Muharrem EKŞİ

Muharrem EKŞİ

Asst. Prof.

Department of International Relations

+90 288246 17 09
eksimuharrem@gmail.com
muharremeksi@klu.edu.tr

 • Personal Information
 • Positions
 • Publications
 • Lectures
 • Announcements

Personal Information

 • Date of Birth: 1978
 • Place of Birth: İstanbul
Educational Background
 • Ankara University Doctorate
  Graduation: 2014
 • Ankara University Master's Degree
  Graduation: 2008
 • Istanbul University Graduate
  Graduation: 2001
Profession(s)
Public/cultural Diplomacy Turkish Foreign Policy Energy and Security
Hobb(y/ies)
IR Theory
The Concept of Power and Soft Power
Eurasian Pipeline Politics
Political Islam
Language(s)
English
Academic Titles
 • Assistant Professor Doctor
  Kırklareli University, Start Date: 2015
 • Lecturer
  Jawaharlal Nehru University, Start Date: 2012

Positions

The Journal of Interdisciplinary Conflict Science (JICS)
 • Editorial Board Member 03/05/2016 -
The Journal of Regional Studies (Bölgesel Çalışmalar Dergisi)
 • Editorial Board Member 10/04/2016 -
The Journal of Security, Strategy and Political Studies
 • Editorial Board Member 10/04/2016 -
Journal of Politics and Law
 • Editorial Board Member 21/03/2016 -
International Journal of Social Science Studies
 • Editorial Board Member 01/03/2016 -
Studies in Media and Communication
 • Editorial Board Member 01/03/2016 -
The Journal of Public Diplomacy
 • Editor-in-Chief 30/12/2015 -
Center for Public Diplomacy
 • Director 08/12/2015 -
Jawaharlal Nehru University
 • Visiting Lecturer 01/08/2012 - 15/05/2013
The George Washington University The Institute for Public Diplomacy and Global Communication
 • Visiting Scholar 01/12/2010 - 01/12/2011
Yunus Emre Enstitüsü
 • Cultural Diplomacy Expert -
TBMM (The Grand National Assembly of Turkey)
 • Foreign Affairs Expert -
SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Energy and Security Expert -
ASAM
 • Central Asia and Caucasus Expert -
Global Strategy Center (ORSAM)
 • Energy Politics Expert -

Publications

Articles in International Peer-reviewed Journals
 • "The syiıan Crisis as a Proxy War and The Return of the Realıst Great Power Politics", Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi,  Hibrit Savaşları Özel Sayısı, 1 (2), pp. 106-129, October 2017.

   

  http://uksad.ankasam.org/index.php/uksad/article/view/31/12

   

  "İran’ın Transnasyonel ve Teopolitik -Şiilik- Temelli Kamu Diplomasisi", Bölgesel Araştırmalar Dergisi, İran Özel Sayısı, 1 (2), ss.46-66, Ekim 2017,

  http://bolgesel.ankasam.org/index.php/bolgesel/article/view/42/12

   

  "Turkey’s Cultural Diplomacy and Soft Power Policy Towards the Balkans", Karadeniz AraştırmalarıXIV/55 - Güz 2017 - ss.189-208,

  http://www.karam.org.tr/Makaleler/416809188_14-Muharrem%20EK%C5%9E%C4%B0.pdf

   

  ""Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi: Yeni Araç ve Mekanizmalar" (Turkey’s Public Diplomacy Toward the Turkic World: The New Instruments and Mechanisms), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 17/1 Yaz-Summer 2017, ss. 9-19.

  http://tdid.ege.edu.tr/files/6.muharremeksi.pdf

   

  "AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik" (Geocultural Axis of Turkish-American Relations under the JDP Rule in the Middle East: Islamic Identity), Gazi Akademik Bakış, Cilt 9, Sayı 18, Yaz 2016, ss. 59-77. 

  http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab/article/view/325/264

   

  “Rusya’nın Kamu Diplomasisi: Dış Politika Davranışlarıyla Çelişme Paradoksu “(Russian Public Diplomacy: Paradox of Conflicting Foreign Policy Behaviour), Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2015, Sayı 45, s.43-56.

  http://www.karam.org.tr/Russian/DergiTamDetay.aspx?ID=917&Detay=Ozet#

   

  “Medeniyetler Çatışmasından İslamcılar Arasındaki Çatışmaya”, İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt/Volume: 4-Sayı/Issue: 8, ss. 234-241, Aralık/December 2014.

  http://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/8-8/d0084/muharrem-eksi.pdf

  "Understanding International Security in the 21st Century", Central Eurasian Studies Review CESR, Program on Central Asia and the Caucasus Studies at Harvard University, Vol. 8, No. 1, Spring 2009.

   

  Rusya’nın Dış Politikası I: ABD, AB, ÇİN, HİNDİSTAN, ORTA ASYA, (Russian Foreign Policy I: the US, EU, China, India, Central Asia), Asem Nauşabay Hekimoğlu, Uluslararası İlişkiler Dergisi Uİ, (SSCI), Cilt 5, Sayı 19, Güz 2008, s.153–158.

   

  “The Role of Energy in Turkish Foreign Policy”, Turkish Yearbook of International Relations, Vol. 41, No: 0, pp. 59-69, 2010.

  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/1571/17047.pdf

   

  Körfez’de Güvenlik: Güvenlik Sistemi, Güvenlik Sorunları ve Yapılanmaları, Akademik Ortadoğu, Cilt: 3, Sayı: 2, Yıl: 2009.

   

  NATO’s Global Transformation and Quest for Absolute Hegemony: Missile Defence and Energy Security”, EurasiaCritic, Haziran 2008,

  http://www.eurasiacritic.com/june/june_eksi.html.

   

  The Union for Black Sea Proposal and EU’s Fragmentation Crisis”, EurasiaCritic, Kasım 2008, http://www.eurasiacritic.com/november/me_union_black_sea.html.

   

   

  Turkmenistan Natural Gas as the New Source of Rivalry: Prospective Key Actor Turkmenistan in Global Energy Geopolitics”, EurasiaCritic, Temmuz 2008, http://www.eurasiacritic.com/july/july_eksi.html.

   

   

  The Expansion of the SCO to the OPEC-CSTO Axis and Europe’s New Security Border”, EurasiaCritic, Mayıs 2008, http://eurasiacritic.com/may/may_eksi.html

   

  Energy Security and Global Politics: The Militarization of Resource Management, Daniel Moran and James A. Russell (eds.), Insight Turkey, Volume 12, Number 3, July-Sep. 2010, pp. 264-266.

   

  The Middle East in International Relations”, Fred Halliday, Akademik Ortadoğu Dergisi, Sayı. 2, No. 2, Mart 2008, ss.163–166.

   

  Central Asia and the Caucasus: Transnationalism and Diaspora”, T. Atabaki, S. Mehendale (ed.), Uluslararası Hukuk ve Politika, UHP, Sayı 3, No. 9, 2007, ss.200–204.

Articles in National Peer-reviewed Journals
 • “NATO’nun Enerji Güvenliği Yaklaşımı: Stratejik Çözümlemeler Çerçevesinde Geleceğe Dair Seçenekler, Yönelimler ve İkilemler”, Stratejik Öngörü Stratejik Araştırmalar Dergisi, sayı: 15-16 yıl: 2010, ss.32-48.

   

  Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Söylemden Reelpolitiğe, Avrasya Etüdleri, TIKA, 36/2009-2, ss. 95-112.

   

  Bir Zenginlik Kaynağı Olarak Çok Kimliklilik: Türk Dış Politikasında Kimliğin Rolü, Stratejikboyut, Yıl:1/Sayı:4, Ağustos-Eylül-Ekim 2009, ss.97-102.

   

  Caspian Resources: Azerbaijan’s Administration and Foreign Policy”, Global Strateji Dergisi, Sayı 14, Yıl 4, Yaz 2008, pp.104–119.

   

  AB’nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı”, (The EU’s Mediterranean Strategy: The Euro-Med Partnership), Global Strateji Dergisi, Sayı 12, Kış 2008, ss. 130–140.

   

  The Bush Administration Fiasco From Hegemony to Empire and the Obama Restoration, Bilge Strateji Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Bahar 2010, http://www.bilgestrateji.com/store/dergi2/Muharrem.pdf

   

  İşgalin 6. Yılında Irak, (Iraq in 6 years occupation), Gökhan Çetinsaya, Taha Özhan, Ocak 2009, Ortadoğu Analiz, ss. 84, Cilt 1, Sayı 4, Nisan 2009.

   

  İmparatorluk Yolu: Petrol Savaşlarının Odağında Orta Doğu”, (Imperial Way: The Middle East in the focus of oil wars), Veysel Ayhan, Global Strateji Dergisi, Sayı 14, Yıl 4, Yaz 2008, ss. 55–60.

International Conferences and Symposiums
 • "Dış Politika Analizinde Yeni Bir Analiz Çerçevesi Olarak Kamu Diplomasisi", 4th Akdeniz University International, International Relations Congress, May 26, 2017, ss.18-19, Congress Book of Abstracts, Akdeniz University, Antalya, ISBN: 978-605-4483-42-6.

   

  "Turkey’s Policy for Enhancing the Societal-Cultural Effectiveness in Balkans Through Public-Cultural Diplomacy During AK Party Era", 1st International Research Congress on Social Sciences, Proceeding Book, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-975-6992-66-1, December 28, 2015.

   

  “Türkiye’nin Nükleer Enerji Stratejisi: Büyük Güç Olma İdeali”, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım 2014, ss.69-100.

   

  “Türkiye’nin Asya Politikası”, 5. Uluslararası Türk-Asya Kongresi, Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA Konferansı Tebliği, Almagül İsina (ed.), ASYA’DA GÜVELİĞİN İNŞASI VE CICA/BUILDING SECURITY IN ASIA AND CICA Conference, İstanbul, Tasam Yayınları, Haziran 2012, pp.397-417.

Published Books or Chapters
 • Book: Public Diplomacy: Turkish Foreign Policy During AK Party, Siyasal Kitabevi Press, July 2014.

 • Book Chapter: “Turkey’s Caucasus and Central Asian Policy” (Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Politikası, in Arabic: تركيا.. تحديات الداخل ورهانات الخارج), pp. 193-210, Türkiye: Turkey: Challenges inside and outside, (Book chapter) Aljazeera Center for Studies, Arab Scientific Publishers, Inc. 2009. 

 • Book Chapter: “Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü” in Mehmet Şahin-B.Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2015.

 • The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy During JDP, Lambert Academic Publishing, February 23, 2016.

 • Kitap Bölümü: "Türkiye'nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi", içinde Mehmet Seyfettin Erol, Yavuz Gürler (der.), Türk Dünyası 25 Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, TÜRKSAV, Akçağ Yayınları, 2016.

 • Kitap Bölümü: "Türk Dış Politikasında Diplomasinin Yeni İletişimsel Boyutları ve Mekanizmaları: Dijital Diplomasi", içinde Burcu Sunar Cankurtaran (der.),  Uluslararası İ liş kilere Disiplinlerarası  Bir Yaklaşı m: Uluslararası İ letiş im Perspektifi, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi adına RÖLE AKADEMİK YAYINCILIK, Nisan 2016, ss. 75-92.

Other

Lectures

International Politics
 • International Politics

International Relations
 • Introduction to International Relations

International Relations Theories
 • International Relations Theories

Politics in the Middle East
 • Politics in the Middle East

Turkish Foreign Policy
 • Textbook: Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Cilt: 1-3, İletişim Yayınları

US Foreign Policy
 • US Foreign Policy

Announcements

There is no record saved yet.