Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Faruk GÜNEY
İlahiyat Fakültesi
Ahmet Faruk GÜNEY

Ahmet Faruk GÜNEY
Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • Arapça
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Tefsir
İlgi Alanları
 • Yazmalar
 • Felsefe-Tefsir İlişkisi
Eposta
 • ahmetfarukguney@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1974
Doğum Yeri
Çaykara
Lise
İstanbul İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1993

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı

Mezuniyet: 2002

Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı

Mezuniyet: 2008

Doktor Öğretim Üyesi
Doktor Öğretim Üyesi

Başlama: 2014

Bologna Koordinatörlüğü
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 25/03/2014

Farabi Koordinatörlüğü
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 25/03/2014

Mevlana Değişim Programı
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 19/02/2014

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Gaza Devrinde Kur’an’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Eserleri”, Divan İlmi Araştırmalar, 2005/1, s. 18, sy. 193-244. 

“İslam-Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki’nin Âsâr-ı Bâkıyesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004 c. 2, sy. 4, s. 681-685

Bir Felsefi Tefsir Örneği Olarak Ahmet Hamdi Akseki’nin İbn Sina’nın İhlas Sûresi Tefsiriyle İlgili Telif Ettiği Tercüme ve Şerh” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları (Ekim 2011) 

Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin (ö.968/1561) Sûretu’l-Halâs fî Tefsiri Sûreti’l-İhlâs adlı eseri: Sunuş, Tahkik, Tercüme”, [Ahmet Sururî ile ortak] Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2013, sy.24, s. 197-244

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Gaza Devrinde Kur’an’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Tefsiri” Osmanlı Bilgi Tarihi Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi İhtisas Sempozyumları IV, İstanbul, 5 Haziran 2004.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Varlık Mertebeleri, Abdülkerim Cîlî, (Trc. A. Mecdi Tolun), Hazırlayan: Ahmet Faruk Güney, Kaknüs Yayınları(Furkan kitaplığı) 2006.

İhlas Sûresi Tefsiri, İbn Sina, (Trc. Ahmet Hamdi Akseki), Hazırlayan: Ahmet Faruk Güney, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.

Suretu’l-Halâs fi Tefsiri Sûreti’l-İhlas, Taşköprizâde Ahmed Efendi, (Tahkik-Tercüme: Ahmet Faruk Güney-Ahmet Sürurî), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ MANTIK DERS İŞLENİŞ PLANI

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ MANTIK DERSİ

** Ders bir klasik mantığa giriş metni olan Esirüddin el-Ebherî’ye ait İsagoci (Risaletu’l-Esiriyye fi’l-Mantık) merkeze alınarak işlenecektir.

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEEK KAYNAKLAR:

1. MANTIK: İsagoci Tercümesi & Mantık Terimleri Sözlüğü, (Tercüme: Talha Alp; Yasin Yayın evi)

2. Mantık ders notları   (Duyurularda yayınlanacak, Fotokopiciye bırakılacak)

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Mantık İlminin Önemi, Tanımı, Klasik İslam Düşüncesi yeri

2

Mantık Tarihi (kısa); İsagoci Risalesi ve Müellifi Esiruddin Ebherî

3

Delalet Bahsi: Delalet ne demektir? Vaz ne demektir? Delalet türleri nelerdir?

4

Delalet Bahsi: Lafzın çeşitleri, Külli ne demektir? Çeşitleri.

 Mahiyet-Hakikat-Hüviyet; Lafızların arasındaki nispetler

5

Külliyat-ı Hamse/Beş Tümel: Zâtî olanlar: Cins, Nev, Fasl

6

Külliyat-ı Hamse: Arazlar: Hassa, Araz-ı âmm --- Kategoriler

7

Kavl-i Şarih: Tanımlar: Hadd-i Tam, Hadd-i Nakıs

                                     Resm-i Tam, Resm-i Nâkıs

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Kazaya/Önermeler: Nisbet ve nisbet çeşitleri, Kelam ve Kelam çeşitleri, Kaziyelerin Kısımları 1. Taraf İtibariyle

10

Kaziyenin Çeşitleri: 2. Keyfiyetine göre kaziyeler 3. Kemmiyetine/Nicelik bildirmesine göre kaziyeler, Kaziyelerle ilgili kurallar

11

Kaziyeler arasındaki ilişkiler: (A. Tekabül B. Aks) A. Tekabül 1.Tenakuz 2.Tezad 3. Tahtet-Tezad 4. Tedahül

12

Kaziyeler Arasındaki İlişkiler: Aks

13

Kıyas Kıyasın Formları/Şekilleri

14

Kıyasın Çeşitleri: 1. Kıyas-ı İktirani 2. Kıyas-ı İstisnaî

15

Sınaat-ı Hamse: Beş Sanat Burhan Cedel Hitabe Şiir Safsata

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. Vize sınavı klasik-test karışık, Final Sınavı test olacaktır.  Vize Konuları Final sınavına dahil değildir.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir. 

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 45’ten aşağıdaki öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir:

AA

85-100

BA

76-84,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

 

 

D. MANTIK DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Mantık: El Kitabı  (E. İsmail Köz-Ali Çetin), Grafiker Yayınları

2. Klasik Mantık, Necati Öner

3. Ana Hatlarıyla Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu

4. Mantık, Doğan Özlem

5. Aristoteles, Organan Külliyatı          (Kategoriler, Önermeler, I. Analitikler, II. Analitikler, Topikler, Retorik, Poetika, Sofistik Deliller)

6. İsagoci ve Şerhi, (Ferruh Özpilavcı)

7. Şemsiye Risalesi: (Tahkik Çeviri ve Şerh, Ferruh Özpilavcı)

8. Mantık Risaleleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları

9. İslam Mantık Tarihi, Nicholas Rescher

10. İslam Mantık Tarihi, Tony Street

11. Miyar-ı Sedad, Ahmet Cevdet Paşa

12. Miyaru’l-İlm, İmam Gazalî,

13. Tartışma Usulü, İsmail Gelenbevî (terc. Talha Alp)

14. Kayıp Halka: İslam-Türk / Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresiİhsan Fazlıoğlu

15. Keşf-i Kadim: İmam Gazalî’ye Dair, Dücane Cündioğlu

NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girilmiştir.

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ TEFSİR PROBLEMLERİ DERSİ iŞLENİŞ PLANI

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ TEFSİR PROBLEMLERİ DERSİ İŞLENİŞ PLANI

** Ders, günümüzde Kur’an/Tefsir merkezli tartışmaları belirli kitap ve makaleleri merkeze alarak işlenecektir.

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEEK KAYNAKLAR:

* Akış sürecinde konular çerçevesinde belirtilen makale ve kitaplar

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

 

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Kur’an anlama üzerine: Anlamın nesnelliği ve öznelliği

Kitap: D. Cündioğlu: Kur’an’ı Anlamanın Anlamı

2

Kur’an anlama üzerine

D. Cündioğlu: Anlamanın Buharlaşması ve Kur’an

3

Tefsir Tevil üzerine

Mustafa Öztürk: Tefsirin Neliği Meselesi (Tefsirin Halleri kitabının ilk makalesi)

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/tefsirin_neligi.pdf

4

İşarî/Batınî Yorumlar

Nihat Uzun: “Tefsir Disiplini Açısından Bâtınî ve İşârî Yorumun İlmî Değeri” Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu, 2018, s. 181-237

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/tefsir_disiplini_acisindan_batini_ve_isari_yorumun_ilmi_degeri.pdf

 

5

Bilimsel Yorumlar

D. Cündioğlu: Tefsir'de Helenizm "Bilimsel Tefsir" Zaafı ve Eleştirisi, Bilgi Hikmet Dergisi, 4. Sayı. Güz 1993. 

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/tefsirde_helenizim_ve_bilimsel_tefsir_zaafi.pdf.pdf

M. Öztürk: Kur’an’ı Modern Bilim Hakkında Konuşturmanın Açmazları ve Sakıncaları,  (Kur’an Tefsir ve Usul Üzerine kitabının 2. makalesi)

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/kuranin_modern_bilim_hakkinda_konusturmanin_acmazlari.pdf

Süleyman Gezer, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu: Bir Zihniyet Tahlili,  Ankara Okulu Yay.

6

Tarihselcilik Tartışmaları

M. Öztürk: “Kur’an’ın Tarihsel Bir Hitap Oluş Keyfiyeti”

 http://isamveri.org/pdfdrg/D02917/2006_I_2/2006_I_2_OZTURKM.pdf

M. Paçacı: "Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz"

 http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/1996_1-2-3-4/1996_1-2-3-4_PACACIM.pdf

Ö. Özsoy: Kur’an Hitabının Tarihselliği ve Tarihsel Hitabın Anlamı Sorunu: 

http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/1996_1-2-3-4/1996_1-2-3-4_OZSOYO.pdf

7

Tarihselcilik Tartışmaları: Örnek Konular: Cihad

M. Öztürk: Kur'an ve Tarihsellik Üzerine: s. 125-178 

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/ornek_konular_1_cihad.pdf

8

Vize

9

Tarihselcilik Tartışmaları: Örnek Konular: Kölelik ve Cariyelik 

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/ornek_2_kolelik_cariyelik.pdf

M. Öztürk: Kur'an ve Tarihsellik Üzerine: s. 195-262

10

Tarihselcilik Tartışmaları: Örnek Konular: Kadın

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/ornek_3_kadin.pdf

M. Öztürk: Kur'an ve Tarihsellik Üzerine: s. 269-298

11

Kur’an Kıssaları Üzerine:

M. Öztürk: Kur’an Kıssalarına Giriş (Kıssaların Dili s. 11-49)

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/kuran_kissalari_uzerine.pdf

12

Kıssaları Üzerine: Tartışmalı Konular

M. Öztürk, Kur’an Kıssalarının Mahiyeti, s. 77-185

http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ahmetfarukguney/dosyalar/dosya_ve_belgeler/kuran_kissalariyla_ilgili_tartismali_konular.pdf

13

Kur’ancılık/mealcilik Söylemi:

M. Öztürk: “Modern Döneme Özgü Bir Kur’an Tasavvuru: Kur’ancılık ve Kur’an İslamı Söyleminin Tahlili” Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], 2010, cilt: X, sayı: 3, s. 9-44

http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2010_3/2010_3_OZTURKM.pdf

D. Cündioğlu: Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, (III. Bölüm: Modern Muhataplar)

14

D. Cündioğlu: “Kur’an-ı Anlamanın Anlamı” konferansından hareketle çağdaş dönemde ne yapılması gerektiği üzerine

https://www.youtube.com/watch?v=Fi4-GW36lQQ

 

Ömer Özsoy: Kur’an’ın Çağımıza Mesajı: Erken Aydınlanma Olarak Kur’an. (Makâsıdî Tefsir: Kur’an’ı Kerim’i Amaç ve Hikmet Eksenli Anlamak, s. 47-59)

http://isamveri.org/pdfdrg/D266987/2018/2018_OZSOYO.pdf

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. Sınavlar (Vize-Final) klasik-test olacak.  Vize'ye kadar işlenen yerler vize sınavına, Vize'den sonraki konular final sınavına dahildir.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 45’ten aşağıdaki öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir:

AA

85-100

BA

76-84,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

D. TEFSİR PROBLEMLERİ DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Kur’ân’ı Anlamanın Anlamı, D. Cündioğlu

2. Anlamın Buharlaşması ve Kur’an,  D. Cündioğlu

2. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, D. Cündioğlu

3. Tefsirin Halleri, Mustafa Öztürk

4. Kur’an Kıssalarının Mahiyeti, Mustafa Öztürk

5. Kıssaların Dili, Mustafa Öztürk

6. Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık, Mustafa Öztürk

7. Kur’an ve Tarihsellik Üzerine, Mustafa Öztürk

8. Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, Süleyman Gezer

9. Kur’an’ın Bâtını ve İşarî Yorumu, (Kuramer yayınları)

10. İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, (Kuramer yayınları)

11. Makâsıdî Tefsir: Kur’an’ı Kerim’i Amaç ve Hikmet Eksenli Anlamak, (Kuramer yayınları)

12. İlahî Dinlerde Mucize ve Gayb, Hikmet Zeyveli

13. Kur’an Ahkâmının Değişmesi, Hüseyin Çelik

14. Modern Dünyada Kur’an Yorumu: Tefsir Disiplininde Çağdaş Tartışmalar, Muhammed Coşkun

15. Modern Dönem Dindarların Kadın Algısı, Ayşe Kalyoncu

16. Çağdaş Dönemde Tefsire Ne Oldu?, Mehmet Paçacı

17. Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu, Adem Apak

19. Modernist Yaklaşımların Eleştirisi, Zeki Keskin

20. Kur’an ve Tarihselcilik, Şevket Kotan

21. Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem, Recep Demir

23. Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ömer Özsoy

24. Günümüz Tefsir Problemleri, Muhsin Demirci

25. Günümüz Tefsir Problemleri, Said Şimşek

26. Günümüz Tefsir Problemleri (ed. Y. Emre Gördük-Ali Karataş)

MANTIK DERSİ 10_11. HAFTA DERS NOTLARI25/04/2019 10:35:58
MANTIK DERS NOTLARI 8_911/04/2019 12:25:56
MANTIK DERSİ 5 ve 6. HAFTA DERS NOTLARI19/03/2019 13:41:39
MANTIK DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI12/03/2019 14:50:46
MANTIK DERSİ 3. HAFTA DERS NOTLARI22/02/2019 17:02:47
TEFSİR OKUMALARI DERSİ İÇİN MUKATİL B. SÜLEYMAN'IN TEFSİRİNİN TERCÜMESİ18/02/2019 17:45:25
MANTIK DERSİ 2. HAFTA DERS NOTLARI12/02/2019 17:24:18
MANTIK DERSİ 1. HAFTA DERS NOTLARI07/02/2019 16:48:47

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus