İhsan Ömer ATAGENÇ

İhsan Ömer ATAGENÇ

Dr. Öğretim Üyesi

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

atagencomer@yahoo.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 1982
 • Doğum Yeri: ANKARA
Eğitim Durumu
 • Gazi Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD Doktora
  Mezuniyet: 2015
 • Gazi Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2010
 • Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2007
Uzmanlık Alanları
Türk Siyasal Hayatı Türk Modernleşmesi Türkiye'de Fikir Hareketleri Cumhuriyet Tarihi
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, Başlama: 2017

Görevler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • "2. Meşrutiyet Döneminden 27 Mayıs Sonrasına Türkiye'de 'Milli İktisat' Düşüncesinin Dönüşümü", Social Sciences Studies Journal, Vol. 3, No. 7, 2017, pp. 1326-1337.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • "İzmir İktisat Kongresi'nin Türk Dış Politikasının İnşasındaki Rolü", Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 5, 2017, ss. 91-101.

 • ANTI-SOVIETISM IN TURKISH LEFT: CONCEPT OF SOCIAL IMPERIALISM, THREE WORLD THEORY AND PROLETERIAN REVOLUTIONIST ENLIGHTEMENT (PDA) MOVEMENT, Turkish Studies, Cilt 13, Sayı 8, s.19-36.

 • "İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye'nin Liberal Tecrübesinin Karşılaştırmalı Analizi", Gazi Üniversitesi  İİBF Dergisi, Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Özel Sayısı, 2017, s. 69-87.

 • “Çin ve Hindistan’ın Deniz Stratejisi ve Hint Okyanusu’nda Güç Mücadelesi”, Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 6, Bahar 2012, s. 135-166.

 • “Yön Dergisi’nde Anti-Emperyalist Söylem ve Ortadoğu”, Mülkiye, Cilt 36, Sayı 3, 2012, s. 33-59.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Bölgesel Hegemonya Aracı Olarak Asya-Pasifik Bölgesinde Deniz Yollarının Güvenliği: Hindistan ve Çin Örneği”, V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, “Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası”, 11.12.2013.

 • “Hindistan’ın Enerji Güvenliği Siyaseti”, Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 23-24 Eylül 2014.

 • “Güneydoğu Asya’nın Jeopolitiği Bağlamında Hindistan’ın Doğu’ya Bakış Politikası”, VI. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, “Jeopolitiğin Dönüşü mü? Genişletilmiş Bölgelerde Aktif Diplomasi Zamanı”, Uludağ Üniversitesi, 25-27 Kasım 2014. 

 • “Orta Asya’da Denge Arayışları ve Hindistan’ın Rolü” , VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları”, Uludağ Üniversitesi, 21-22 Ekim 2015.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • "Türkiye Solunda Anti-Sovyetizm: Sosyal Emperyalizm Kavramı, Üç Dünya Teorisi ve Proleter Devrimci Aydınlık Hareketi (PDA)", Ekim Devrimi'nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 16-17 Ekim 2017

 • "Türkiye Solunda Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) Tartışmalarının Erken Dönem Cumhuriyet Tarihine Bakış Üzerindeki Etkileri", Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 15-16 Mart 2018. 

 • "İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye'nin Liberal Tecrübesinin Karşılıklı Analizi", Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 9-10 Mart 2017

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Soyalp Tamçelik, İhsan Ömer Atagenç, "Türklerde Cihan Hakimiyeti Mefkûresinin Anlamı ve Anakronik Değerlendirmesi", Türk-İslam Tarihinde Yönetim Uygulamaları, (Ed.) Doç. Dr. Murat Akçakaya, Ankara, Gazi Kitabevi, 2018, ss. 103-132.

 • "Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Sürecinde Milli Şef Dönemi (1938-1945)",  Türk Siyasal Hayatı: Osmanlı Modernleşmesinden Günümüze, (ed.) Hasan Acar, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2018, ss. 201-236.

 • "Türk Siyasetinde Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ile Birlikte 'Komünizmle Mücadele" Düşüncesinin Ortaya Çıkışı", Türk Siyasal Hayatı: Osmanlı Modernleşmesinden Günümüze, (ed.) Hasan Acar, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2018, ss. 269-300.

 • "Türkiye’de Milliyetçiliğe “Sol”dan Bakmak: Yön Dergisi ve Millî Demokratik Devrim (Mdd) Hareketi Örneği", (ed.) Hasan Acar, Milliyetçilik Tipolojileri, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2018, ss. 57-85.

 • "Soğuk Savaş Sonrası Süreçte Türkiye’de “Avrasyacılık” Düşüncesi", (ed.) Hasan Acar, Milliyetçilik Tipolojileri, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2018, ss. 151-179.

 • 1960-1980 Dönemi Türkiye Solunun Kıbrıs Politikası, Ankara, Detay Yayıncılık, 2018.

 • “ İsrail’in Kıbrıs Politikası”, Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu, (ed.) Soyalp Tamçelik, Ankara, Eko Avrasya Yayınları, 2013, s. 335-354.

 • “Çin Dış Politikasında Kriz Yönetimi”, Krizler ve Kriz Yönetimi, (ed.) Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegil, Ankara, Barış Platin Yayınları, 2012, s. 273-284.

 • “ Yön-TİP-Ant Çerçevesinden Hareketle 1960-1971 Dönemi Türkiye Solunun Kıbrıs Politikası”, Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması, (ed.) Soyalp Tamçelik, Ankara, Eko Avrasya Yayınları, 2014, s. 359-376.

 • (Soyalp Tamçelik ile birlikte) “Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadelelerinde Milliyetçilik ve Sosyalizm”, Küresel Politikada Yükselen Afrika, (ed.) Soyalp Tamçelik, Ankara, Gazi Kitabevi Yayınları, 2014, ss. 5-23.

Verilen Dersler

Milliyetçilik Teorileri
 • ULI14404 Milliyetçilik Teorileri ve Azınlıklar

Siyasi Tarih
 • ULI14201 Siyasi Tarih

Türk Siyasal Hayatı
 • ULI14306 Türk Siyasal Hayatı

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
 • KMY13210 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.