Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ
Hukuk Fakültesi
Ahmet M. GÜNEŞ

Ahmet M. GÜNEŞ
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
  • Almanca
  • İngilizce
  • Fransızca
İlgi Alanları
  • Çevre Hukuku
  • Avrupa Birliği Hukuku
  • Genel Kamu Hukuku
  • Hukuk Teorisi
Telefon
  • 4444039
Eposta
  • guneslaw@hotmail.com
Doğum Tarihi
30/01/1979
Doğum Yeri
Batman
Lise
Batman Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 1997

Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Almanya)

Mezuniyet: 2005

Doktora
Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Almanya)

Mezuniyet: 2007

Doçent Doktor
Üniversitelerarası Kurul

Başlama: 2013

Öğretim Görevlisi Doktor
İstanbul Üniversitesi

Başlama: 2008

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 1. Güneş, Ahmet M./ Fisahn, Andreas: Die Anforderungen des BVerwG an die FFH-Verträglichkeitsprüfung, Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht (EurUP) 2007, s. 220-229

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

2. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 41-42 (Ocak-Şubat 2008), s. 74-91

3. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Hukukunda yargısal korunma, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 43-44 (Mart-Nisan 2008), s. 22-43

4. Güneş, Ahmet M.: Lebensraumschutz nach europäischem Gemeinschaftsrecht (e-sosder, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz2008, C. 7, S. 26, s. 14- 46

5. Güneş, Ahmet M.: Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yeni Bir Yöntem: Kamu Özel Ortaklığı, Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2009, s. 58-62

6. Güneş, Ahmet M.: Almanya’da Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM),2008, C. LXVI, S. 1, s. 39-61

7. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Çevresel Sorumluluk Yönergesi Üzerine Bir İnceleme, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, s. 77-108

8. Güneş, Ahmet M.: Ulusal Mahkemelerin Önkarar İçin Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na Başvurma Zorunluluğu ve Buna Riayet Etmemenin Doğurabileceği Sonuçlar, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/1, s. 65-84

9. Güneş, Ahmet M.: Alman Çevre Hukukunun Anayasal Çerçevesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD),2009, C. 58, S. 4, s. 777-824.

10. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Yönergelerinin Doğrudan Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD),2009, C. 58, S. 2, s. 281-318

11. Güneş, Ahmet M.: Biyolojik Çeşitliliğin Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Korunması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2009, S. 85, s. 35-85

12. Güneş, Ahmet M.: İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nden Kyoto Protokolü’ne Küresel Isınmaya Karşı Uluslararası Alandaki Hukuki Gelişmeler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010, S. 87, s. 43-89

13. Güneş, Ahmet M.: Eine Neue Entwicklung Im Deutschen Privatisierungsrecht: Das ÖPP-Beschleunigungsgesetz -Neuerungen Und Probleme Der Öffentlich Privaten Partnerschaften-, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/2, s. 103-122

14. Güneş, Ahmet M.: Grundsätze des Umweltrechts der Europäischen Union, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, XLI, No: 58, 2009, s. 55-72

15. Güneş, Ahmet M.: Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2008, C. XII, S. 1-2, s. 739 -772.

16. Güneş, Ahmet M.: Aarhus Sözleşmesi üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2010, C. XIV, S. 1, s. 299-333

17. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Yönergesi'ne (2009/28/EG) Kısa Bir Bakış, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2010, S. 72-73

18. Güneş, Ahmet M.: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Çevre Hukuku -Uluslararası Düzenlemeler, Avrupa Birliği Hukuku Ve Türkiye’deki Mevcut Durum-,İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM),2008, C. LXVI, S. 2, s. 47-88

19. Güneş, Ahmet M.: Uluslararası Çevre Hukuku Üzerine Bir İnceleme,İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM),2012, C. LXX, S. 1, s. 83-114.

20. Güneş, Ahmet M.: Ein Überblick über die europäische Wasserrahmenrichtlinie,Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, 2010, N. 59, s. 121 vd.

21. Güneş, Ahmet M.: Çevre Hukuku Açısından Stratejik Çevresel Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010, S. 91, s. 33-66

22. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Su Çerçeve Yönergesi ve Türk Su Hukuku,Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010, N. 2, s. 167 vd.

23. Güneş, Ahmet M.: Yeni Anayasa tartışmaları Bağlamında Çevre, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2011, C. XV, S. 3, s. 259 vd.

24. Güneş, Ahmet M.: Su Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Düşünceler- Legal Hukuk Dergisi, Sayı 118, Ekim 2012, s. 87 vd.

25. Güneş, Ahmet M.: Anayasa Yapım Sürecinde Çevre, Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, No: 4, s. 108 vd.

26. Güneş, Ahmet M.: Çevre Hakkının Bireysel Başvuruya Konu edilebilirliği Üzerine, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2014, S. 16, s. 79 vd.

27. Güneş, Ahmet M.: Uluslararası Hukuk Açısından sınır Bölgelerinde Bulunan Nükleer Santraller, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2014, S. 17, s. 1 vd.

28. Güneş, Ahmet M.: Çevre ve Hukuk Perspektifinden Hidroelektrik Santrallere İlişkin Bazı Tespitler, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2014, S. 18, s. 29 vd.

29. Güneş, Ahmet M. : Avrupa Birliği Yönergelerinin Önetkisi, E-Akademi Dergisi, Haziran 2014, S. 136, s. 1 vd.

30. Güneş, Ahmet M. : Bir Uluslararası Hukuk Süjesi Olarak Avrupa Birliği, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2014, S. 19, s. 127 vd.

31.  Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Hukukunda Yorum, Legal Hukuk Dergisi, Sayı 137, Mayıs 2014, s. 73 vd.

32. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği’nde Subsidiarite İlkesinin uygulanmasının Ulusal Parlamentolar Tarafından Denetlenmesi, Legal Hukuk Dergisi, Sayı 141, Ağustos 2014, s. 35 vd.

33. Güneş, Ahmet M.: Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17-18, Yıl: 2012-2013, s. 25 vd.

34. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği’nin Temel Değerleri Üzerine, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016, S. 125, s. 307 vd.

35. Güneş, Ahmet M.: Über die Rechtsstaatlichkeit, , Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Yıl: 2015, S. 33, s. 1 vd.

 

Ulusal Diğer Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Makaleler 

 

36. Güneş, Ahmet M.: Dünya Mirası Sözleşmesi’ne Kısa Bir Bakış, İstanbul Barosu Dergisi, 2011/6, s. 141 vd.

37. Güneş, Ahmet M.: Yeni Bir Çevre Yasasının Gerekliliği Üzerine, İzmir Barosu Dergisi, Sayı: 2015/1, s. 182 vd.

38. Güneş, Ahmet M.: Risk Toplumunda Hukuk, Güncel Hukuk Dergisi, Ağustos 2014, S. 128, s. 40 vd.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

1. Güneş, Ahmet M.: Çevre Politikalarına Katılımın Hukuki Çerçevesi, in: 1st International Urban, Environment and Health Congress, 11-15 May 2016, Northern Cyprus, s. 365 vd.

2. Güneş, Ahmet M.: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Hukuk Devleti İlkesi, in: 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences, 19-22 May 2016, Madrid-Spain, s. 1436 vd.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

1. Güneş, Ahmet M.: Das Schutzregime der FFH-Richtlinie und seine Umsetzung in nationales Recht, Shaker Verlag, Aachen 2007, 284 sayfa

2. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Çevre Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, 538 sayfa

3. Güneş, Ahmet M.: Çevre Hukukunda İhtiyat İlkesi, Bilge yayınevi, Ankara 2012, 264 sayfa

4. Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, 3. Baskı, Bursa 2017, 360 sayfa

5. Güneş, Ahmet M.: Çevre Hukuku,  XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, 475 sayfa

6. Güneş, Ahmet M.: Hukuk Metodolojisi, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, Bursa 2017, 208 sayfa

 

Yönetilen Tezler

Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının uygulaması, Duygu Akar, Yalova Üniversitesi SBE, 2016

Diğer

Tercüme Ettiği Kitap Bölümü ve Makaleler

 

1. Güçler Ayrılığı (Matthias Cornils’den Tercüme), in: Anayasa Teorisi, Ankara 2014, s. 669 vd.

2. Kopenhag'dan Sonra Uluslararası İklim Koruma Hukuku (Volker Oschmann/ Anke Rostankowski'den Tercüme), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, S. 4, s. 357 vd.

3. Lizbon Antlaşması'ndan Sonra Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası Alanındaki Yetkileri, (Wolfgang Kahl'dan Tercüme), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, S. 3, s. 409 vd.

4. Çevre Hukukunda Toplu Davalar, (Hans-Joachim Koch'dan Tercüme), Küresel Bakış çeviri Hukuk Dergisi, 2011, S.1, s. 39 vd.

5. Hukukun Ekonomik Teorisi, (Felix Müller'den Tercüme), Küresel Bakış çeviri Hukuk Dergisi, 2011, S.3, s. 1 vd.

6. Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Avrupa Birliği’nin Yargısal Korunma Sistemi – İleri Doğru Bir Adım mı?, (Alexander Thiele'den Tercüme), Küresel Bakış çeviri Hukuk Dergisi, 2011, S.3, s. 63 vd.

7. Çevre Hukukunun Demokratikleşmesi (Silke R. Laskowski'den Tercüme), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, S. 2, s. 203 vd.

Vermiş Olduğu Dersler

Lisans: Avrupa Birliği Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Çevre Hukuku, İmar Hukuku, Hukuk Başlangıcı, Hukuka Giriş, Hukuk Metodolojisi
Yüksek Lisans: Hukuk Devleti, Avrupa Birliği Hukukunun Güncel Meseleleri, Çevre Hukukunun Temel Kavram ve İlkeleri, Uluslararası Çevre Hukuku, Avrupa Birliği Çevre Hukuku

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus