Dr. Öğr. Üyesi Bayram AKAY
Turizm Fakültesi
Bayram AKAY

Bayram AKAY
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce Almanca
Uzmanlık Alanları
 • Turizm İşletmeciliği
İlgi Alanları
 • Turizm İşletmeciliği.
 • Önbüro Yönetimi ve Otomasyonu
 • Muhasebe Uygulamaları
 • Turizm Eğitimi
Telefon
 • 0 288 246 15 32
Eposta
 • bayramakay@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
12/04/1982
Doğum Yeri
BURDUR
Lise
Fethiye Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Mezuniyet: 2000

Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ABD

Mezuniyet: 2009

Doktora
Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ABD

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Turizm Fakültesi

Başlama: 2015

Araştırma Görevlisi
Turizm Fakültesi

Başlama: 2011

Turizm Fakültesi
 • Görev: Dekan Yard.
 • Başlama: 15/04/2016
 • Bitirme: 26/07/2016

Turizm Fakültesi
 • Görev: Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Bölüm Başkanlığı
 • Başlama: 15/06/2015

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kaplan UĞURLU, Bayram AKAY (2017), Doğa Bilinçli Nesiller Yetiştirmede Ekoturizmin Önemi: Kırklareli İli-Dereköy Doğa Eğitim Merkezi Örneği, Vol:4, No:1, s:27-38.

Doğan Kutukiz, Bayram Akay, Abdullah Uslu (2016), A Research Oriented To Determine the Perspectives of Car Rental Establishment Managers towards Handicapped Market, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),  Volume 18, Issue 10. Ver. V (October. 2016), PP 142-148, DOI: 10.9790/487X-181005142148. 

AKAY, Bayram (2015), Türk Araç Kiralama Sektörünün Beş Güç Modeli ile Bir Analiz Çalışması, Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Vol:5, No:10, s:123-139.
USLU, Abdullah SANCAR, F. Muhammet; AKAY, Bayram ve KUTUKIZ, Doğan (2015), Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamaları Üzerine bir Araştırma, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 49, Mayıs – Haziran 2015, s:350-365.
AKAY, Bayram Ve TÜRKAY, Oğuz (2014), Araç Kiralama Şirketlerine Yönelik Şikâyetlerin Analizi, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol:4, No:4, s:138-146.
AKAY, Bayram Ve TÜRKAY, Oğuz (2014), Uluslararasılaşmış Bir Sektörde Rekabet Gücü Neye Bağlıdır? Araç Kiralama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu University, Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, Vol:5, No:3, s:37-54.
USLU, Abdullah, AKAY, Bayram ve ÜNAL, Aydın (2013), Hizmet Kalitesinin Ekoserv Yöntemi İle Ölçülmesi: Fethiye Kelebekler Vadisinde Bir Araştırma, Journal of Travel and Hospitality Management (JTHM), Vol:10, No:1, ss.54-71
Said, KINGIR, Muhammet, Fatih, SANCAR, Bayram, AKAY (2012), Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Krizlerden Etkilenme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol: 2, No: 4, s:7-30.
AKAY, Bayram ve ZENGİN, Burhanettin (2012), Eko Turizm Kaynaklarının Geliştirilmesi: Doğu Marmara Örneği, KMU Journal of Social and Economic Research, Vol:14, No:23, s:115-122.
HALİS, Muhsin, KARAGÖZ, Yalçın Ve AKAY, Bayram (2010), Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Dört ve Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma, Journal of Travel and Hospitality Management (JTHM), Vol:7, No:1, s:38-58.
AKAY, Bayram ve TÜRKAY, Oğuz (2016), Araç Kiralama Sektöründe Rekabet Belirleyicilerinin İşletme Performansına Etkisi: Turizm Destinasyonlarında Bir Araştırma,Journal of Administrative Sciences,Vol:14,No:27,pp:433-472.
Emre ERGÜN - Abdullah USLU - Bayram AKAY(2016).A STUDY OF PERCEPTIONS OF HOSPITALITY AND TOURISM STUDENTS TOURISM PREFERENCES,The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Vol:9,No:43, pp: 2573- 2579.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Bayram AKAYCemre TOKATLIMerve AKSOY (2017). Kırklareli Ve Edirne İllerine Yönelik Bir Turizm Potansiyeli Değerlendirme Çalışması, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:1, No:1, s:89-102

Akay, Bayram; Sancar, F. Muhammet; Uslu, Abdullah; Öztürk, Birol (2015), Turizm İşletmelerinin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Journal of Recreation and Tourism Research, Vol:2, No:2, s:27-33.
Akay, Bayram ve Uğurlu, Kaplan (2014), Turizm Gelişimini Etkileyen Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Kırklareli İli Örneği, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:2, No:1, s:202-217.
Kıngır, Said; Çelik, Sedat; Sancar, F. Muhammet ve Akay, Bayram (2014), Perceptionof Local Community on Tourism: A Study in the Southeast Anatolia Region (SEAR), Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:2, No:1, s:43-64.
AKAY, Bayram, USLU Abdullah ve SANCAR F. Muhammet (2012), Turizm Örgütlerinin Turizme Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Journal of Recreation and Tourism Research, Vol:1, No:4, s:6-14, http://www.jrtr.org.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Bayram AKAY ve Oktay YILMAZ (2017), Turistlerin Seyahat Motivasyonları İle Hediyelik Eşyaları Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma,International Congress Of Tourism and Cultural Heritage Abstracts Book, 4-8 October, 2017, s:58 Marmaris /Muğla. 

Nihal YILMAZ ve  Bayram AKAY (2017), Ekoturizm Sertifikalarının Kırklareli'de Uygulanabilirligi:Koruma Alanları Ağı (Pan Parks) ve Cittaslow Örneği/Applicability of Ecotourism Certificates in Kırklareli: Protected Areas Network (PAN Parks) and Cittaslow Example, International Congress Of Tourism and Cultural Heritage Abstracts Book, 4-8 October, 2017, s:94, Marmaris/Muğla.

AKAY, Bayram (2016),ARAÇ KİRALAMA İŞLETMELERİNİN BÜYÜME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches – 2016, 20-22 Mayıs, Antalya.

Başarangil İ. & Akay B. (2018). A Research on Relationship Among Attractiveness Elements, Recreational Shopping, Customer Satisfaction and Intention. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series, p:485-504, Tekirdağ / TURKEY.

AKAY, Bayram ve GEDİK İ. Alper (2016), Sağlık Turizmi Turizmi İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı,  International Congress of Management Economy and Policy, Proceedings Book, 26-27 November, İstanbul, Turkey, s:458-472.

KINGIR, Said; SANCAR, F. Muhammet; AKAY, Bayram ve USLU, Abdullah (2015), Ağrı İli Turizm Potansiyeli ve Turist-Turizm İşletmeleri Bakış Açısı, Proceedings e-Book, 2. International Congress of Tourism and Mangement Researches, 01-3th May 2015, Aydın/Turkey, s:607-621.
AKAY, Bayram ve UĞURLU Kaplan (2014), Turizm Gelişimini Etkileyen Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Kırklareli İli, Türkiye Örneği, Proceedings Book, 1. International Congress of Tourism and Mangement Researches, 09-11th May 2014, Antalya/Turkey, s:211-216.
AKAY, Bayram, BALDIR, Fethullah ve ALAGÖZ, Gürkan (2011), Isparta’nın Alternatif Turizm Türlerinin Pazarlanabilirliği: Kamu Ve Özel Sektör Temsilcilerinin Bakış Açıları, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s: 73-82.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

AKAY Bayram,ÖZÖĞÜTÇÜ Berkant (2018). Turist Rehberlerinin Turlarda Gastronomiyi Kullanmaları Üzerine Bir Araştırma. Gastronomi Kongresi, Özet Bildiriler Kitabı, 22-25 Mart 2018, Ankara.
 

AKAY, Bayram ve USLU Abdullah (2014), Araç Kiralama İşletmeleri Yöneticilerinin Engelli Pazarına Bakış Açılarını Belirlemeye Dönük Bir Araştırma, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Ankara, s:1220-1231.
AKAY, Bayram, SANCAR F. Muhammet ve USLU Abdullah (2012), İstanbul’unTaşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya, s:963-966.

UĞURLU,  Kaplan ve AKAY, Bayram (2016), DOĞA BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEDE EKOTURİZMİN ÖNEMİ: 
KIRKLARELİ İLİ-DEREKÖY DOĞA EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ,  I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 07-09 NİSAN 2016, ISBN : 978-975-01338-2-4, ERZİNCAN

AKAY, Bayram,  TOKATLI, Cemre ve AKSOY, Merve  (2016), TURİZM POTANSİYELLERİNİ DEĞERLENDİRME BAKIMINDAN 
KIRKLARELİ VE EDİRNE ÖRNEĞİ I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 07-09 NİSAN 2016, ISBN : 978-975-01338-2-4, s:320-331, ERZİNCAN.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Akay, Bayram & Gedik, A. İbrahim (2017). Outsourcing in Healty Tourism Businesses, Lambert Academic Publishing, ISBN-13: 978-6202021524.

 

AKAY, Bayram (2015), "Araç Kiralama (Rent A Car) İşletmeleri (s. 306-346), içinde ZENGİN, Burhanettin ve DEMİRKOL, Şehnaz (Ed.) Turizm İşletmeleri, 3. Baskı", Değişim Yayınları, 978-975-6267-24-0, İstanbul.

Halis,  Muhsin  ve  Akay,  Bayram  (2013),  Geçmişten  Günümüze  Sakarya  Turizmine Akademik  Bir  Bakış,  Edt.:  Zengin,  Burhanettin,  İçinde;  Turizm  Potansiyellerini Değerlendirme  Bakımından  Sakarya  ve  Düzce  Örneği,  Sakarya  Üniversitesi  Yayınları, Sakarya, s:25-36. 

Akay, Bayram (2009), Turizm Politikaları, Edt.: Batman, Orhan ve Türkay, Oğuz, İçinde: Turizm Politikalarının Kavramsal Analizi, Değişim Yayınları, İstanbul.

AKAY, BAYRAM (2016), Turizm Isletmelerinde Maliyetler Ve Kontrolü, Bölüm adı:(Turizm Isletmelerinde Maliyet Kontrolü: Temel Kavramlar), Editör: Ayaz, Nurettin ve Akay, Bayram, Detay Yayıncılık, Ankara.

Akay, Bayram & Deveci, Bilal (2018). Turizm İletişimi (Eds: ŞENGÜL, S., ULAMA, Ş. & TÜRKAY, O.) Turizm İşletmelerinde Konuk Şikâyetleri ve Yönetimi, Detay Yayıncılık: Ankara.

AKAY, Bayram (2015), Turizmde Politika ve Stratejiler,  (Edt.; Batman, O., Türkay, O. & Ulama, Ş.), içinde: Ulaştırma Sistemlerinin Planlanması, ISBN: 978-605-208-308-6, Değişim Yayınları, İstanbul, (s. 167-206).

Projeler

İnteraktif Materyaller Ve Gerekli Teknolojik Teçhizat Aracılığı İle Yabancı Dil Dersliğini Akıllı Sınıfa Dönüştürme,  KLÜBAP/094 Yürütücü, 11.02.2016-27.10.2016  

Araç Kiralama İşletmelerinin Turizm Endüstrisindeki Önemi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, BAP, Proje No:2013-50-02-027 Araştırmacı, 2013-2015 (Tamamlandı).
Diğer

Bayram, AKAY (2009), Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: 4 ve 5 Yılıdızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bayram, AKAY (2014), Araç Kiralama Sektöründe Rekabet Belirleyicilerinin İşletme Performansına Etkisi: Turizm Destinasyonlarında Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, S.B.E. Sakarya.

Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı, 24 - 25 Mayıs 2013, İĞNEADA - KIRKLARELİ. ISBN: 978-605-149-455-5.

Editör: Ayaz, Nurettin ve Akay, Bayram (2016),  Turizm Isletmelerinde Maliyetler Ve Kontrolü, ISBN:978-605-9440-26-4, Detay Yayıncılık, Ankara. 

İşbaşı Eğitimi

İşbaşı Eğitim Klavuzu

İşyeri Eğitimi

İşyeri Eğitimi, 8 saat uygulama

Önbüro Yönetimi ve Otomasyonu

Kantarcı, Kemal (2004), Konaklama işletmelerinde Önbüro İşlemleri, Detay, Ankara.
Sağlık İşletmelerinde Performans Değerlendirme

Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD
Turizm İşletmeciliği

Burhanettin  ve  DEMİRKOL,  Şehnaz  (Ed.) (2015), Turizm  İşletmeleri,  3.  Baskı", Değişim  Yayınları,  978-975-6267-24-0, İstanbul. 

Turizm İşletmelerinde muhasebe Uygulamaları

Şengel, Salim (2013), Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, Detay, Ankara.

Şengel, Salim (2013), Seyahat İşletmeleri Muhasebesi, Detay, Ankara.

Turizmde Mesleki Eğitim

Turizm İşletmeciliği ABD

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Turizm İşletmeciliği, 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus