, 423-451. sayfa

“Üsküdar’da Gayrimüslim Mezarlıkları ve Mezarlık Tartışmaları”
HistoryStudies(Uluslar arası hakemli Dergi), Cilt 5 sayı 3 s. 49-57, Mayıs 2013. 

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Osmanlı İstanbul’unda Cenaze ve Defin İşlemleri: H. 1117/M. 1705 Tarihli Sicil Kaydına Göre, Edirne, 2019. Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, II. cilt, 4. sayı, 54-64. sayfa

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

XVIII. Asır Üsküdar’ında Su Meselesi (Su Yolları Kurulan Vakıflar ve Tamirleri)  2017.
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, 11-13 Kasım 2016, Bildiriler, I. cilt, 379-393. sayfa

Osmanlı Üsküdar’ında İktisadi Hayatın Cereyan Ettiği Bir Mekan Olarak Atpazarı , 2019.
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu X, 19-20-21 Ekim 2018, Bildiriler, II. cilt, 75-87. sayfa

“XVIII. Yüzyılda Üsküdar’da Müslim Gayrimüslim İlişkileri (1700-1712)” 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, 1-5 Kasım 2007,I,121-132. 

“XVIII. Yüzyılda Şer’iyye Sicilleri Işığında Gayrimüslimlerin Meslekleri” 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI, 6-9 Kasım 2008, II, 443-456. 

Osmanlıda Meslek Örgütleri, Gedik Sistemi ve Loncalar( 17.- 18. Yüzyıllar) 1. 
Kobi Şurası s .68-74 İstanbul 2013

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Şer’iyye Sicillerinde Kadın-Erkek Münasebetleri , Samsun, 2016.
Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu (27-29 Mart 2015), I. cilt, 349-360. sayfa

“Osmanlı Dönemi Giresun ve İlçelerinden İstanbul’a İradî Olarak Göç Eden İnsanların 
İktisadî ve Dinî Durumları”, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat 
Sempozyumu I, (Yayınlanacak) 

 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

18. Yüzyıl Mahkeme Kayıtlarında Binek ve Nakliye Aracı Olarak / Nevzat Erkan. -- İstanbul, 2017.
At Kitabı, 129-148. sayfa

Osmanlı Üsküdarı’nda toplumsal hayat (18. asır Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim ilişkileri), İstanbul : Üsküdar Belediyesi, 2015

Projeler

“Hasköy’de Birarada Yaşama Örnekleri, Hasköy Sicilleri” Koordinatör Prof. Dr. 
Tahsin Özcan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi )TÜBİTAK 
Projesi

İSLAMIN DOĞUŞ ORTAMI MEKKE VE MEDİNE, İSLAMIN KURUMSALLAŞMA DÖNEMİ: HULEFA-YI RAŞİDİN DÖNEMİ

Yüksek Lisans

2019 Bahar Siyer ve İslam Tarihi Ders İşleyiş Süreci

2018/2019 Bahar Dönemi Siyer ve İslam Tarihi Ders İşleyiş Süreci

Vizeye kadar takip edilecek kaynak Adem Apak, Siyer-i Nebi

Vize sonrası Mustafa Fayda, Hulefa-i Raşidin Devri, Kubbealtı Yayınları,

,Adem Apak, , İslam Tarihi II,, Ensar Yayınları

 

Hafta

Konular

1

İslam Tarihinin Kaynakları, İslam Öncesi İnsanlık Tarihine Genel Bir Bakış, İslam Öncesi Hicaz Bölgesi, Arap Yarımadası ve Komşu Devletler

2

Cahiliyye Dönemi, Hz. Muhammed´in Nesebi, Doğumu ve Çocukluğu, Gençliği ve Peygamberliği

3

Tebliğin İlk Yılları: Mekke Toplumunun Tepkisi ve Yaşanan Mücadeleler, Habeşistan´a Hicret, Sosyal Boykot Dönemi           

4

Akabe Biatları ve Medine´ye Hicret, Medine´de Toplumsal Yapılanma

5

Müşriklerle İlişkiler: Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Umretül-Kaza,  Yahudilerle İlişkiler: Kaynuka, Nadir, Kureyza, Hayber

6

Bizansla Mücadelenin Başlaması: Mute, Tebük, İslamiyetin Arap Yarımadasına Yayılması

7

İslamiyetin Arap Yarımadasına Yayılması, Veda Haccı, Hz. Peygamberin Rahatsızlanması, Vefatı ve Kişiliği

 

8

Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesi ve ilk halife dönemi olayları

9

Hz. Ömer'in halife olması ve Yönetim anlayışı

10

Hz. Ömer dönemi fetihler, İslam fetihlerinin özellikleri

 

11

Hulefa-i Raşidin dönemi iktisadi hayat, Divan teşkialatı, yeni kurulan şehirler

12

Hz. Osman dönemi Fetihler ve Fitne dönemi

13

Hz. Ali Dönemi

 

14

Dört Halife Dönemi: Siyasi Tarihe Genel Bir Bakış

 

Vize %40  klasik, Final %60 test (%90 Vize sonrası %10 vizeye kadar olan konulardan) Değerlendirme bağil olup geçme notu 0-40 FF; 40-44,99 FD şeklinde olacaktır.

Tavsiye Edilen kitaplar

İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlar

Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya

Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, ve diğer araştırmalar.

2019 Bahar Türk İslam Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi Ders İşleyiş Süreci

2018/2019 Bahar Dönemi Türk İslam Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi Ders İşleyiş Süreci

Ders Kitapları : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Kitabı, Mehmet Şamil Baş, Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu,

Okunacak Osmanlı Türkçesi Edebi Metinler: Osmanlı Türkçesinde ders içindeki metinlere ilaveten edebi metin olarak, Sinân Paşa Tazarrû-nâme, Fuzûlî Su Kasidesi, Niyâzî-i Mısrî Tevhid (Peydâ Redifli),

          Yûnus Emre, Necâtî, Hayâlî, Nâbî, Şeyh Gâlib divanlarından seçme şiirler.

 

Hafta

Konular

1

Türk-İslâm Edebiyatına Giriş (Mahiyeti ve Özellikleri), İslâm Öncesi Türk Edebiyatı (Sözlü ve Yazılı Dönem)

2

İslâmî Dönem Türk Edebiyatının Genel Özellikleri ve Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları

3

İlk Dönem Türk-İslâm Eserleri,  Anadolu Tasavvufunun Kurucu Şahsiyetleri

4

Dinî-Edebî Türler ve Örnekleri (Tevhîd, Münâcât, Esmâ-i Hüsnâ Şerhleri, Nat, Mevlid, Sîretün-Nebî, Hilye, Şemâil, Hadîs-i Erbaîn)

5

Türk-İslâm Edebiyatının Dönemleri (XIV-XVI. ve XVII-XIX. Yüzyıla Meşhur Sanatkârlar ve Eserler Doğrultusunda Genel Bakış)

6

Edebî Sanatlar (Söz ve Anlam Sanatlarının Başlıca Örnekleri)

7

Divan ve Tasavvuf Edebiyatından Örnek Metinler (Yunus Emre, Nabi, Hayali, Niyazi- Mısri...)

8

Osmanlı Türkçesindeki harfler ve birleşmeleri üzerinde tamamlayıcı bilgiler, işaretler, vokaller, sesli harfler ve zamirler

9

Fiil, isim, iyelik, çokluk, şahıs, soru ekleri ve geçmiş, şimdi, gelecek, geniş, emir, istek ve şart ekleriyle imla çalışması

10

Arapça kelime çeşitleri, vezinleri, zamirler ve edatlar; Farsça kelime çeşitleri, terkipler, tamlamalar

11

Yazı çeşitleri ve örnekleri, transkripsiyon ve transliterasyon bilgisi

12

Nazım ve Nesir Örnekleri Okumaları (XV-XX yy.)

13

Edebî Metin, Tarih Metni, Mecmua Okumaları

14

El Yazması Okumaları

 

Vize %40  klasik, Final %60 klasik  Vize konuları Finale dahil değildir.

Değerlendirme bağıl olup geçme notu 0-40 FF; 40-44,99 FD şeklinde olacaktır.

 

 

Tavsiye Edilen kitaplar

Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, (İstanbul: 2015).

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiir Antolojisi, (İstanbul)

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Klavuzu, (İstanbul 1. Cilt 2016- 2. Cilt 2017)

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, giriş kısmı.

Ahmet Talat Onay, Divan Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (Ankara: 2013).

Ali Çavuşoğlu, Türk İslam Edebiyatı (Kitaplar, Türler, Devirler ve Şahsiyetler) (Kayseri 2015)

Ali Nihad Tarlan, Metinler Şerhi'ne dair, (İstanbul 1339/1978)

Ali Nihad Tarlan, Metin tamiri, (İstanbul Üniv. 1399/1978)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, (İstanbul 2012)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, (İstanbul 2012)

Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, (İstanbul 2010)

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul 2001)

Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul: 2014).

Mehmet Kalpaklı, Osmanlı divan şiiri üzerine metinler, (İstanbul 1999)

Mehmet Şamil Baş, Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu,

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, (İstanbul 2012)

Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, (Ankara 2016)

Şener Demirel, Tahirü’l-Mevlevi (Olgun)’dan metin şerhi örnekleri, (Ankara 2005)

Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri I-II, (Ankara 2012).

Ömer Zülfe, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul 2015)

2020 Güz Dönemi İslam Medeniyet Tarihi Ders İşleyiş Süreci

2020-2021 AKADEMİK EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSLAM MEDENİYET  TARİHİ DERSİ  

 

A. DERSİN KÜNYESİ:

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Şekli

Ders Saati

AKTS

İslam Medeniyet Tarihi

ILH17207 

Güz Dönemi (III. Yarıyıl)

Zorunlu

4

4

 

 

B. TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:  

1. Ana Kaynak :

a-Adem Apak, İslam Tarihi 3-4, Ensar Vakfı Yay. İstanbul

b- İbrahim Sarıçam, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yay. Ankara

 

2. Yardımcı Kaynaklar :

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Aşağıda işlenecek konulara (ve bunların alt alanlarına) dair verilen listedeki ilgili tüm maddeler.

 

C. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Emevi Devleti´nin Kuruluşu ve Siyasi Gelişmeler; Emevi Halifeleri ve Dönemlerinin Genel Özellikleri, Süfyaniler (Muaviye, Yezid ve II. Muaviye)

2

Mervaniler (Mervan, Abdülmelik b. Mervan ve Diğerleri), Emevi Devleti´nin Çöküşü ve Abbasi İktidarının Ortaya Çıkışı

3

Abbasi Devleti´nin Genel Özellikleri

4

İlk Abbasi Halifeleri

5

 

Mütevekkil Sonrası Abbasi Halifeleri

 

6

Emeviler ve Abbasiler Döneminde Kültür ve Medeniyet, Toplumsal Hayat, Sanat ve Bilim Hayatında Yaşanan Gelişmeler

7

Emeviler ve Abbâsîler Döneminde Müslümanlarla Türkler Arasındaki İlişkiler

8

Vize Haftası

9

İslam Medeniyeti Tarihine Giriş, İslam Medeniyetinin Kaynakları ve İslam Medeniyetinin Aşamaları ve Temel Özellikleri

10

İslam Medeniyetinin Manevi Dinamikleri, İslam Medeniyetinde Sosyal Hayat

11

İslam Medeniyetinde İdari Yapı

12

İslam Medeniyetinde Eğitim-Öğretim, İslam Medeniyetinde Dini İlimler, Vakıf müessesi

13

Tercüme Faaliyetleri,Tercüme Faaliyetlerinin İslam Medeniyetine Tesirleri ve Müspet Bilimler

14

Sanat ve Mimari

15

İslam Medeniyeti ve Türkler, İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkileri

 

 

D. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER

1. Vize ve final sınavı test şeklinde, bütünlemeler ise test ve klasik şeklinde olacaktır.

2. Vize konuları final sınavına dahil değildir.

3. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

4. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 45’ten aşağıdaki öğrenci dersten kalır.

 

E. HARFE KARŞILIK GELEN NOT ARALIKLARI

Muhtemel not aralıkları aşağıdaki gibidir.

Ancak dersin öğretim üyesi sınıf ortalamasını göz önüne alarak gerektiğinde bu oranları değiştirebilir.

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,99

FD

40-44.99

FF

0-40

 

F. TAVSİYE EDİLEN OKUMA LİSTESİ

1. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyet Tarihi,

2. Cahit Baltacı, İslam Medeniyet Tarihi.

3. İslam Medeniyet Tarihi, ed. Eyüp Baş

                         

            Dr.Öğrt. Üyesi  Nevzat ERKAN

İslam Tarihi ve Sanatları  Bölümü

İslam Tarihi Öğretim Üyesi

Siyer, İslam Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, BALKANLARDA İSLAM,TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİH

Lisans

Siyer ve İslam Tarihi 2020 Bahar Dönemi Ders Kitapları28/01/2020 18:25:02
İslam Medeniyet Tarihi Final Çalşmaları 201905/12/2019 00:12:35
İslam Medeniyet Tarihi Ders Kitapları11/09/2019 15:05:25

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus