Dr. Öğr. Üyesi Bülent HÜNERLİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Bülent HÜNERLİ

Bülent HÜNERLİ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Rusça
Uzmanlık Alanları
 • Gagauz Türkçesi
 • Rumeli Ağızları
Telefon
 • 0 (288) 412-49-96
 • 175
Eposta
 • bulent.hunerli@klu.edu.tr
 • hbulent80@gmail.com
Doğum Tarihi
21/07/1980
Doğum Yeri
Almanya
Lise
Lüleburgaz Süper Lisesi

Mezuniyet: 1998

Lisans
Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2006

Doktora
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2012

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2013

Araştırma Görevlisi
Trakya Üniversitesi

Başlama: 2007

Okutman
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2012

Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu
 • Görev: Kurul Üyesi
 • Başlama: 04/02/2014

Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 08/02/2012
 • Bitirme: 01/09/2014

K.L.Ü. Rektörlüğü
 • Görev: Türk Dili Bölüm Başkanlığı
 • Başlama: 12/02/2009
 • Bitirme: 01/09/2014

Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Türkoloji Bölümü
 • Görev: Misafir Öğretim Üyesi

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Bülent Hünerli, “Doğu Trakya Ağızlarında Arkaik Olarak Kullanılan Sınırlama İşlevindeki {(Y)XnCA} Zarf-Fiil Eki”, Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/1, Winter 2010, p.495-507, Turkey.
 • Bülent Hünerli, “Doğu Trakya Ağızlarında “İleri” Sözcüğünün Eskicil Bir Kullanımı”, Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter 2011, p.1248-1257, Turkey.
 • Bülent Hünerli, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında “Keri” (Geri) Sözcüğünün Eskicil Bir Kullanımı”, Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/2, Spring 2012, p.597-604, Ankara/Turkey.
 • Bülent Hünerli, “{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak “Karşıtlık-Kıyaslama” Bildirme]”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), Volume 1/2, June 2012, p.1-14, Turkey.
 • Bülent Hünerli, Kerkük Türkçesindeki Batı Kaynaklı Alıntı Sözcüklere Eklemeler, Kardaşlık (Kültür Sanat Edebiyat ve Folklor) Dergisi, S.55, Temmuz-Eylül 2012, s.28-32.
 • Bülent Hünerli, Gagavuz Türkçesindeki Çok Anlamlı “UUR (UĞUR)” Sözcüğü Üzerine, Türük (Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2013 Yıl: 1 Sayı:2, s. 351-358
 • Bülent Hünerli, Eski Türkçeden Eski Oğuz Türkçesine “Tégme~Degme” Sözcüğünün Anlamları ve Kullanımları, Dil Araştırmaları Dergisi, Güz 2014, Sayı 15, s.215-235
 • Bülent,  Hünerli, Роль Навчальних Посібників Інституту Імені Юнуса Емре У Вивченні Турецької Мови [Türkçe Öğreniminde Yunus Emre Enstitüsünün Ders Kitaplarının Kullanılmasının Rolü], Мовні i Концептуальні Картини Світу,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015, Випуск 2(53), c.335-343.
 • Bülent Hünerli, Ukrayna Zaporojye Gagavuzları Saha Çalışması Raporu, Tehlikedeki Diller Dergisi, Winter 2015, Sayı 6-7, Cilt:4 s.35-38.
 • Bülent Hünerli, Ukrayna Gagauzları Odessa Saha Çalışması Raporu, Tehlikedeki Diller Dergisi, Winter 2016, Sayı:8, Cilt: 5, s.21-32.
 • Bülent Hünerli, Eski Anadolu Türkçesindeki Sınırlama İşlevindeki “-(Y)Xnca” Dek/Degin/Kadar” Ara Formunun Doğu Trakya Ağızlarındaki Görünümü Ve “-(Y)Xnca”  Zarf-Fiilinin Kullanım ÇeşitliliğiTürük (Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2016 Yıl: 4 Sayı:7, s. 152-163
 • Tudora Arnaut-Bülent Hünerli, Тенденції Мовного Розвитку Гагаузів України [Ukrayna Gagauzların Dilindeki Gelişim Eğilimi], Мовні i Концептуальні Картини Світу,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016, Випуск (56) частина 1, c.24-34.
 • Bülent Hünerli - Tudora Arnaut,  (2017), “Ukrayna Gagauzları”, Tehlikedeki Diller Dergisi, S.11, C.7, Yaz, s. 17-50.
 • Bülent Hünerli, (2018) “Słownık Karaımsko-Rosyjsko-Polskı” Adlı Eserde Geçen Karay (Karaim) Atasözleri Ve Bunların Ses, Şekil Ve Söz Varlığı Açısından İncelenmesi, Motif Halk Edebiyatı Dergisi, cilt 11, S.24, s.267-281.
 •  Bülent Hünerli (2018), “Kırımçak Atasözlerinden Örnekler, Trakya Üniversitesi SBE Dergisi Aralık, C. 20, S.2, s. 459-477.

Uluslararası/Ulusal Kitapta Bölüm

 • Bülent Hünerli, Tudora Arnaut, Gagauz in Ukraine,  Tehlikedeki Türk Dilleri II A: Örnek Çalışmalar Cilt 2Uluslararası Türk Akademisi/International Turkic Academy, Ankara-Astana, 2016, s.227-243
 • Bülent Hünerli, Eski Oğuz Türkçesi Verilerinin Gagauz Türkçesinde Kullanılması ve Bu Bağlamda Gagauz Türkçesindeki {-DXynAn} / {-DIInAn} Zarf-Fiilinin Kökeni Üzerine, Türk Bitig (Türklük Bilimi Araştırmaları), Paradigma Yayınları, 2017, İstanbul, s, 38-52.
 • Bülent Hünerli, Gagauz Türkçesinde eer(, Türk Bitig (Türklük Bilimi Araştırmaları), Paradigma Yayınları, 2018, İstanbul, s, 29-38.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Bülent Hünerli (2015), Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Üzerine”, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dillerin Güncel Problemleri (Ukraince, Rusça, İngiltere, Çince, Türkçe) Sempozyum Bildirileri, 25 Nisan 2015, Kiev/Ukrayna (Sözlü Sunum)
 • Bülent Hünerli (2016), “Gagauzcada Kullanılan –(I)(N)Tı/-(U)(N)Tı Eki Üzerine”, Komrat Devlet Üniversitesinin 25.yılı Adına Düzenlenen Uluslararası Bilim Konferansı 4 Şubat 2016, Komrat/Moldova, 412-417.
 • Bülent Hünerli (2017), “Ukrayna Gagauzlarının Dili ve Kültürü”, IV. Dünya Gagauzları Kongresi 5-7 Mayıs, Komrat/Moldova, (Sözlü Sunum)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Bülent, Hünerli (2012), “Kerkük Türkmen Türkçesinde Eskicil Bitki Adları Üzerine”, Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu 18-19 Mayıs 2012, Bilecik. 333-34

Diğer yayınlar

Çeviri/Aktarma

 • Nicholas Poppe, “Altay Dillerinde ‘Konuk’ için (Kullanılan) Bazı Sözcükler Üzerine”, Türk Bilig, 2013/25: 143- 146. (İngilizceden)
 •  S. Amanjolov, “Semey Eyaletinde Yaşayan Gagauzlardan Kaydedilmiş Folklor  Metinleri”, Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8 Spring 2015, p. 1383-1394, Ankara/Turkey (Kazak Türkçesinden)
 •   L.A.Pokrovskaya, “Moldova ve Ukrayna Gagauzlarının Halk Şarkıları”TÜRÜK   Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2016 Yıl:4, Sayı:8 Sayfa:14-28 (Rusçadan)
 •  Stepan S. Bulgar, Besarabya ve Yunanistan Gagauzları: Tarihî-Kültürel Karşılaştırmalı Bir Analiz, Tehlikedeki Türk Dilleri II A: Örnek Çalışmalar Cilt 2, Uluslararası Türk Akademisi/International Turkic Academy, Ankara-Astana, 2016, s.245-257 (Rusçadan)
 • L.A.Pokrovskaya, “Gagauzların Hristiyan Dinî Terminoloji Sistemindeki Müslümanlıkla İlgili Unsurlar”, Kesit Akademi Dergisi, Mart 2017, Yıl:3, Sayı: 7,  Sayfa:421-427 (Rusçadan)
 • L.A.Pokrovskaya, “Gagauz Edebî Dili Gelişiminin İlk Sonuçları”TÜRÜK   Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, Yıl:5, Sayı:9 Sayfa:100-103 (Rusçadan)
 • Vlodzimej Zayonçkovskiy, “Gagauz Araştırmalarının Durumu ve Öncelikli Hedefleri”, Dil Araştırmaları, Bahar 2017/20:237-243. (Rusçadan)
 • M.N.Guboglo, “Gagauzların Etnik Aidiyeti”, TÜRÜK   Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2018, Yıl:6, Sayı:12 Sayfa:67-78
 • Todur Angeli, “Gagauzlar-Oğuzların Torunları”, Rumeli Dergisi, S.54, Haziran 2018, s.17
 • Vlodzimej Zayonçkovskiy, “Gagauzların Etnogenezine Dair”, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2018, Yıl:6, Sayı:14 Sayfa:247-253.
 • L.A.Pokrovskaya,Gagauzcadaki Diyalektlerin Kökeni Hakkında”, TÜRKLAND, 2018, C.2, S.2, s.168-172

Tanıtım

 • Bülent Hünerli, Fedora İvanovna Arnaut, Вiдомi укpаïнськi Класики Тарас Шевченко та Леся Украïнка гагаузкою мовою (Gagauz Dili ile Ünlü Ukrayna Klasikleri Taras Şevçenko ve Lesya Ukrainka), Vidavniçiy Dim Dmitra Burago, Kiyiv (Kiev) 2011, 165+II s., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:4, S:8, Temmuz 2014, Edirne, s.173-176.
Anadolu ve Rumeli Ağızları

Kazak-Kırgız Türkçesi

Özbek-Uygur Türkçesi

Türk Dili Tarihi

Türkmen Türkçesi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus