Yardımcı Doçent Dr. H. MELTEM GÜNDOĞDU
Mimarlık Fakültesi
H. MELTEM GÜNDOĞDU

H. MELTEM GÜNDOĞDU
Ünvan
Yardımcı Doçent Dr.
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
 • KENT MORFOLOJİSİ
 • KENTSEL YENİLEME
 • KENTSEL KORUMA
 • İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
 • KORUMA UYGULAMA DENETLEME BİRİMLERİ (KUDEB)
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • KENT PLANLAMA MEVZUATI
 • SPACE SYNTAX
 • KENTSEL TASARIM
İlgi Alanları
 • MÜZİK VE KENT
 • KENT SOSYOLOJİSİ
 • KENT MEKAN İLİŞKİSİ
Eposta
 • gundogdumeltem@hotmail.com
Doğum Tarihi
25/06/1970
Doğum Yeri
İSTANBUL
Lise
50. YIL TAHRAN LİSESİ

Mezuniyet: 1987

Lisans
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 1992

Yüksek Lisans
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİRSEL TASARIM

Mezuniyet: 1995

Doktora
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİRSEL TASARIM

Mezuniyet: 2005

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Başlama: 2014

Şehir ve Bölge Planlama
 • Görev: Erasmus Koordinatörü

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Mekan Dizimi Analiz Yöntemi ve Araştırma Konuları”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Art-Sanat Dergisi, Sayı 2, Temmuz 2014 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 Tarihi yapıların Kullanım Sorunları ‘Divanyolu Üzerinde Bir İnceleme’”, Restorasyon Konservasyon 3 Aylık Bilim Dergisi  Ekim Kasım Aralık 2010 Sayı 7 Sf: 77-91 FSF Matbaacılık LTD.ŞTİ

Galata-Pera Mekansal Biçimlenme Özellikleri ile Arazi Kullanımı” İTÜ Dergisi a Mimarlık Planlama Tasarım Cilt: 5 Sayı: 2 Kısım:2 sf:156-166 Eylül 2006

KIRKLARELİ KENT ALGISI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

 

AN EXPERIMENTAL STUDY ON PERCEPTION OF THE CITY OF KIRKLARELI

 

Hatice Meltem GÜNDOĞDU, Azem KURU, Mete Korhan ÖZKÖK

 

ÖZET

 

Bu çalışma; Kırklareli kent algısı üzerine deneysel bir çalışma olup, çalışmanın temel amaçları;

 • Şehir planlama öğrencilerin mekâna ilişkin deneyimlerinin kent algıları üzerindeki etkilerini belirlemek
 • Bu kente öğretim süresi için gelmiş öğrencilerin kent belleği ve kent algısı ile sürekli yaşayanların kent algısı arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymak
 • Kentin algılanabilir bir kent olup olmağını irdelemektir.

Çalışmada kent imajının öğrencileri nasıl etkilediği, öğrenci ve yaşayanların kent algılarının karşılaştırması ve kenti nasıl algıladıkları Kevin Lynch analiz teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamı ve sonuçları ile bir üniversite kenti olma yolundaki Kırklareli’nin yapılması düşünülen plan çalışmalarında veri olarak değerlendirilebilir niteliktedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kırklareli, kent imajı, kent algısı, bellek haritası, görsel algılama, okunaklılık

 

SUMMARY

 

This study is the experimental study on the perception of the city center of Kırklareli, Turkey.  The main aim of this study is:

 • To figure out effects of spatial experiences on city perceptions of the city planning    students
 • To figure out the differences and the similarities about the city-visions of both the permanent residents of Kırklareli and the university students who reside in the city for a certain time related to their educational period,
 • To figure out if the vision of Kırklareli town could be well perceived or not.

Through the study, how the city image impresses on the students; the comparisons of the city perceptions between the students and the permanent residents and how they perceive the city were determined using Kevin Lynch analysis techniques. This study could be considered as data in the planning studies with its results and scope, during the transformation of Kırklareli becoming and developing as a “university town”.

 

Key Words : Kırklareli, city image, city perception, memory map, visual perception, legibility

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

The Development of the Central Trade District, Galata-Pera District and The   Analysis of Integration with C.B.A”:  6th International Space Syntax Symposium Istanbul 2007 ITU Faculty Of Architecture.

The Relation Between Integration Values And Land Values From Spatial Configuration Characteristics, The Galata- Pera Example”: 6th International Space Syntax Symposium Istanbul 2007 ITU Faculty Of Architecture.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Ve Denetleme Müdürlüğü (Kudeb) Kuruluş Ve Çalışma Yapısında Yasal Sorunlar”, Mersin Üniversitesi Koruma Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2013.

Şehirsel Mekanın Biçimlenme Özellikleri Ve Yaya Hareketi Üzerindeki Etkisi;   Şehirsel Tasarım Sempozyumu Kitapçığı Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.

KIRKLARELİ KENT FORMU VE ARAZİ DEĞERLERİ İLİŞKİSİ

Bir kentte kontrol edilebilen plan kararları ile uygulama yapılması o kentin düzenli gelişimi ve adaletli arazi değeri dağılımını sağlayacaktır. Ancak çalışma alanı olarak seçilen Kırklareli merkez alanı kent formu gelişimine bakıldığında kent gelişiminin merkezden çevreye doğru dengeli olarak geliştiği, daha sonra bu büyümenin parçalar halinde, dağınık şekilde olduğu görülmektedir. Çok sayıda parsel bazında plan değişiklikleri yapıldığı, yapılan değişikliklerle ortaya çıkan yeni yapılanma şartlarının eski parsel durumu ile yeni kullanılacak parsel arasında değer olarak da farklılaşma yarattığı tespit edilmiştir.

Bu şekilde oluşan mekânsal ölçekteki kent formu değişimi ile arazi değerleri arasındaki ilişkinin ortaya konması önemlidir. Çalışmada parsel bazındaki tadilatlar ve sokak bazındaki arazi değerleri ile kentin biçimlenme yapısını ortaya koyan bütünleşme değerleri arasındaki ilişki  “mekan dizimi analiz yöntemi” (Hillier, 1984) kullanılarak araştırılmıştır. Veriler arasında önemli ve güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Çalışma Kırklareli kenti için arazi değerleri ve kentin mekansal formuna ilişkin bir çalışmanın bulunmaması ve Kırklareli kent planlarının yeniden yapılması sürecinin başlaması nedenleri ile gelecekte yapılacak çalışmalara katkısı olacağı düşünülerek ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Kırklareli, Kent Formu, Arazi Değerleri, Plan Değişikliği, Mekan Dizimi

 

 

 

 

 

 

 

Summery

THE RELATIONSHIP BETWEEN KIRKLARELI CITY FORM AND LAND VALUES

In a city, to realize the plan applications with the controllable plan decisions, will provide an orderly development and a judicious allocation of the land values of the city. However, when we take a view on the selected practice area, about the development of the city-form of central Kırklareli, at first, it is a balanced development from the centrum through the periphery, and later on, it is a fractal development as scattered and disorderly. It has been detected that, many plan alterations have been committed on the parcel base, and due to the occurring new restructured conditions, the evaluation between the old parcel status and the new parcel has been differentiated.

To figure out the relations between the modifications on the city-form on the spatial scale, as explained above, and the land values differentiation, is important. In this study, “The Space Syntax Analysis Method” (Hillier, 1984) has been practiced in order to find out the correlation between the integration values of the facts such as, the alterations on the parcel base, the land values of the related street, and the structural pattern of the city. It has been detected that there is strong and distinctive relations between the inputs.

This study is considered as a contribution for the future studies about the city of  Kırklareli, for such subject about the relationships between the land values and the spatial form of  Kırklareli, has not been studied before, and also, the re-making process of Kırklareli master plan has been given a start.

Keywords: Kırklareli, City Form, Land Values, Plan Alteration, Space Syntax

Kentsel Analiz Teknikleri

 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTE   S  İ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

DERS İZLENCE

2015 / 2016 BAHAR

 

 

 

 

Ders Kodu-Adı

KENTSEL ANALİZ TEKNİKLERİ

Ders Saatleri

13:30 – 16:30

Öğretim Elemanı

       Adı

 

Telefon

 

E-mail

Ofis Saatleri

 

YRD. DOÇ. DR. H. MELTEM GÜNDOĞDU

 

 

haticemeltemgundogdu@klu.edu.tr

 

Ders Notu

 

 

Kentsel Analiz teknikleri dersi ile II. Sınıf öğrencilerinin müfredatındaki zorunlu derslerin desteklenmesi amacı ile şehir planlamada araştırma yöntem ve tekniklerinin uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Araştırma sürecinin öğrenilmesi, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerinin tanınması, ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, kaynak okuma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerinin deneyimlenerek öğrenilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yardımcı Kitaplar

 

Arseven, A. (1994), Alan Araştırma Yöntemi İlkeler Teknikler Örnekler, Tekışık Matbaası: Ankara

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara:

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.

Karasar, N. (1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. Bs. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.: Ankara, 1995.

McMillan, J. H. (2004) Educational Research: Fundamentals for The Consumer. (4th edition). Boston: Pearson.

Odabaşı, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Ölçme Değerlendirme. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.

Saim, K. (1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri: Ankara

Turkdoğan O. (1995), Bilimsel Düşünme ve Araştırma Metedolojisi,  M.E.B. Yay.: İstanbul

Ural, A., & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ders Plan Özeti

(haftalık)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Tarih

 

1

23.02.2016

Araştırma Yöntemlerine Giriş - Araştırmada Temel Kavramlar

Araştırma Süreci - Araştırma Teknikleri

2

01.03.2016

Araştırma Konusunun Belirlenmesi

Araştırma Problemini Tanımlama

3

08.03.2016

Kaynak Tarama Yöntemleri

Literatür Araştırması – Tasnif – Planlama çalışması

4

15.03.2016

Hipotez yazımı ve Araştırma Yöntemini Belirleme

Planlama – Uygulama

5

22.03.2016

Veri Toplama Yöntemleri

Örnek çalışma

6

29.03.2016

Veri Toplama

Uygulama

7

05.04.2016

Veri Toplama

Sonuçların Değerlendirilmesi

8

12.04.2016

Veri Analizleri - Gösterim Teknikleri

Örnek çalışma

9

19.04.2016

ARA SINAV – (Ödev teslim)

10

26.04.2016

Veri Analizi çalışması

Uygulama

 

11

03.05.2016

Sonuçların değerlendirilmesi

Rapora Hazırlık

12

10.05.2016

Araştırmanın Rapora Dönüşümü

Rapor Yazımı

13

17.05.2016

Araştırmanın Rapora Dönüşümü

Rapor Yazımı – Kaynak Gösterimi

14

24.05.2016

Sunum Hazırlama

Örnek ve Uygulamalar

15

31.05.2016

Sunum

16

07.06.2016

FİNAL – (Araştırma ve Sunum Teslim)

 

Ara Sınav ve Final Tarihleri

 19.04.2016 Ara Sınav

 07.06.2016 Final

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

Ara Sınav (Ödevler + Uygulamalar) %40

Final (Ödevler + Uygulamalar + Sunum + Final Teslim) % 60

Devam

% 70

Planlama Atölyesi II

  PLANLAMA ATÖLYESİ - II - DERSİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI 
30.09.2015 1.HAFTA Dersin kapsamı, dersin içeriği, grup dağılımları
07.10.2015 2.HAFTA 1/25.000 Grup çalışmaları (Paftalar)
14.10.2015 3.HAFTA Alan Gezisi - Algı Haritası ve İmaj Analizi
21.10.2015 4.HAFTA 1/25.000 Grup çalışmaları (Paftalar - Arazi Maketi) - Grup çalışmalarının özet raporu
28.10.2015 5.HAFTA 1/25.000 Grup çalışmaları (Paftalar - Arazi Maketi) - Quiz 1
04.11.2015 6.HAFTA I. Jüri - 1/25.000 Paftalar - Rapor - Arazi Maketi
11.11.2015 7.HAFTA Alan Gezisi - Arazi Analizi, Araç Sayımı, Anketler, Kurum Ziyareti
12.11.2015
18.11.2015 8.HAFTA 1/5.000 Grup çalışmaları (Paftalar)
25.11.2015 9.HAFTA 1/5.000 Grup çalışmaları (Paftalar)
02.12.2015 10.HAFTA 1/5.000 Grup çalışmaları (Paftalar - Arazi Maketi)
09.12.2015 11.HAFTA 1/5.000 Grup çalışmaları (Paftalar) - Grup çalışmalarının özet raporu
16.12.2015 12.HAFTA 1/5.000 Grup çalışmaları (Paftalar) - Quiz 2
23.12.2015 13.HAFTA 1/5.000 Grup çalışmaları (Paftalar)
30.12.2015 14.HAFTA II. Jüri - 1/5.000 Paftalar - Rapor - Arazi Maketi - Anket Sonuçları
06.01.2016 15.HAFTA Revizyon çalışmaları - 1/2.000 Maket
13.01.2016 FİNAL HAFTASI FİNAL JÜRİSİ  (1/25.000 - 1/5.000 Paftalar - Rapor - Maketler)
20.01.2016
Planlama Atölyesi III

 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTE   S  İ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

DERS İZLENCE

2015 / 2016  BAHAR

 

 

 

 

Ders Kodu-Adı

PLANLAMA ATÖLYESİ III

Ders Saatleri

Pztesi                  8.30-17.20

Öğretim Elemanı

       Adı

 

Telefon

 

E-mail

Ofis Saatleri

 

YRD. DOÇ. DR. H. MELTEM GÜNDOĞDU

 

haticemeltemgundogdu@klu.edu.tr

 

Asistan               Adı

     

 

Telefon

 

E-mail

Ofis Saatleri

 

ARAŞ. GÖR. METE KORHAN ÖZKÖK

 

metekorhanozkok@gmail.com

 

Ara Sınav Tarihleri

 

Final Dosya teslim

Eksikliklerin tamamlanması ve Rapor teslimi

28.03.2016 I. Ara Jüri

16.05.2016 II. Ara Jüri

 

06.06.2016

 

13.06.2016

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

Ara Jüriler – Uygulamalar % 40

Uygulamalar - Final % 60

Devam

%80

 

Hafta

Tarih

Çalışma Programı Teori(2) ve Uygulama(6) saatleri içindir. AŞAĞIDAKİ PROGRAM DAHİLİNDE her hafta 1 önceki derse ilişkin RAPOR teslim edilecektir.

 

1

22.02.2016

Giriş - Ders Kapsamı hk. Bilgi - Grupların belirlenmesi                          Trakya Bölgesi Üst Ölçekli Planlar Stratejik Planlama hk. bilgi

Bireysel Sentez Çalışmaları – Üst ölçekli Stratejik Plan Şeması hazırlık çalışmalarına başlama.

2

29.02.2016

Vizyon Amaç hedef ve politika ve kararlarla ilgili örnek çalışmalar ve Üst ölçekli Stratejik Plan örneği incelemesi

Üst ölçekli Stratejik Plan şemasının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması hazırlanan plan şeması ve Vizyon- Amaç- Hedef Politika ve kararların değerlendirilmesi

3

07.03.2016

1/25000 ölçekli Stratejik Mekânsal Planlama örnek çalışmaların incelenmesi

Kesinleşen Vizyon Amaç Hedef Politika ve kararlara 1/25000 ölçekli Mekânsal Planlama kararları eklenerek Eylem Planları ve Amaçlarının belirlenmesi (Geri besleme ile dönüşümlü olarak)

4

14.03.2016

1/25000 ölçekli Stratejik Mekânsal Planlama örnek çalışmaların incelenmesi

Kesinleşen Vizyon Amaç Hedef Politika ve kararlara 1/25000 ölçekli mekânsal Planlama kararlarının eklenerek Eylem Planları ve Amaçlarının belirlenmesi (Geri besleme ile dönüşümlü olarak)

5

21.03.2016

1/25000 ölçekli Stratejik Mekânsal Planlama örnek çalışmaların incelenmesi

Vize için 1/25000 ölçekli Stratejik Mekânsal Plan üretiminin tamamlanarak değerlendirilmesi

6

28.03.2016

I. Ara Jüri

Üst Ölçekli Stratejik Plan Şeması ve 1/25000 ölçekli Stratejik mekânsal Plan Önerileri Sunumu

7

04.04.2016

1/25000 ölçekten 1/5000 ölçeğe geçiş, ölçek ve içerik arasındaki farklılıklar konusunda, 1/5000 ölçekli makroform plan yaklaşımının nasıl olacağı ve ne şekilde ilerleneceği konusunda örneklerle bilgilendirme

1/5000 ölçekli makroform Plan Senaryosunun Oluşturulması – Planlama Aşamaları ve Plan Şemasının ortaya çıkartılması

8

11.04.2016

Nüfus Projeksiyonu ve Yoğunluk hesaplarının yapılması ve Mevcut Arazi Kullanım Standartlarının belirlenmesine ilişkin bilgilendirme

Analiz çalışmalarının başlaması (Nüfus genel özellikler- Nüfus Projeksiyonu – Mevcut durum Yoğunlukların hesaplanması – Mevcut durum Arazi Kullanım Standartlarının bulunması) Tüm Gruplar Ortak çalışma

9

18.04.2016

Nüfus Projeksiyonu ve Yoğunluk hesaplarının yapılması ve Mevcut Arazi Kullanım Standartlarının belirlenmesine ilişkin bilgilendirme

Analiz çalışmalarının başlaması (Nüfus genel özellikler- Nüfus Projeksiyonu – Mevcut durum Yoğunlukların hesaplanması – Mevcut durum Arazi Kullanım Standartlarının bulunması) Tüm Gruplar Ortak çalışma

10

25.04.2015

1/5000 ölçekli makroform Plan Senaryosuna uygun olarak öneri Yeşil Sistem - Öneri Ulaşım Sistemi – Öneri Kentsel İşlev ve Kentsel Hizmetler – öneri konut yerleşimleri ve gelişim yönleri ile ilgili çalışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

02.05.2016

1/5000 ölçekli makroform Plan Senaryosuna uygun olarak öneri Yeşil Sistem - Öneri Ulaşım Sistemi – Öneri Kentsel İşlev ve Kentsel Hizmetler – öneri konut yerleşimleri ve gelişim yönleri ile ilgili çalışma

12

09.05.2016

1/5000 ölçekli makroform Plan Senaryosuna uygun olarak öneri Yeşil Sistem - Öneri Ulaşım Sistemi – Öneri Kentsel İşlev ve Kentsel Hizmetler – öneri konut yerleşimleri ve gelişim yönleri ile ilgili çalışma – 1/1000 ölçekte Bireysel Proje önerisi çalışmalarına başlama

13

16.05.2016

2. Ara Jüri

1/5000 ölçekli Makroform Planlarının raporu, maliyet hesapları ve uygulama programı ile birlikte tamamlanması.

14

23.05.2016

Grup çalışmaları Makroform Plan Kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekte Bireysel Proje Önerisi ve öneriye ilişkin maket çalışmalarına devam.

15

 

30.05.2016

Grup çalışmaları Makroform Plan Kararları doğrultusunda Bireysel Proje Önerisi ve öneriye ilişkin maket çalışmalarının tamamlanması.

16

06.06.2016

Final Jürisi (Dosya teslim)Makroform plan ve bireysel çalışmalar teslimi.

17

13.06.2016

Rapor teslimi

Planlama İlke ve Kuramları

 

KIRKLARELİÜNİVERSİTE   S  İ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

DERS İZLENCE

2015/2016 GÜZ

 

 

 

Ders Kodu-Adı

PLN  -  PLANLAMA İLKE VE KURAMLARI

Ders Saatleri

13:30-15:30

Öğretim Elemanı

Adı

 

Telefon

 

E-mail

Ofis Saatleri

 

YRD.DOÇ.DR. H. Meltem GÜNDOĞDU

 

gundogdumeltem@hotmail.com

haticemeltemgundogdu@klu.edu.tr

 

Asistan

Adı

 

Telefon

 

E-mail

 

ARŞ.GÖR. Yunus ÇOLAK

yunuscolak@klu.edu.tr

Ders Notu

 

 

Kent Planlama Kuramları dersi,  modern kent planlama tarihini, planlama kuramlarının tarihsel gelişimi, planlamaya son dönem yaklaşımlar, her bir kuramın çıktığı dönem ve mekanın sosyo-ekonomik ve politik gelişmeleriyle ilişkilendirilerek vermek, bu kuramsal tartışmaların Türkiye’de kent planlamaya ilişkin teorik tartışmaları ve uygulamayı nasıl etkilediğinin tartışılması ve uygulama çalışmaları ile kuramsal bilgilerin mekana yansıtılabilmesi hedeflenmektedir.

Yardımcı Kitaplar

 

 

Fainstein,S. and Campell, S. "Introduction: The Structure and Debates of Planning Theory," Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Planning Theory içinde, Blackwell.

Melih Ersoy (2007) Planlama Kuramına Giriş, Kentsel Planlama Kuramları, Metis, Ankara

Engels, F. (1974) İngilterede Emekçi Sınıfların Durumu kitabı  içindeki ‘Büyük Kentler’bölümü.

Ragon, Michel (2010) Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi içinde Modern Şehirciliğin Doğuşu sayfa 17-42.

Hall, Peter (2002)  Bölüm 1: Reactions to the Nineteenth Century Slum City: London, Paris, Berlin, New York, 1880-1900, Cities of Tomorrow. 

Özbek, Meral (2002) Kentsel Mekan, Toplum, Bilişsel Harita ve Planlama, D.İncedayı, Çevre Tümdür içinde.

Ragon, Michel (2010) Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi içinde Modern Şehirciliğin Doğuşu sayfa 43-77.

Bumin, K. (1990)Demokrasi Arayışında Kent içinde sayfa 71-103.

Benevole L. Avrupa Tarihinde Kentler

Ersoy, Melih “Kentsel Planlama” ansiklopedik sözlük 2012       Sf. 21-28

Hall, Peter (2002)  Bölüm 3: The City of By-Pass Variegated: The Mass Transit Suburb: London, Paris, Berlin, New York, 1900-1940, Cities of Tomorrow. 

Hall, Peter (2002)  Bölüm 4: The City in the Garden: The Garden City Solution: London, Paris, Berlin, New York 1900-1940, Cities of Tomorrow.  Fishman, Robert (2002)

 

 

 

 

 

"20.yy’da Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard, Frank Lyod Wright, Le Corbusier" Bülent Duru, Ayten Alkan, 20.YY.Kenti içinde, İmge Kitabevi.

Ragon, Michel (2010) Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi içinde sayfa 270-285.

Wilson, William H. (1997) "The Glory, Destruction, and Meaning of the City Beautiful Movement," Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Planning Theory içinde, Blackwell.

Hall, Peter (2002)  Bölüm 7, The City of Towers The Corbusian Radiant City, Paris, Chandigarh, Brasilia, London, St. Louis, 1920-1970, Cities of Tomorrow .

 Fishman, Robert (2002) "20.yy’da Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard, Frank Lyod Wright, Le Corbusier" Bülent Duru, Ayten Alkan, 20.YY.Kenti içinde, İmge Kitabevi.

Ragon, Michel (2010) Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi içinde Le Courbusier sayfa 382-395.

Ragon, Michel (2010) Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi içinde Rasyonalist Şehircilik sayfa 432-442.

Jane Jacobs.  "The Death and Life of Great American Cities,"  Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Planning Theory içinde, Blackwell.

Berman, Marshall (1994) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim, İstanbul.

H.Tarık Şengül (2007) Planlama Paradigmalarının Dönüşümü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Kentsel Planlama Kuramları (Der) Melih Ersoy, İmge Kitabevi, Ankara.

Susan S. Fainstein and Norman I. Fainstein (1997) "City Planning and Political Values: An Updated View" Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Planning Theory içinde, Blackwell., 

Beauregard, Robert A. (2003) "Between Modernity and Postmodernity: the Ambiguous Position of US Planning." Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Planning Theory içinde, Blackwell

Smith, Neil (2006) Yeni Küresellik, Yeni Şehircilik: Küresel Kentsel Strateji Olarak Soylulaştırma, Planlama Kentsel Dönüşüm sayısı.

Sorkin, Michael (2004) "See You in Disneyland." Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Urban Theory içinde, Blackwell..
Smith, Neil (2004)"Gentrification, the Frontier, and the Restructuring of Urban Space." In Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Urban Theory içinde, Blackwell.

Zukin, Sharon (2004)"Whose Culture? Whose City?" Susan Fainstein ve Scott Campell (der) Readings in Urban Theory içinde, Blackwell..

Gedikli, Bahar (2007) Stratejik Mekansal Planlama:Planlamada Yeni Anlayışlar, Yöntemler ve Teknikler, Kentsel Planlama Kuramları (Der) Melih Ersoy, İmge Kitabevi, Ankara.

 

 

 

 

 

 

 

Ders Plan Özeti

(haftalık)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Tarih

                                     İşlenecek Konu

1

07.09.2015

KENT PLANLAMA KURAMLARINA GİRİŞ

2

14.09.2015

MEKANSAL PLANLAMANIN KISA TARİHİ VE MODERN KENT PLANLAMANIN ORTAYA ÇIKIŞI

3

21.09.2015

MODERN KENT PLANLAMADA ÖNCÜ DÜŞÜNÜRLER VE ÖNERİLER     

4

28.09.2015

 

BAHÇE KENTLER  

 

5

05.10.2015

GÜZEL KENT HAREKETİ – BAUHAUS – COURBUSIER

6

12.10.2015

GÜZEL KENT HAREKETİ – BAUHAUS – COURBUSIER

7

19.10.2015

     PLANLAMAYA GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR: Kapsamlı

Planlama

8

26.10.2015

KAPSAMLI PLANLAMAYA ELEŞTİRİLER: Aşamalı Planlama

 

9

02.11.2015

                                       VİZE

10

09.11.2015

ALAN GEZİSİ

 

11

16.11.2015

KAPSAMLI PLANLAMAYA ELEŞTİRİLER: Savunucu Planlama Ve Karma Yaklaşım   

 

12

23.11.2015

KAPSAMLI PLANLAMAYA ELEŞTİRİLER: Savunucu Planlama Ve Karma Yaklaşım 

13

30.11.2015

KENTSEL PLANLAMA KURAMLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

14

07.12.2015

UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

 

15

 

14.12.2015

PLANLAMADA YENİ ANLAYIŞLAR- STRATEJİK MEKANSAL PLANLAMA

MÜZAKERECİ PLANLAMA YENİ ŞEHİRCİLİK ADİL KENT

EKO KENT, KOMPAKT KENT

STRATEJİK PLANLAMA

16

21.12.2015

UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

 

Ara Sınav Tarihleri

 • VİZE
 • FİNAL

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Devam      % 70                

Vize Sınavı: %25                 Ödevler ve Sunumlar: %25

Devam ve Kanaat: %10       Final Sınavı: %40

 

Şehircilikte Sunum ve Anlatım Teknikleri II

 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

DERS İZLENCE

2014/2015BAHAR

 

 

 

 

Ders Kodu-Adı

PLN  - ŞEHİRCİLİKTE SUNUM VE ANLATIM TEKNİKLERİ II

Ders Saatleri

13:30-16:30

Öğretim Elemanı

Adı

 

Telefon

 

E-mail

Ofis Saatleri

 

YRD.DOÇ.DR. H. Meltem GÜNDOĞDU

 

gundogdumeltem@hotmail.com

haticemeltemgundogdu@klu.edu.tr

 

Asistan

Adı

 

Telefon

 

E-mail

 

ARŞ.GÖR. Azem KURU

azemkuru@gmail.com

azemkuru@klu.edu.tr

 

Ders Notu

 

 

Öğrencinin mesleki donanımında görsel ifadesinin geliştirilmesi amacı ile serbest el çizim teknikleri, ölçek farklılıklarına gore planlama gösterim araçları ve teknikleri, gösterim tekniklerinde çizim programları, poster yapımı şeklinde uygulama çalışmalarını kapsamaktadır.

Yardımcı Kitaplar

 

Francis D.K. CHING; Mimarlik veSanattaYaratıcıBirSüreç ÇİZİM, YapiEndüstriMerkezi YEM Yayın 4. Baskı, 1990

 

Esen ONAT;  PerspektifvePerspektifteGölgeÇizimi, EfilYayınevi 4. Baskı 2010.

 

Prof.Dr. Latife GÜRER; PerspektifveGölge, İTÜ Mimarlık FakültesiBaskıAtölyesi -2.Baskı, 1990

 

Necati İNCEOĞLU; ESKIZLERÇizerekDüşünmeDüşünerekÇizme, NemliYayıncılık 1. Baskı 2012.

 

Prof.Dr. Ayten ÇETİNER; ŞehirPlanlamasındaÇalışmaYöntemleriveİfadeTeknikleri,

İTÜ Mimarlık FakültesiBaskıAtölyesi -2.Baskı, 1979

 

Kevin LYNCH; Kent İmgesi, TürkiyeİşBankasıKültürYayınları – 2010.

 

Arthur B. GALLION; The Urban Pattern City Planning and Design, D. Van Nostrand Company (Canada), LTD. 1950.

 

Cengiz GİRİTLİOĞLU; ŞehirselMekanÖgeleriveTasarımı, İTÜ Mimarlık FakültesiBaskıAtölyesi – 1991.

 

 

 

Ders Plan Özeti

(haftalık)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Tarih

 

1

18.02.2015

GÖSTERİM TEKNİKLERİNDE PERSPEKTİF

UYGULAMA - TEK KAÇIŞLI PERSPEKTİF ÇİZİM

2

25.02.2015

GÖSTERİM TEKNİKLERİNDE PERSPEKTİF

UYGULAMA - ÇİFT KAÇIŞLI PERSPEKTİF ÇİZİM

3

04.03.2015

GÖSTERİM TEKNİKLERİNDE HARİTALAR

ÜST ÖLÇEKTE PLAN ÇİZİM TEKNİKLERİ (1/100000 -1/25000 ÖLÇEKLERDE)

4

11.03.2015

GÖSTERİM TEKNİKLERİNDE HALİHAZIR HARİTALAR VE PLANLAR

NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEĞİNDE GÖSTERİM TEKNİKLERİ (1/5000 -1/1000 ÖLÇEKLERDE)

5

18.03.2015

AUTOCAD ÇİZİM TEKNİĞİ

UYGULAMA AUTOCADLE HARİTA GÖSTERİMLERİ

6

25.03.2015

SKETCHUP ÇİZİM TEKNİĞİ

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

7

01.04.2015

AUTOCAD -  SKETCHUP ÇALIŞMASI

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

8

07.04.2015

Ara Jüri (Uygulama Teslim)

9

15.04.2015

KENT İMGESİ - KEVIN LYNCH

UYGULAMA

10

22.04.2015

ANALİZ YÖNTEMLERİ

UYGULAMA

 

 

11

29.04.2015

PHOTOSHOP PROGRAMI ANLATIMI

UYGULAMA

12

06.05.2015

PHOTOSHOP PROGRAMI ANLATIMI

UYGULAMA

13

13.05.2015

POSTER YAPIM

UYGULAMA

14

20.05.2015

POSTER YAPIM

UYGULAMA

15

 

27.05.2015

POSTER YAPIM

UYGULAMA

16

04.06.2015

Final Haftası (Dosya teslim)

 

Ara Sınav Tarihleri

 

 • 07.04.2015    1. ARA SINAV
 • 04.06.2015    FİNAL SINAVI

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

Ödevler, Sunumlar Ara Sınav: % 40

Final Sınavı: %60

Devam

%80

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus