Doç. Dr Salih İNCİ
İlahiyat Fakültesi
Salih İNCİ

Salih İNCİ
Ünvan
Doç. Dr
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Arapça
 • Modern Yunanca.
Uzmanlık Alanları
 • Ortodoksluk
 • Patrikhane
 • Yahudilik Hristiyanlık
Telefon
 • 0505 2699894
Eposta
 • incisalih@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
15/11/1975
Doğum Yeri
Kütahya
Lise
Kütahya İHL

Mezuniyet: 1994

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Mezuniyet: 2001

Doktora
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Mezuniyet: 2007

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 17/09/2014
 • Bitirme: 10/06/2018

Kırklareli Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
 • Başlama: 13/10/2010
 • Bitirme: 05/01/2014

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Türk Yunan Siyasi İlişkilerinde Azınlıkların Dini Kurumları Meselesi”, Balkan Araştırmaları “  Dergisi, C. 1, Sayı  2, sayfa   63-96, 2010. Bursa.

“Heybeliada Ruhban Okulu Mezunları ve Balkanlardaki Etkileri”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-III, Yıl 21, Sayı  68, sayfa 3088-3098, 2015. Ankara.

Balkanlarda Mezhep Kavgaları ve  Kiliselerin Nüfuz Mücadelesi”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-III, Yıl 21, Sayı  68, sayfa 3040-3051, 2015. Ankara.

Heybeliada Ruhban Okulu’nda Yapılan Tezler” History of Studies, Volume 5, Issue, 6, s. 183-206,  Kasım 2013. Samsun.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • “Türk Yunan İlişkilerinde Dini Kurumlar Meselesi”, Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı  2, sayfa 63-96, 2010. Bursa. 
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Heybeliada Ruhban Okulundan Mezun Olan Giritliler, "Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Girit Tarih Toplum Kültür ", 16-18 Ekim 2015, Kuşadası – Aydın.

 1. Heybeliada Aya Triada Manastırı, "Uluslararası Hoşgörü ve İnanç Turizmi Konferansı 9-12 Mayıs 2013 Konya ", , (2011), s.771-780.
 1. Balkanlardaki Azınlıkların Dini Haklarının Güvenliği Sorunu : Heybeliada Ruhban Okulu Örneği , "Uluslararası Balkan Kongresi 28-29 Nisan 2011 ", , (2011), s.532-542
 1. Balkanlardaki Nüfus Mücadelesinde Bulgar Eksahlığı'nın Yeri ve Önemi , "Uluslararsı Balkan Sempozyumu Balkanlarda Dostluk ve İşbirliği ", , (2011), s.167-184
 1. Balkan Savaşlarına Giden Süreçte Kiliseler Sorunu, "Uluslararası Balkan Sempozyumu Balkan Savaşlarının 100. yılı ", , (2011), s.584-599
Basılmış Kitap ya da Bölümler

Tarihü’l-Edyan, (çev. Rıdvan Adnan), Islamic Publishing. İstanbul 2014.

Yahudilik Hıristiyanlık ve İslam (Dr.Erdoğan Baş’la birlikte), Erkam Yay. İstanbul 2002, 2011

Heybeliada Ruhban Okulu, Yedirenk Yayınları, İst. 2010

Projeler

. Arnavutluk İmam Hatip Liseleri Tüm Meslek Ders Kitapları Hazırlama Komisyon Üyeliği ve Sekretaryası. (2001-2003) (İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ)

Dinler Tarihi

Zorunlu Ders / Güz Dönemi

Kitab-ı Mukaddes Okumaları I-II (YL)

Yüksek Lisans Dersi

Kuran Okuma ve Tecvid Bilgisi

İlahiyat Lisans

Küreselleşme ve Din

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ “KÜRESELLEŞME VE DİN” DERSİ

A. DERSİN ANA KAYNAKLARI

1. Ali İsra Güngör (Editör), Dinlerarası İlişkiler El Kitabı (3-8 ile 11-13. Bölümler), (Grafiker Yay., Ankara, 2017).

2. Şinasi Gündüz Küresel Sorunlar ve Din, (sayfa 9-72), (Ankara Okulu Yayınları, 2005)

3. Bora Elçin Küreselleşmenin Tarihçesi, 2012, s. 1-17. www.meritymm.com/wp-content/uploads/2013/05/kuresellesme.pdf

4. Niyazi Usta, “Kürelleşme ve Din”, Dini Araştırmalar Dergisi,cilt 6 sayı 17 sayfa 179-183.

5. Ahmet Davutoğlu, Medeniyetlerin Ben İdraki (sayfa 177-196), Küre Yay. 2018

B. HAFTALIK DERS AKIŞ SÜRECİ

1 Giriş: Dersle ilgili temel kavramlar

2 Küreselleşme tanımları ve küreselleşmenin tarihi

3 Küreselleşme ve Din ilişkisi

4 Tarihten günümüze Yahudilikte öteki kavramı

5 Küreselleşme sürecinde Yahudilik

6 Tarihten günümüze Hristiyanlıkta öteki kavramı

7 Küreselleşme sürecinde Hristiyanlık (II. Vatikan Konsili sonrası)

8 Vize Sınavı

9 İslama göre diğer dinler ve mensupları

10 Küreselleşme bağlamında tarihsel tecrübeler (Endülüs ve Osmanlı örneği)

11 Küreselleşme sürecinde batıda İslam algısı ve İslamofobi

12 Dinlerde öteki ile yaşanan tartışmalar bağlamında reddiye geleneği

13 Küreselleşme sürecinde Hint ve Uzak Doğu dinleri ve öteki kavramı

14 Küreselleşen dünyada dinlere karşı ortak tehdit : Din ve şiddet ilişkisi

15 Geleceğin inşasında çoğulcu küreselleşme ve Medeniyet tecrübeleri

C. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Vize ve final sınavı klasik-test karışık olup bütünleme ise klasik olacaktır.

2. Vize konuları final sınavına dahil değildir.

3. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

4. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 45’ten aşağıdaki öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları aşağıdaki gibidir:

AA 85-100 BA 76-84,99 BB 65-75,99 CB 59-64,99 CC 55-58,99 DC 50-54,99 DD 45-49,990 FD 40-44.99 FF 0-40

D. KÜRESELLEŞME VE DİN DERSİ EK KAYNAK VE OKUMA LİSTESİ

1. Sezai Karakoç, “Gökle Yer Arasında İnsanın Anlamı”, Ruhun Dirilişi, s. 64-76.

2. Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, (İletişim Yay.)

3. Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir, (İletişim Yay.)

4. Dini Araştırmalar Dergisi,(Küreselleme ve Din Konulu Sayı) cilt 6, sayı 17 (2003)

5. Hanefi Özcan, Maturidi’de Dini Çoğulculuk, İFAV, 2013.

6. İbrahim Kalın, Ben Öteki ve Ötesi, İnsan Yay, 2017.

7. Kürşat Demirci, Yahudilik ve Dini Çoğulculuk, Ayışığı Kitapları, 2000.

8. Baki Adam, Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Pınar Yay. 2002.

9. Richard Falk (2003), Küreselleşme ve Din, İstanbul: Küre yayınları

10. Ahmet Özel, İslam ve Terör, Küre Yay. (2014)

NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girildiği gibi, Kırklareli Üniversitesi Kişisel Web adresindeki http://personel.klu.edu.tr/incisalih Verilen Dersler sekmesine de eklenmiştir.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus