Öğr.Gör.Dr. Ahmet ALTAY
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Ahmet ALTAY

Ahmet ALTAY
Ünvan
Öğr.Gör.Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
İlgi Alanları
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Toplumu
 • Halk Kütüphaneleri
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Okuma Alışkanlığı
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Nadir Eserler
 • Siyasetnâmeler
Telefon
 • 0 (288) 615-33-03
Eposta
 • ahmet.altay@klu.edu.tr
 • ahmetaltay57@hotmail.com
Doğum Yeri
Türkeli
Lisans
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü

Mezuniyet: 2008

Doktora
State University of Library Studies and Information Technologies

Mezuniyet: 2015

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2010

Journal of Balkan Libraries Union
 • Görev: Yayın Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 02/12/2013

State University of Library Studies and Information Technologies
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı
 • Başlama: 28/10/2013
 • Bitirme: 01/11/2013

KLU Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür Vekili
 • Başlama: 16/09/2013

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: Bilgi Toplumu ve Yenilik Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği
 • Başlama: 31/01/2013
 • Bitirme: 31/07/2013

Balkan Libraries Union 3th Annual Meeting
 • Görev: Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Başlama: 24/12/2012
 • Bitirme: 29/03/2013

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 16/09/2011
 • Bitirme: 27/07/2016

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 11/05/2011
 • Bitirme: 29/07/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ALTAY, Ahmet (2015) "The Libraries in Ottoman State" Journal of Balkan Libraries Union, Volume 3, Number 2, p.p. 48-53.

Altay, A. ve Tekin, A., (2016). Creative information services at the public libraries of İstanbul. Journal of Balkan Libraries Union, 4(1), 8-11.

ALTAY, Ahmet (2011). “Klâsik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış /A General Outlook Upon Classical Period Ottoman Siyasetnâme Tradion”, TURKİSH STUDİES – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 6/3 Summer 2011, www.turkishstudies.net, p. 1795-1809.

ALTAY, Ahmet (2011). “XVI. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Bir İntihâl Örneği: Düstûrü’l-Mülk Vezîrü’l-Melik İle Şeyhoğlu’nun Marzûban-Nâme Tercümesi Arasındaki Olağan Dışı Benzerliğin Analizi/XVI. Century Otoman World Example of A Plagiarism: The Analysis of the Unusual Similarity Between Düstûrü’l-Mülk Vezîrü’l-Melik and Marzûban-Nâme Translated by Şeyhoğlu”, TURKİSH STUDİES – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 6/2 Spring 2011, www.turkishstudies.net, p. 177-186.

Altay, Ahmet ve Tania Todorova, (2016). “Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye’de ve Bulgaristan’da Halk Kütüphaneleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma / The Public Librarıes in Turkey and Bulgaria in the Transition Process to Information Society: A Comparative Research”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8823, p. 1-28.

Altay, A. ve Yankova, I, (2016). Türkiye'de ve Bulgaristan'da halk kütüphanesi hizmetleri: Nicel bir karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-32.

ALTAY, Ahmet (2017). A Migration Story from İstanbul to Sofia: The Ottoman Archival Records in Bulgarian St Cyril and Methodius National Library. Journal of Balkan Libraries Union, 5(2), 34-37.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
ALTAY, Ahmet, ÜNAL, A., ÖZKAN, S., İZMİRLİ AYAN, S.M., AKIN GÜRDAL, S. ve DURSUN, B., (2013), Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 5, ss.7-22, TRABZON. http://www.sbe.ktu.edu.tr/sbe2/dosya/E_Dergi_5.pdf; ISSN:2146-3727.
ÜNAL, A., DURSUN, B., ÖZKAN, S., İZMİRLİ, S.M., ALTAY, Ahmet and AKIN GÜRDAL, S., (2012), A Study Based On To Determine University Students' Perspective Intended For European Union Membership, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol. 2, Nu. 1, pp.21-31, KIRKLARELİ. http://www.ejovoc.org/makaleler/May_2012/flash/index.html; ISSN:2146-7684.
Yılmaz, I.A., Dursun B., Pektas, K., Altay, Ahmet., "Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği", December/Aralık 2012 Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol.2 Iss. 2,pp. 9-21., http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/02.pdf
ALTAY, Ahmet., Todorova, T., Dursun, B. (2013), Halk Kütüphanelerinde Çocuklara ve Gençlere Yönelik Yenilikçi Bilgi Hizmetleri:Türkiye’de Durum, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Journal of Youth Research, Cilt-1, Sayı,2,pp.186-201.

Altay, Ahmet (2015) "Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Kütüphaneler" Yeni Türkiye Balkanlar ve Rumeli Özel Sayısı, Mart-Haziran 2015, Sayı 67 (2. Cilt), ss.2423-2428.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ALTAY, Ahmet and , A. Tekin, “Turkey's First and Only Science Fiction Library: Özgen Berkol Doğan Science Fiction Library” Rositsa Petrova Vasileva (compiler) Modern Fantasy Literature for Children - Between Tradition and New Trends, Sava Dobroplodni Regional Library, Sliven, 2015, s. 173-177 (Bulgarca); 178-181 (İngilizce). (ISBN 978-619-7239-02-7)

Altay, A., Todorova, T. and Yankova, I., (2016). The library services in Turkey and Bulgaria: Comparative findings and recommendations. E. Kovatcheva and N. Palikova (Comp.) QED16 UNESCO International Workshop: Technology Advanced Quality Learning for ALL, 13-15 June 2016, Sofia içinde (ss. 95-112). Sofya: Za Bukvite O'Pismeneh. (ISBN 978-619-185-260-4).

ALTAY, Ahmet, TEKİN, A., DURSUN, B., YAYLA, M., (2012). "The Role of the Libraries in the Information Society" University of Library Studies and Information Technologies X. Scientific İnternational Conference: Knowledge Society and 21ST Century Humanism - the International Annual Scientific Conference of SULSİT, 1ST-2ST November 2012, Sofia.
ÜNAL, A., ALTAY, Ahmet, ÖZKAN, S., GÜRDAL AKIN, S., İZMİRLİ, S. M. ve DURSUN, B., (2012) A Research Studying The Perspectives In University Toward European Union In Terms Of Demographical Variables, IV. International Congress of Educational Research, 4-7 May 2012, İSTANBUL. ISBN: 978-605-60682-5-6.

ALTAY, Ahmet, ALKAN, Y. (2013). "Digitization of Local Cultural Elements and Public Libraries: State in Turkey" Digital Present and Digital Future: Economic, Cultural, Educatioanal, Legal and Technological İmpacts, State University of Library Studies and Information Technologies, 09-10 April 2013, Sofia-Bulgaria.(pp.40-48) (ISBN 978-954-2946-64-9)

ALTAY, Ahmet and İ.A.Yılmaz (2013) "The Non-Governmental Organizations and Associations in Field of Information and Document Management in Turkey" Ist International BiblioWorld Conference: Technology, Resources, Practices, Bulgarian Information Consortium, 26-27 September 2013, Sofia-Bulgaria. (pp. 48-54) (ISSN 1312-4773)

Altay, Ahmet, Demirel, C. ve Topbaşlı, B. (2017). Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Programı Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi. UMYOS, 6. International Vocational Schools Symposium: Student-Centered Approaches in Vocational Education, May 18-20 2017 Bosnia & Herzegovina, Volume 1, içinde (ss. 519-525). Saraybosna: UMYOS. (ISBN: 9789944063760).

ALTAY, Ahmet (2011). “Düstûrü’l-Mülk Vezîrü’l-Melik’te Kullanılan Atasözleri ve Özlü Sözler” Kültür ve Turizm Bakanlığı VIII. Uuslararası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, İzmir.
ALTAY, Ahmet, TEKİN, A., (2013) "Creative Information Services at the Public Libraries of Istanbul" 11th International Conference on Library and Information Science, BIBLIO 2013,Public Library ” George Bariţiu” of Braşov and The Library of Transilvania University of Braşov, 31st of May – 1st of June 2013, Braşov, Romania.

Altay, A. ve Yankova, I., (2016) Türkiye’deki il halk kütüphanelerinin yerel kültür açısından değerlendirilmesi. N. Özel ve T. Çakmak (Yay. Haz.), "Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi = International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, 17-20 Eylül 2014, İstanbul, Bildiri Kitabı içinde (ss. 445-451). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.(ISBN 9786056634918)

Akbaba, Ş., ALTAY, Ahmet ve Demirel, C. (2017). İlçelerin sosyal ve kültürel gelişiminde meslek yüksekokullarının rolü ve önemi: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği. UMYOS, 6. International Vocational Schools Symposium: Student-Centered Approaches in Vocational Education, May 18-20 2017 Bosnia & Herzegovina, Volume 1, içinde (ss. 526-532). Saraybosna: UMYOS. (ISBN: 9789944063760).

Aslanyürek M., Altay A. ve  Demirel, C. (2016). Türkiye'deki il halk kütüphanelerinde bilgi teknolojileri kullanımı.O. Köksal (Yay. Haz.) 1. International Academic Research Congress, 3-5 Kasım 2016, Antalya, içinde, (ss.2887-2893). Ankara: Pegem Akademi. (e-ISBN: 9786053187523).

Altay, Ahmet (2015) "Türkiye'den Bulgaristan'a Hazin Bir Göç Hikayesi: Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi'ndeki Osmanlı Arşiv Belgeleri" Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, 5-6 Mart 2015, Tekirdağ.

Demirel, C., ALTAY, Ahmet ve Demirel, Ö. (2017). Yapı Denetimi Programı öğrencilerinin ilçe ekonomisine katkıları: Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği. UMYOS, 6. International Vocational Schools Symposium: Student-Centered Approaches in Vocational Education, May 18-20 2017 Bosnia & Herzegovina, Volume 2, içinde (ss. 149-156). Saraybosna: UMYOS. (ISBN: 9789944063760).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

ALTAY, Ahmet, Can Demirel ve Bülent Topbaşlı (2016) Bilgi Çağında Kütüphanelerin Mekansal Dönüşümü. N. Çakmak ve S. Baytur (Yay.Haz.) ÜNAK İkibin15: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler, 01-03 Ekim 2015, Ankara içinde (ss. 101-106). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

 

YILMAZ, İ.A., GÜRDAL, S.A., ALTAY, Ahmet, DURSUN, B. (2011) “Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Kütüphaneler” “ÜNAK İkibin11, "Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı " Toplantısı, 20-22 Ekim 2011, Ankara.
ALTAY, Ahmet, MAZLUM, U, (2011) “Yaşam Boyu Öğrenme Perspektifinde İstanbul’daki Halk Kütüphanelerinde 2011 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Değerlendirilmesi” “ÜNAK İkibin11, "Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı " Toplantısı, 20-22 Ekim 2011, Ankara.

ALTAY, Ahmet, AKIN GÜRDAL, S., (2012) "İlçelerde Bulunan Meslek Yüksekokulları ve İlçe Halk Kütüphaneleri: Kırklareli Örneğinde Bir İşbirliği Önerisi" Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü II. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 09-12 Mayıs 2012, Muğla. İçinde (ss.314-315) (ISBN 978-975-17-3596-6)

YAYLA M., ALTAY, Ahmet (2013). “Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesinde Bulunan Sinop İle İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri” Sinop Üniversitesi Sinop İli Değerleri Sempozyumu, 15-18 Mayıs 2013, Sinop.

DURSUN, B. ALTAY, Ahmet, (2013) "Trakya'daki İl Halk Kütüphanesi Binaları İçin Optimum Aydınlatma Tasarımı Önerileri" Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü III. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan Tasarımı, 08-10 Mayıs 2013, Muğla. İçinde (ss.97-108) (ISBN 978-975-17-3694-9)

ALTAY, Ahmet, AKIN GÜRDAL, S., YILMAZ, İ.A., (2012) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Arama Davranışı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği" Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Nevşehir; ss323-338. ISBN: 978-605-136-029-4
ALTAY, Ahmet, ÇAKIR G., ÇAKIR A., (2011) “Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesinde Yer Alan MYO’ları Örneği”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Aydın.
Basılmış Kitap ya da Bölümler

Altay, A. (2017). The Public Library Services in Turkey and Bulgaria in the Transition Process to Information Society. İstanbul: İdeal Kültür. (ISBN: 9786055729981)

ALTAY Ahmet and , Y. ALKAN, “Creative Knowledge Services in The Public Libraries in Turkey Aiming to Gain Habit of Reading and Using Libraries for Children” Rositsa Petrova Vasileva (compiler) Children and Reading - Between Traditional and Electronic Books, Sava Dobroplodni Regional Library, Sliven, 2014, s. 195-203 (Bulgarca); 204-211 (İngilizce). (ISBN 978-61990081-7-1)
ALKAN, Yusuf and Ahmet ALTAY, “Children's Literatüre in Turkey” Rositsa Petrova Vasileva (compiler) Children and Reading - Between Traditional and Electronic Books, Sava Dobroplodni Regional Library, Sliven, 2014, s. 213-218 (Bulgarca); 219-224 (İngilizce). (ISBN 978-61990081-7-1)

ALTAY Ahmet and , U. Altıntaş (2017) “The role and importance of public libraries upon development of reading habit in children and youngsters” Rositsa Petrova Vasileva (compiler) Books, Children and Teenagers - Reading between Reason and Emotions: Collection of Reports of the Round Table Sliven, 9-11 May 2017, Sava Dobroplodni Regional Library, Sliven, pp. 189-196 (Bulgarca); 197-204 (İngilizce). (ISBN 978-6197239-11-9)

ALTINTAŞ, Uğur and ALTAY, Ahmet (2017). “Endearing literature to children with humor: The logic of humor in children's literature” Rositsa Petrova Vasileva (compiler) Books, Children and Teenagers - Reading between Reason and Emotions: Collection of Reports of the Round Table Sliven, 9-11 May 2017, Sava Dobroplodni Regional Library, Sliven, pp. 83-88 (Bulgarca); 89-94 (İngilizce). (ISBN 978-6197239-11-9)

ALTAY Ahmet and , U. Altıntaş (2016) “Rethinking Children Libraries in Information Age” Rositsa Petrova Vasileva (compiler) National Literatüres for Children in The Global World: Collection of Reports of the Round Table Sliven, 9-11 May 2016, Sava Dobroplodni Regional Library, Sliven, pp. 209-215 (Bulgarca); 216-222 (İngilizce). (ISBN 978-6197239-07-2)

Altıntaş U. and , Ahmet ALTAY (2016) “Use of Traditional Motifs in Contemporary Turkish Children's Literature” Rositsa Petrova Vasileva (compiler)National Literatüres for Children in The Global World: Collection of Reports of the Round Table Sliven, 9-11 May 2016,Sava Dobroplodni Regional Library, Sliven, pp. 117-122 (Bulgarca); 123-128 (İngilizce). (ISBN 978-6197239-07-2)

Projeler

Position: Expert; Project of 2015 - Cross - Border Collaboration in Development of CAD/CAM Vocational Training System; Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2013 - 3 - 004; Project Date: 30.04.2014 - 30.04.2015. http://www.ipacbc-bgtr.eu

Diğer

ALTAY, Ahmet (2017) “For the Sake of a Crescent, From Balkan to Anatolia by Ertuğrul Karakuş (Book Review)" Journal of Balkan Libraries Union, Volume 5, Number 1, p.p. 2.

ALTAY, Ahmet (2017) “Literature Reflecting On Stones: Tombstones Epitaphs in Macedonia Debre-Jupa Region (Turkish-Albenian-Macedonian) by Ertuğrul Karakuş (Book Review)" Journal of Balkan Libraries Union, Volume 5, Number 1, p.p. 7-8.

Altay, Ahmet (2017). The Public Library Services in Turkey and Bulgaria in the Transition Process to Information Society: Presentation of the new published monography. QED'17 UNESCO International Workshop: Children in the Digital Era September 21, 2017, Sofia City Library, Digital Libraries and Education Paneli, Sofya

ALTAY, Ahmet (2014) "The Bibliography of "Sesler" Journal: Shout of Macodonia and Kosova Turks by Ertuğrul Karakuş (Book Review)" Journal of Balkan Libraries Union, Volume 2, Number 1, p.p. 7.
ALTAY, Ahmet (2014) "Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Kütüphaneleri" Konferans, Kırklareli Valiliği 50. Kütüphane Haftası Programı, 02.04.2014, Kırklareli.
ALTAY, Ahmet. (2014). "Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi'nde Bulunan Osmanlı Arşiv Belgeleri" Aşiyan: Kültür,Sanat ve Edebiyat Dergisi, Sayı 2, ss. 36-39.
ALTAY, Ahmet (2014) "Kütüphanelerde Yaratıcı Bilgi Hizmetleri" Konferans, Karadeniz Bölgesi Mesleki Yenilenme Toplantısı, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 20.05.2014, Samsun.

YANKOVA, İvanka and Ahmet ALTAY (2015) "The Common Hıstorıcal  and CulturaL Herıtage of Turkey and Bulgarıa" International Scientific Round Table Discussion, Cultural and Historical Heritage: Language of Tolerance, Kırklareli University, 12 February 2015, Kırklareli, Turkey

ALTAY, Ahmet (2017) "Kültürel Etkileşim ve Kütüphaneler" "Yerelden Evrensele Kültür ve Kütüphaneler" Paneli, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 53. Kütüphane Haftası Programı, 27.03.2017, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Balıkesir.

ALTAY, Ahmet (2017) "Bulgaristan Kütüphanelerindeki Türk Kültür Mirası" Konferans, Namık Kemal Üniversitesi 53. Kütüphane Haftası Programı, 28.03.2017, Tekirdağ.

Altay, Ahmet (2016) "Kırklarelili Büyük Devlet Adamı: Ahmed Cevdet Paşa, Dergi Pınarhisar, Mart, 2016, Sayı1, ss. 22-24.

ALTAY, Ahmet (2016) "Türkiye ve Bulgaristan'ın Ortak Kültür Mirası Olarak Bulgaristan'da Bulunan Kütüphaneler" "Balkan Ülkelerinin Ortak Hafızası: Kütüphaneler" Paneli, Kültür ve Turizm Bakanlığı 52. Kütüphane Haftası Programı, 28.03.2016, Milli Kütüphane, Ankara.

ALTAY, Ahmet (2017) "Bulgaristan Kütüphanelerindeki Türk Kültür Mirası" Panel, Kırklareli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Balkanlarda Türklük ve Türk Kültürü Paneli, 07.12.2017, Kırklareli.

Bilgi Okuryazarlığı

Özel, Nevzat (2013) Araştırma Görevlilerine Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bağlamında Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara

Bilgi Sistemlerine Giriş

Bilgi Toplumu Politikaları

Bilimsel Araştırmaya Giriş

Bitirme Projesi

Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri

Yönetim ve Organizasyon

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus