Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY
Fen Edebiyat Fakültesi
Abdülkerim ASILSOY

Abdülkerim ASILSOY
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
  • Arapça
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Yakın dönem Türk Düşünce ve Siyasi Tarihi
İlgi Alanları
  • Türk Modernleşme Tarihi
  • Sosyal Tarih
  • Tarih Yazıcılığı
Doğum Yeri
İstanbul
Lise
G.O.P. İ.H.L.

Mezuniyet: 1990

Lisans
Marmara/İlahiyat

Mezuniyet: 1996

Yüksek Lisans
Marmara/Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Enstitüsü/Sosyoloji ve Antropoloji / Demokrat Partililerin Hatıratlarında İktidar-Muhalefet İlişkileri (1946-1954)

Mezuniyet: 1999

Doktora
Marmara / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Tarih / Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri

Mezuniyet: 2008

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

T.B.M.M. Milli Saraylar
  • Görev: Bilim ve Değerlendirme Kurulu Danışmanlar Komitesi Üyesi
  • Başlama: 07/05/2010

Bilim ve Sanat Vakfı
  • Görev: Türkiye Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“M. Fuat Köprülü: A Forgotten Pioneer of Turkish Multiparty Democracy”,

International Review of Turkology, vol. II, n. 4, Summer 2009, pp. 79-96.

/dosyalar/kullanicilar/abdulkerim.asilsoy/dosyalar/dosya_ve_belgeler/international%20review%20of%20Turkology.pdf

“Bir Siyasi Portre Denemesi: Fuat Köprülü”,

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. II, sayı. 1, 2004, ss. 423-437.

/dosyalar/kullanicilar/abdulkerim.asilsoy/dosyalar/dosya_ve_belgeler/15.pdf

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Cepheye Gitmeden Savaşmak: Çanakkale Savaşı Münasebetiyle Köprülü Mehmet Fuat’ın Yazıları”, 100. Yılında Çanakkale, Zeytinburnu Belediyesi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul 2016, s. 243-256.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Mehmet Fuat Köprülü’nün Eserlerinde II. Abdülhamid ve  Dönemi”, Doğumunun 174. Yılında Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyum, TBMM Milli Saraylar, 22-25 Eylül 2016 İstanbul.

“Köprülüzade Mehmet Fuat’ın Balkan Muharebeleri Üzerine Yazıları”, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016 Çanakkale.

“Mehmet Fuat Köprülü’de Gelenek”, Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 21-22 Kasım 2016 İstanbul.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Fuat Köprülü’nün Tarih Anlayışı ve Metodu”, Vefatının 50. Yılında Ord. Prof. Dr. ​Mehmed Fuad Köprülü Paneli, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs 2016.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

“Mehmet Fuat Köprülü’nün İlmî Hayatı ve Eserlerinde İzlediği Metot Üzerine”,

Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği-Prof. Dr. Cevdet Küçük Armağanı, Ed: Zekeriya Kurşun-Haydar Çoruh, Ordaf-Marmara Üniversitesi., İstanbul 2013, s. 213-244. 

/dosyalar/kullanicilar/abdulkerim.asilsoy/dosyalar/dosya_ve_belgeler/ilmi_hayt_armgn.pdf

Projeler

Proje Kitap:

Din ve Milliyet: II. Meşrutiyet Dönemi Milliyetçilik Tartışmaları

Prof. Dr. İsmail Kara ile birlikte (hazırlık aşamasında)

Diğer

Tebliğ:

“Fuat Köprülü’nün Türk Tarih Yazımına Getirdiği Yeni Yaklaşımlar”,   

Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar, A. Emel Kefeli, Zekeriya Kurşun, Ercan Karakoç (haz.), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Haziran 2008, ss. 125-142.

Katkı:

Tarih-i Raşit ve Zeyli 

Haz: Abdülkadir Özcan v.d., Klasik Yayınları, İstanbul 2013.

Katkı:

Tarih Okumaları: Kendi Metinleriyle Osmanlı Tarihi- Notlar 3 (Mart 2002-Aralık 2004), Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, Haz: Fatma Samime İnceoğlu, Kasım 2005.

Değerlendirme:

Gözde Çelik, “Tarihi Yarımada ve Civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları”, 

BSV Bülten, yıl 23, sayı 76, Mayıs-Ağustos 2011, ss. 69-70.

Değerlendirme:

Bülent Bilmez, “Arnavutluk Örneğinde Modern Osmanlı Tarihyazımı”,

BSV Bülten, yıl 21, sayı 72, 2010, ss. 67-68.

Değerlendirme:

“Aytaç Yıldız, “Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Belge”,

BSV Bülten, yıl 20, sayı 70, Mayıs-Ağustos 2009, ss. 74-76.

Değerlendirme:

“Hatıralarla Yakın Tarih-12: Hüseyin Kâzım Kadri’nin Hatıraları”,

BSV Bülten, yıl 20, sayı 69, Ocak-Nisan 2009, ss. 77-79.

Değerlendirme:

“Atölye Çalışması: Vefatının 90. Yılında II. Abdülhamid ve Dönemi”,

BSV Bülten, yıl 19, sayı 68, Eylül-Aralık 2008, ss. 51-56.

Değerlendirme:

“Jun Akiba, “Son Dönem Osmanlısında Kadılık Kurumu”,

BSV Bülten, yıl 16, sayı 59, Eylül-Aralık 2005, ss. 52-53.

ATIFLAR:

Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Ders Notları, (Haz: Yahya Kemal Taştan), Alfa Yayınları, İstanbul 2015, s. 36, 44, 117, 118, 159, 160. 

İsmail Öz, Demokrat Parti’nin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı (1946-1960), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2014.

Cihad Cihan, “Fuad Köprülü ve Türk Tarihinde Kökenler; Süreklilik, Dış Tesir ve Hususî Tekâmül” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/7, Summer 2014, p. 233-259.

Nasrullah Uzman, “İktidardan Muhalefete M. Fuad Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956-1966)”, Akademik Bakış, c. VII, sayı 13, Kış 2013, s. 188, 189.

Olivier Bouquet, “Onomasticon Ottomanicum III : Köprülü, un assez joli nom d’emprunt”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2013/2 (n° 60-2), p. 58-86.

Markus Dressler, Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam, Oxford  University Press, 2013, p. 19, 154, 160, 169, 184, 220, 246, 253, 291.

Yahya Kemâl Taştan (hazırlayan), Vakıfların Hukuki Mahiyeti-Fuad Köprülü, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2013, s. 33, 38, 91, 92, 120, 121.

Markus Dressler, “Fuad Köprülü’nün Tarih Yazısına Milliyetçiliğin Etkisi”, Mehmet Fuat Köprülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2012, s. 208, 209, 210.

Şerif Demir, “Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve Demokrat Parti Hükümetinin Kurulması (1950)”, History Studies: International Journal of History, Volume 4 Issue 2, p. 129, July 2012.

Halil Ibrahim Erbay, Teaching and Learning in The Madrasas of İstanbul   During The Late Ottoman Period, Ph.D. Thesis, School of Oriental and African Studies, University of London, 2009, pp. 28, 30.

Mehmet Akman, “Fuad Köprülü’nün Hukuk Tarihçiliği”, Türk Hukuk Tarihi    Araştırmaları, sayı 4, 2007 (Güz), s. 7, 9, 10.

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus