Specialist Omer KIRMACI
Distance Learning Implementation and Research Center
Omer KIRMACI

Omer KIRMACI
Degree
Specialist
Language(s)
 • English
Profession(s)
 • e-learning
 • Instructional Design
 • Distance Learning
 • Educational Technologies
 • Learning Objects
 • e-assessment
Hobb(y/ies)
 • Human Computer Interaction
 • Usability
Email
 • kirmaciomer@klu.edu.tr
Place of Birth
İzmir
Graduate
Marmara University

Graduation: 0000

Master's Degree
Çanakkale OnsekizMart University

Graduation: 0000

Doctorate
Gazi University

Graduation: 0000

Lecturer
Celal Bayar University

Start Date: 2011

Expert
Kırklareli University

Start Date: 2012

KLUZEM
 • Position: Deputy Manager
 • Start: 20/07/2013

Articles in International Peer-reviewed Journals

Kırmacı, Ö., & İzmirli, Ö. Ş. (2015). Designing a web based measurement and evaluation environment: A sample storyboard/Web tabanlı ölçme ve değerlendirme ortam tasarımı: Bir görsel senaryo örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama11(1), 16-32.

Tok, M., Küçük, B. ve Kırmacı, Ö. (2015). Secondary school reading habit scale: Validity and reliability study/ Ortaokul kitap okuma alışkanlığı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 694-716.

Kırmacı, Ö. ve İzmirli, Ö. Ş. (2017). Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri. İlköğretim Online, 16(2). doi:10.17051/io.2017.70565

İzmirli, S , Kirmaci, Ö , Kahraman, A . (2017). Eğitsel Ajan Araştırmalarında Güncel Eğilimler: 2009-2014 Yılları Arasındaki Makalelerin İçerik Analizi. Ege Eğitim Dergisi, 18 (1), 213-243. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egeefd/issue/28714/328382

Şahin İzmirli, Ö , İzmirli, S , Kirmaci, Ö . (2017). Exploring the Black Box of a Technology Integration Professional Development. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (3), 759-777. DOI: 10.18506/anemon.301889

International Conferences and Symposiums

Kırmacı, Ö., Şahin İzmirli, Ö. (2014). Tasarım İlkelerine Göre Oluşturulacak Web Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Ortamlarına Yönelik Bir Görsel Senaryo Örneği, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES). Afyon, Türkiye

İzmirli, S. Kırmacı, Ö. Kahraman, A. (2014).Eğitsel Ajan Araştırmalarında Güncel Eğilimler: 2009-2014 Yılları Arası, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES). Afyon, Türkiye

Bayraktar, C., Kırmacı, Ö. (2014). Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Veritabanı Tasarım İlkelerine Göre Taslağının Oluşturulması, 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Edirne, Türkiye

Aslan, S., Kırmacı, Ö., Aslan, B., Yavuzer Aslan, F. (2014). E-Ders Geliştirme Yazılımlarına Yönelik Bir Çalışma, 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Edirne, Türkiye

Aslan, B., Yavuzer Aslan, F., Doğan, G., Kırmacı, Ö., Aslan, S., (2015). Bilişim Teknolojileri Eğitimine Yeni Bir Bakış: Kırklareli Üniversitesi Microsoft IT Academy , International Science and Technology Conference ISTEC 2015, St.Petersburg, Russia, September 2015

Kırmacı, Ö, Yıldırım, E. (2017). Dijital Öykülemede Scratch Kullanımı-Using Scratch in Digital Storytelling. 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS2017), Malatya, Turkey 

Kırmacı, Ö., Şahin İzmirli, Ö. (2017). Teknoloji Entegrasyonu Sürecinin Etkinlik Kuramına Göre Analizi: Üç Okulun Karşılaştırmalı Çalışması- Analysis of Technology Integration Process According to Activity Theory: Comparative Study of Three Schools, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Malatya, Türkiye

National Conferences and Symposiums

Kırmacı, Ö. Bayraktar, C. (2014). Türkiye’de Okuma Faaliyetleri ve Kitap Okuma Takibine Yönelik Web Tabanlı Bir Sistem Önerisi, Akademik Bilişim 2014. Mersin, Türkiye

Projects

Proje Adı: SPSS Eğitimi için uzaktan eğitim ders materyalinin tasarlanması

Proje No:   KLUBAP/23

Bütçesi:     11.657,19 TL

Görevi:      Araştırmacı

Durumu:   Tamamlandı

Bursiyer, Kitap Okuma Etkinliklerine Yönelik Çevrimiçi Takip ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi ve Sınanması, TÜBİTAK-SOBAG Projesi 114K977, 2015-2017

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

Telefon Tablet Bilgisayar This website is compatible with all devices.
Facebook
Twitter
Google Plus