Lecturer Dr. Ahmet Altay
Pınarhisar Vocational School
Ahmet Altay

Ahmet Altay
Degree
Lecturer Dr.
Language(s)
 • English
Profession(s)
 • Library and Information Science
Hobb(y/ies)
 • Public Library
 • Lifelong Learning
 • Bulgarian Libraries
 • Reading Habit
 • Information Society
Telephone
 • 00902883303
Email
 • ahmet.altay@klu.edu.tr
 • ahmetaltay57@hotmail.com
Place of Birth
Turkeli
Graduate
İstanbul Üniversity

Graduation: 2002

Master's Degree
Selçuk University

Graduation: 2008

Doctorate
State University of Library Studies and Information Technologies

Graduation: 2015

Lecturer Doctor
Kırklareli University

Start Date: 2016

Lecturer
Kırklareli University

Start Date: 2010

Kırklareli University Balkan Research and Application Center
 • Position: Director
 • Start: 16/09/2013

Kırklareli University Pınarhisar Vocational School
 • Position: Deputy Director
 • Start: 16/09/2011
 • Finish: 27/07/2016

Articles in International Peer-reviewed Journals

Altay, A. ve Yankova, I, (2016). Türkiye'de ve Bulgaristan'da halk kütüphanesi hizmetleri: Nicel bir karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-32.

Altay, Ahmet ve Tania Todorova, (2016). “Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye’de ve Bulgaristan’da Halk Kütüphaneleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma / The Public Librarıes in Turkey and Bulgaria in the Transition Process to Information Society: A Comparative Research”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8823, p. 1-28.

Altay, A. ve Tekin, A., (2016). Creative information services at the public libraries of İstanbul. Journal of Balkan Libraries Union, 4(1), 8-11.

ALTAY, Ahmet (2015) "The Libraries in Ottoman State" Journal of Balkan Libraries Union, Volume 3, Number 2, p.p. 48-53.

ALTAY, Ahmet (2011). “Klâsik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış /A General Outlook Upon Classical Period Ottoman Siyasetnâme Tradion”, TURKİSH STUDİES – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 6/3 Summer 2011, www.turkishstudies.net, p. 1795-1809.

ALTAY, Ahmet (2011). “XVI. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Bir İntihâl Örneği: Düstûrü’l-Mülk Vezîrü’l-Melik İle Şeyhoğlu’nun Marzûban-Nâme Tercümesi Arasındaki Olağan Dışı Benzerliğin Analizi/XVI. Century Otoman World Example of A Plagiarism: The Analysis of the Unusual Similarity Between Düstûrü’l-Mülk Vezîrü’l-Melik and Marzûban-Nâme Translated by Şeyhoğlu”, TURKİSH STUDİES – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 6/2 Spring 2011, www.turkishstudies.net, p. 177-186.

Altay, Ahmet (2015) "Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Kütüphaneler" Yeni Türkiye Balkanlar ve Rumeli Özel Sayısı, Mart-Haziran 2015, Sayı 67 (2. Cilt), ss.2423-2428.

Articles in National Peer-reviewed Journals

ALTAY, Ahmet, ÜNAL, A., ÖZKAN, S., İZMİRLİ AYAN, S.M., AKIN GÜRDAL, S. ve DURSUN, B., (2013), Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 5, ss.7-22, TRABZON. http://www.sbe.ktu.edu.tr/sbe2/dosya/E_Dergi_5.pdf; ISSN:2146-3727.

ÜNAL, A., DURSUN, B., ÖZKAN, S., İZMİRLİ, S.M., ALTAY, Ahmet and AKIN GÜRDAL, S., (2012), A Study Based On To Determine University Students' Perspective Intended For European Union Membership, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol. 2, Nu. 1, pp.21-31, KIRKLARELİ. http://www.ejovoc.org/makaleler/May_2012/flash/index.html; ISSN:2146-7684.

Yılmaz, I.A., Dursun B., Pektas, K., Altay, Ahmet., "Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği", December/Aralık 2012 Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol.2 Iss. 2,pp. 9-21., http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/02.pdf

ALTAY, Ahmet., Todorova, T., Dursun, B. (2013), Halk Kütüphanelerinde Çocuklara ve Gençlere Yönelik Yenilikçi Bilgi Hizmetleri:Türkiye’de Durum, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Journal of Youth Research, Cilt-1, Sayı,2,pp.186-201.

International Conferences and Symposiums

Altay, A., Todorova, T. and Yankova, I., (2016). The library services in Turkey and Bulgaria: Comparative findings and recommendations. E. Kovatcheva and N. Palikova (Comp.) QED16 UNESCO International Workshop: Technology Advanced Quality Learning for ALL, 13-15 June 2016, Sofia içinde (ss. 95-112). Sofya: Za Bukvite O'Pismeneh. (ISBN 978-619-185-260-4).

ALTAY, Ahmet, TEKİN, A., DURSUN, B., YAYLA, M., (2012). "The Role of the Libraries in the Information Society" University of Library Studies and Information Technologies X. Scientific İnternational Conference: Knowledge Society and 21ST Century Humanism - the International Annual Scientific Conference of SULSİT, 1ST-2ST November 2012, Sofia.

ÜNAL, A., ALTAY, Ahmet, ÖZKAN, S., GÜRDAL AKIN, S., İZMİRLİ, S. M. ve DURSUN, B., (2012) A Research Studying The Perspectives In University Toward European Union In Terms Of Demographical Variables, IV. International Congress of Educational Research, 4-7 May 2012, İSTANBUL. ISBN: 978-605-60682-5-6.

ALTAY, Ahmet, ALKAN, Y. (2013). "Digitization of Local Cultural Elements and Public Libraries: State in Turkey" Digital Present and Digital Future: Economic, Cultural, Educatioanal, Legal and Technological İmpacts, State University of Library Studies and Information Technologies, 09-10 April 2013, Sofia-Bulgaria.(pp.40-48) (ISBN 978-954-2946-64-9)

ALTAY, Ahmet and İ.A.Yılmaz (2013) "The Non-Governmental Organizations and Associations in Field of Information and Document Management in Turkey" Ist International BiblioWorld Conference: Technology, Resources, Practices, Bulgarian Information Consortium, 26-27 September 2013, Sofia-Bulgaria. (pp. 48-54) (ISSN 1312-4773)

Altay, A. ve Yankova, I., (2016) Türkiye’deki il halk kütüphanelerinin yerel kültür açısından değerlendirilmesi. N. Özel ve T. Çakmak (Yay. Haz.), "Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi = International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, 17-20 Eylül 2014, İstanbul, Bildiri Kitabı içinde (ss. 445-451). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.(ISBN 9786056634918)

Aslanyürek M., Altay A. ve  Demirel, C. (2016). Türkiye'deki il halk kütüphanelerinde bilgi teknolojileri kullanımı.O. Köksal (Yay. Haz.) 1. International Academic Research Congress, 3-5 Kasım 2016, Antalya, içinde, (ss.2887-2893). Ankara: Pegem Akademi. (e-ISBN: 9786053187523).

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

Telefon Tablet Bilgisayar This website is compatible with all devices.
Facebook
Twitter
Google Plus