Dr. Öğr. Üyesi İsmail DÜLGEROĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail DÜLGEROĞLU

İsmail DÜLGEROĞLU
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Uzmanlık Alanları
  • Pazarlama
Eposta
  • ismail.dulgeroglu@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

Mezuniyet: 2000

Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2004

Doktora
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2012

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Başlama: 2013

Araştırma Görevlisi
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Başlama: 2002

İİBF İşletme Bölümü
  • Görev: Bologna Koordinatörü

İİBF
  • Görev: Farabi Koordinatörü

İİBF
  • Görev: Dekan Yardımcısı

İİBF İşletme Bölümü
  • Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İsmail DÜLGEROĞLU, Çağatan TAŞKIN, "Internal Marketing in Public Service Sector and its Effect on Job Satisfaction", Electronic Journal of Vocational Colleges, ISSN: 2146-7684, Vol :5, No: 2, 2015 pp. 1-6.

TÜZÜNTÜRK SELİM,DÜLGEROĞLU İSMAİL,Gönüller Şeref (2016).  AVRUPA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ MODELİ  MARMARA BÖLGESİ NDE BİR LÜKS OTOMOBİL MARKASININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNİN BULGULARI.  AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi(55), 109-131.

DÜLGEROĞLU İSMAİL,BAŞOL OĞUZ,ÖZTÜRK BAŞOL RÜVEYDA (2016).  Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı  Uluslararası Algı Farklılıkları.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 1-16.


DÜLGEROĞLU İSMAİL,BAŞOL OĞUZ (2017).  İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma.  Business and Economics Research Journal, 8(2), 293-304., Doi: 10.20409/berj.2017.51

DÜLGEROĞLU İSMAİL (2017).  MARKA KİŞİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİ İLİŞKİSİ: BİR MOBİL TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ (Doktora Tezinden Üretilmiştir).  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 1-18.

Altintas Hakan, Talha Harcar, Ismail Dulgeroglu, Selim Tuzunturk, “Macro-Level Perspective Of Consumer Ethnocentrism: A Panel Data Study In Turkey”, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 2011 - Vol. 7, No.4 pp. 402 – 421.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Çağatan Taşkın, İsmail Dülgeroğlu, Ömer Akat, “Endüstriyel tüketicilerin satınalma davranışı: “endüstriyel kimyasallar”, pazarında bir araştırma, Bursa ili örneği”, İQTİSAD ELMELERİ: nәzәriyyә vә praktika Rüblük nәzәri vә elmi-praktiki jurnal, No: 3, 2010, BAKI(Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universiteti), s. 16-24.

ÖZTÜRK ERKAN,DÜLGEROĞLU İSMAİL (2016).  Pazarlama Ve Genel Yönetim Giderlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi.  Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 137-146.

DÜLGEROĞLU İSMAİL (2017).  SON TÜKETİCİLERİN DEĞER BİLİNCİ VE FİYAT-KALİTE İLİŞKİLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRKLARELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA.  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 53-63.

DÜLGEROĞLU İSMAİL,KURTULDU GÜNAY (2017).  Türkiye Mobil Telekominikasyon Sektöründe Numara Taşıma Yönetmeliğinin Uygulamaya Geeçmesinden Sonra Değiştirme Maliyeti ile Müşteri Sadakati İlişkisi.  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(28), 183-194., Doi: 10.5505/pausbed.2017.36449

ALTINTAŞ MURAT HAKAN,KURTULMUŞOĞLU FERİDE BAHAR,DÜLGEROĞLU İSMAİL,AKHAN CAN EFECAN (2017).  Satış Elemanlarının Ses Özellikleri ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimiİlişkisinde Bilişsel ve Duygusal Güvenin Aracılık Etkisi.  İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 455-471., Doi: 10.20491/isarder.2017.341

İsmail Dülgeroğlu, “Tüketici Değerlerinin Pazarlamadaki Yeri Ve Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2008, Cilt 27, Sayı 2, s. 71-92.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Kevser Tüter, Oğuz Başol, İsmail Dülgeroğlu, “Slow City: Comparison of the City Images of Vize and Luleburgaz”, The 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7-12 May 2015, Edirne, Abstracts Book p.332-333.

DÜLGEROĞLU İSMAİL (2016).  The Relationship Between Carbon Footprint Dimensions and Green Purchase Behavior.  19th EBES CONFERENCE - İSTANBUL (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ALTINTAŞ MURAT HAKAN,AKHAN CAN EFECAN,KURTULMUŞOĞLU FERİDE BAHAR,DÜLGEROĞLU İSMAİL (2017).  Salesperson Voice Spesifications, Trust and Purchase Intentions.  Conference of the International Journal of Arts and Sciences, 10(2)

DÜLGEROĞLU İSMAİL (2017).  Planlı Davranış Teorisi ve İnternet Üzerinden Satın Alma.  V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 418-423. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

İsmail Dülgeroğlu, Ömer Akat, “Modeling the Relationship between Brand Personality, Service Quality, Trust and Loyalty at Mobile Telecommunications Sector in Turkey”, The 10th EBES (Eurasia Business and Economics Society) Conference, 23-25 May 2013, İstanbul, Abstracts Book p.77-78.
Ömer Akat, İsmail Dülgeroğlu, “Marketing Management During Crisis”, 1st International Conference on Critical Issues in Business and Economics, Gümüşhane University Press, 2009, p.307-314.
İsmail Dülgeroğlu, Çağatan Taşkın, Ömer Akat, “Analyzing Internal Marketing In Public Service Industry: A Research In Bursa”, I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012, 17- 21 June 2012, Proceedings Book p. 502-509, Abstracts Book p. 81.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
İsmail Dülgeroğlu, “Kişisel Satış Sürecinde Nöro Linguistik Programlamanın (Nlp) Yeri”, Yebko 2. Ulusal Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2009, Cilt: 3, s.173-184.
Basılmış Kitap ya da Bölümler

İsmail Dülgeroğlu, Günay Kurtuldu, Gülnur Eti İçli. Süreklilik ve Değişim Bağlamında Güney Kore ve Türk Modernleşmesi (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Karsan, Doç. Dr. Erhan Atay), “Ülke Menşei (Orijini) İmajı ve İnovasyon Algısı İlişkisi: Uluslararası Güney Kore Tüketici Eloktroniği Markalarının Türkiye’de İncelenmesi”, s. 235-275​, Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları: 8, Aralık 2014, İstanbul.

A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Bölüm adı:(Interact!ons between Internal Marketing and its Relationship with Services Marketing) (2018)., DÜLGEROĞLU İSMAİL,  Frontpage, Editör:Yenihan Bora, Sarıipek Doğa Başar, Cerev Gökçe, Basım sayısı:1, ISBN:978 93 81043 28 8, İngilizce(Bilimsel Kitap)

Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume I, Bölüm adı:(Green Consumption: Barriers and Drivers in Kırklareli) (2018)., DÜLGEROĞLU İSMAİL,  Peter Lang, Editör:Akıncı Adil, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 333, ISBN:978-3-631-77173-0, İngilizce(Bilimsel Kitap)

İsmail Dülgeroğlu, “BÖLÜM 5: Kobi’lerin İhracat Pazarlaması Performansını Etkileyen Unsurlar”, GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI Yeşil Pazarlamadan Ağızdan Ağıza Pazarlamaya…, Editör: Dr. Çağatan Taşkın, Şubat 2011, Alfa Akademi ltd. şti., Bursa, s. 110-143.
İsmail Dülgeroğlu, Neslihan Dinç, “BÖLÜM 7: Ambalajın Satın Alma Kararına Etkisi ve Bir Araştırma”, GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI Yeşil Pazarlamadan Ağızdan Ağıza Pazarlamaya…, Editör: Dr. Çağatan Taşkın, Şubat 2011, Alfa Akademi ltd. şti., Bursa, s. 197-23.
Araştırma Teknikleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

İşletme Yönetimi

İşletmeye Giriş

Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

Pazarlama Araştırması

Pazarlama Araştırması

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Pazarlama

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus