Arş. Gör. Dr. Bilal ÇANKIR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bilal ÇANKIR

Bilal ÇANKIR
Ünvan
Arş. Gör. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce (İyi)
 • Almanca (Temel)
Uzmanlık Alanları
 • Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization)
 • Örgütsel Davranış (Organizational Behavior)
İlgi Alanları
 • Çalışmaya Tutkunluk (Work Engagement)
 • İtibar Yönetimi (Reputation Management)
 • Sürdürülebilir Yönetim (Sustainable Management)
 • Pozitif Örgütsel Davranış (Positive Organizational Behavior)
Telefon
 • 0 (288) 246-17-09
 • (2121)
Eposta
 • bilalcankir at klu.edu.tr
Doğum Tarihi
12/03/1985
Doğum Yeri
Şişli
Lise
Kadıköy Anadolu M.L.

Mezuniyet: 2003

Lisans
Gazi Üniversitesi-Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi-İşletme ABD-Uluslararası Kalite Yönetimi

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi-İşletme (İktisat) ABD, The University of Texas at Dallas (YÖK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile)

Mezuniyet: 2016

Araştırma Görevlisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Başlama: 2010

The University of Texas at Dallas
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 10/11/2014
 • Bitirme: 01/03/2015

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
 • Görev: Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 01/04/2013

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
 • Görev: Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 01/04/2013

Genç Gönüllüler Kulübü
 • Görev: Genç Gönüllüler Kulübü Danışmanı
 • Başlama: 26/12/2012

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 26/08/2010

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Altunel M. C., Koçak, Ö. E., & Çankır, B. (2015). The Effect of Job Resources on Work Engagement: A Study on Academicians in Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(2), 409-417, Doi: 10.12738/estp.2015.2.2349.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Çankır, B. (2016). Psikolojik Sözleşme İhlalinin Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect on Leader-Member Exchange and Their Psychological Contract Violation: An Application). Eurasian Business & Economics Journal, 1(2), 513-522. Doi: dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-45.

Şeker, Ş. E., Çankır, B., & Arslan, M. L. (2014). Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies. International Journal of Innovation and Technology Management, 5(3), 221-225, Doi:10.7763/IJIMT.2014.V5.517.

Çankır, B., Semiz, D., & Aktaş, A. (2014). Sürdürülebilir Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Gönüllü Karbon Piyasalarında Kullanılan Standartlar ve Bu Standartların Karşılaştırmalı Analizi (A comparative analysis of standards used in voluntary carbon markets). Journal of Economics, Finance and Accounting, 1(1), 1-12.

Canbaz, M. Çankır, B., & Çevik, E. (2013). İşletme ve Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi (Regional Differences Effect About Determine the Entrepreneurship Characteristics of Business and Accounting Programs Student). Business & Management Studies: An International Journal, 1(3), 229-248, doi: 10.15295/bmij.v1i3.43.

Şeker, Ş. E., Çankır, B., & Okur, M.E. (2014). Strategic Competition of Internet Interfaces for XU30 Quoted Companies. International Journal of Computer and Communication Engineering, 3(6), 464-468, Doi: 10.7763/IJCCE.2014.V3.370.

Çankır, B. (2016). Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri, Değişime Karşı Dirençleri ve Girişimcilik İle Olan İlişkisi (Correlations between Students’ Self Efficacy, Resistance to Change and Entrepreneurship). International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1436-1447.

Palalar Alkan, D., & Çankır, B. (2016). Lider Üye Etkileşiminin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Etkisi (The Mediating Role of Distributional Justice on the Effect of Leader Member Exchange on Positive Voice Behavior). TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, 8(32), 473-481./dosyalar/kullanicilar/bilalcankir/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Lider%20%C3%9Cye%20Etkile%C5%9Fiminin%20Pozitif%20Ses%20%C3%87%C4%B1kartma%20Davran%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20%C3%9Czerindeki%20Etkisinde%20Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20Adaletinin%20Arac%C4%B1l%C4%B1k%20Etkisi.pdf

Çankır, B. (2016). Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect of Work Engagement on Organizational Citizenship Behavior and A Research). The Journal of International Social Research, 9(47), 766-771.

Çankır, B. (2016). Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Feedback on Research Assistants’ Self Efficacy). The Journal of Human and Work, 3(1), 21-30, Doi: 10.18394/iid.98446.

Çankır, B., Arslan, M. L., & Şeker, Ş. E. (2015). Web Reputation Index for XU030 Quote Companies. Journal of Industrial and Intelligent Information, 3(2), 110-113, Doi: 10.12720/jiii.3.2.110-113.

Çankır, B. (2016). Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation). Research Journal of Business and Management, 3(4), 297-305. DOI: 10.17261/Pressacademia.2016.353.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Çankır, B. (2016). Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi İle Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (How Do Voice Behavior on Employees? An Application to Correlations Between Organizational Trust, Psychological Contract Violation, Leader-Member Exchange and Positive Voice Behavior). Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-12.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Çankır, B. (2016). Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation: An Application). Global Business Research Congress (GBRC), Istanbul, 26-27 Mayıs (May). DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118676.

Çankır, B. (2016). Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi ile Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (How do Voice Behavior on Employees ? An Application to Corelations Between Organizational Trust, Psychological Contract Violation, Leader-Member Exchange and Positive Voice Behavior), 1st Eurasian Congress on Positive Psychology, Istanbul, 28-30 Nisan (April).

Çankır, B., Koçak, Ö. E., & Yüksel, S. (2012). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management of Education). 10th International Conference on Knowledge, Economy, and Management, İstanbul, 8-10 Kasım (November).

Çankır, B., Fındık, H., & Koçak, Ö. E. (2012). Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Organizasyon Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management). 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, Konya, 11-13 Ekim (October).

Çankır, B., & Yeşil, M. (2015). Eğitim Departmanı Olan İle Olmayan Konaklama İşletmelerinde Temel İş Doyumu İhtiyacı Farklılıkları (Differences of Work-Related Basic Need Satisfaction Matters in the Accommodation Companies Which Haved Education Department).  International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, 29-31 Ekim (October).

Çankır, B. (2015). Turizm İşletmelerinin Devalüasyon Karşındaki Mali Tablolar Pozisyonu: 2000–2002 Dönemi Net Turizm ve Marmaris Altınyunus İşletmeleri Örneği (The Position of the Turkey’s Tourism Companies’ Financial Situation on Devaluation Crisis: An Example of Net Tourism and Altınyunus Çeşme Companies). The 3rd International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, İstanbul, 6 Kasım (November).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Çankır, B. (2016). Psikolojik Sözleşme İhlalinin Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma. 15. İşletmecilik Kongresi, İstanbul, 26-28 Mayıs.

Çankır, B. (2014). Tükenmişlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı" (Burnout and Organizational Citizenship Behavior). ODTÜ Sosyal Bilimler Doktora Çalıştayı (METU II. Workshop of Social Science PhD Students), Ankara, 17-18 Nisan (April).

Diğer

Dergi Editörlüğü:

İş'te Davranış Dergisi, (Journal of Behavior at Work), Ulusal Hakemli Dergi, 2016-.

Doktora Tezi:

Çankır, B. (2016). Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama (The Effect of the Work Engagement and Burnout on Organizational Citizenship Behavior and an Application). Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme (İktisat) Anabilim Dalı, İstanbul.

Yüksek Lisans Tezi:

Çankır, B. (2010). Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (Differences of the Organizational Citizenship Behavior between Employees Who Work In the Companies Which Practise To Lean Thinking System and Which Don't Practise To This System). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ders Kayıt15/08/2014 11:09:49
Yeni Not Sistemi15/08/2014 11:09:49
Mevlana Değişim Programı Başvuruları15/08/2014 11:09:49
İşletme Bölümü Farabi Protokollleri15/08/2014 11:09:49

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus